Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 12. 2009 14:37

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany uděloval na slavnostním večeru ocenění

Premiér Fischer předal cenu v kategorii publicistických prací.

4. prosince 2009 se v pražském Lichtenštejnském paláci konal XVI. slavnostní večer Vládního výboru pro zdravotně postižené občany při příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

Tento slavnostní večer, který Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) pořádá již od roku 1994, byly udělovány ceny v několika kategoriích.

3. prosinec stanovila Organizace spojených národů jako Den lidí s postižením. Stalo se tak na památku přijetí světového programu podpory lidských práv osob se zdravotním postižením a vyrovnávání příležitostí pro jejich plné zapojení do společnosti. Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zacílena hlavní pozornost v příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného OSN „Rozvojové cíle milénia“ a zaměřuje se na posílení postavení osob se zdravotním postižením a jejich organizací po celém světě. Cílem Organizace spojených národů a dalších nadnárodních organizací i jednotlivých států je pokračovat v začleňování osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Přestože veškerou snahu se stále nedaří všechny zamýšlené záměry v integraci osob se zdravotním postižením do společnosti v potřebném rozsahu realizovat. Zvolené téma má pomoci tento proces podpořit.

Tento večer je tradičně spojován s oceňováním publicistických prací. Již několik let je tato tradice rozšířena o ocenění podnikatelských aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením. Práce významně napomáhá zlepšovat kvalitu života zdravotně postiženým osobám a jejich začleňování do běžného života. Jedním z dalších rozměrů posuzování kvality života je obecně možnost sebeuplatnění a seberealizace každého jednotlivce ve společnosti. Proto je nezbytné vážit si a cenit si těch, kteří se významně podílejí na možnosti začleňovat zdravotně postižené spoluobčany do běžného života.

V průběhu večera byla předána ocenění ve dvou oblastech. Obě vycházejí z úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009. Prvním z nich bylo Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR oceňuje podnikatele, fyzické a právnické osoby, kteří v hodnoceném roce výrazným způsobem přispěli k vytváření rovných příležitostí, seberealizaci a pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením a otevřeli jim tak cestu k jejich nezávislosti a ekonomické i sociální integraci. Letošní ocenění předal v zastoupení ministra průmyslu a obchodu jeho zmocněnec Robert Szurman a viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Jan Wiesner. Cenu si odnesla společnost Finesko a.s., která od svého založení v roce 1997 zaměstnává zdravotně postižené občany na svých pobočkách po celé ČR. Podniká v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, dále pak v oblasti výroby, obchodu a služeb i v silniční motorové dopravě. Dalším oceněným bylo výrobní družstvo Vkus Frýdek- Místek, které vzniklo již v roce 1951 jako VKUS výrobní družstvo invalidů. Od prvopočátku bylo převážně zaměřeno na zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výrobním programem šití pracovních oděvů. V současné době má přes 180 zaměstnanců a výrobky se šijí ve 3 provozovnách ve Frýdku-Místku, Havířově a Třinci. Výroba cukrárenská a pekárenská probíhá v chráněné pracovní dílně v Příboře. V roce 2008 byla realizována série opatření ke snížení nákladů a zvýšení efektivnosti chodu družstva. Třetí a poslední společností, která převzala Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, se stal Čegan s.r.o. ze Šlapanic. Majitel firmy Slavoj Čegan našel odvahu zaměstnat první uchazeče se zdravotním postižením poprvé v roce 2002. Dnes ve firmě pracuje celkem 95 zdravotně postižených osob z celkového počtu 168 zaměstnanců. Společnost se zabývá vstřikováním termoplastů, stavebního kování a výrobou z nerezové oceli a plastu pod značkou Holar, dále kovovýrobou, tříděním dílců pro automobilový průmysl a prodejem stavebního materiálu.

Druhým oceněním, které Vládní výbor pro zdravotně postižené občany uděluje od roku 1994, je „Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.“ V letošním ročníku bylo hodnoceno padesát prací, které posuzovala nezávislá dvanáctičlenná porota. Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejvhodnějším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je, jakým způsobem může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích – televizní, rozhlasové, tiskové a internetové.

Jako první v pořadí byla udělena ocenění v kategorii písemných děl veřejně publikovaných. Jednalo se jak o články z běžného tisku, tak i novin a časopisů organizací pro zdravotně postižené. Ceny předával premiér Jan Fischer, který zároveň zastává funkci předsedy VVZPO. První cenu si odnesla Jana Makovcová, která ji získala za knihu „Maminko, nezpívej.“ Kniha vydaná nakladatelstvím ALMI je otevřenou výpovědí maminky dvou malých tzv.“začarovaných“ dětí. Je vyprávěním o lásce, naději, starostech i radostech celé její rodiny. Její chlapci přes všechna zdravotní znevýhodnění ji nečekaným způsobem obohatili a ona, vedena silou svého mateřství, víry i citlivé intuice, s nadhledem a vtipem vypráví o všem, co prožila i prožívá. Vítězkou 2. ceny se stala Eliška Stráníková za svůj článek „Dnes je lepší doba“, který pojednává o neslyšícím transvestitovi. Cílem článku, uveřejněného v časopise UNIE, je ukázat překonání předsudků a komunikačních bariér, to vše vyprávěno z pohledu neslyšícího člověka. Třetí cena byla udělena za knihu vydanou nakladatelstvím Portál „Cesta Mlčení“ Viktorie Bartoníčkové a Alžběty Dvořákové. Kniha má podtitul „Příběh o vůli překonat ztrátu řeči po cévní mozkové příhodě“ a vypráví autobiografický příběh jedné z autorek. Poučení v ní najdou ti, kdo toto onemocnění prodělali, zejména však jejich rodinní příslušníci a přátelé. V této kategorii cen premiér Fischer předal též čestné uznání Lucii Křesťanové za rozhovor, který vyšel v časopise Gong, s neslyšící psycholožkou o výchově neslyšících dětí, vycházející z její vlastní životní situace.

Ceny v kategorii rozhlasových pořadů předával ministr pro lidská práva a výkonný místopředseda VVZPO Michael Kocáb. První cenu si odnesla Silvie Kleková z České televize Ostrava za dokument z cyklu Ta naše povaha česká „Ztraceni v sobě“, který se věnuje tématu Alzheimerovy choroby v Česku a který zároveň nastolil řadu velmi palčivých problémů, jako je například stárnutí populace, postoj veřejnosti ke starým a nemocným, úroveň léčby této nemoci a neoddělitelné sociální péče o pacienty v ČR ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi. Druhá cena byla udělena dvoudílné reportáži „(Bez)dlužníci“ autorů Davida Macháčka, Radka Kudely a Kamila Hrzala, kterou Česká televize Praha odvysílala v pořadu Reportéři ČT. Tento pořad obrací pozornost na problém spojený s plněním pravidel Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která byla roku 2008 upravena o požadavek bezdlužnosti zainteresované chráněné dílny žádající o dotaci na dorovnání mzdy za nižší pracovní výkon zdravotně postižených zaměstnanců. Reportáž pomohla sjednat v této oblasti nápravu. Pořad České televize „Klíč č. 11/2009“ autorů Barbory Drahoňovské, Aleše Sobotky a Michaely Fialové si odnesl 3. cenu v kategorii televizních pořadů. Snímek je ohlédnutím za létem, v němž několik handicapovaných s různým typem postižení strávilo dovolenou aktivním sportováním u moře v Chorvatsku. Dává lidem s různým zdravotním postižením naději, že mohou žít naplno a vyzývá je k odvaze a optimismu. Čestné uznání v této kategorii udělil ministr Kocáb za pořad „Dobrý sponzor ještě žije“ opět z cyklu ta naše povaha česká, jehož autorkami jsou Silvie Kleková a Hana Teislerová z České televize Ostrava. Dokument upozorňuje na složitou situaci rodičů těžce postižených dětí při obtížném shánění náhradních finančních zdrojů pro zajištění všech jejich potřeb. Snímek ukazuje, jak loňské televizní zpracování několika konkrétních případů probudilo u diváků velkou dárcovskou solidaritu i jak velkou pomoc pro postižené a jejich rodiny znamenala.

Ministryně zdravotnictví a místopředsedkyně Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Dana Jurásková dnes předala ceny v kategorii rozhlasových pořadů, kde první cenu získala Dagmar Misařová a Hana Kovalová z Českého rozhlasu Ostrava za „Labutí sen o duši“, příběh rodiny Rackových se třemi dětmi, z nichž poslední dítě - Zuzana je postižena dětskou mozkovou obrnou. Jedná se o časosběrný dokument, ve kterém jeho tvůrci velmi citlivě zachytili sny a touhy dospívající dívky. Zuzana, ačkoliv nechodila, nemluvila a komunikovala pouze prostřednictvím počítače, napsala libreto k Labutímu jezeru. Dívka silnou vůlí a touhou po baletu přesvědčila svého otce Ilju Racka, aby realizoval její dílo v ostravském Divadle loutek. Oba rodiče pomohli splnit dceři její sen. Druhou cenu si převzala Mirka Dámcová z rádia Classic FM za cyklus pořadů „Mozek mi to nebral“, který přináší důležité informace o tom, jak rozpoznat první příznaky blížícího se iktu. Zdůrazňuje důležitost včasné a odborné lékařské pomoci. Hodnota těchto informací je především v prevenci, kterou je možné zachránit velké množství lidských životů. V pořadu je také vyzdvihnut význam následné rehabilitace, která vede ke snížení následků iktu a vede klienty k co největší soběstačnosti. Třetí cenu udělila ministryně zdravotnictví Danielu Moravci za pořad „O lidech s upřímnou snahou učinit svět lepším. Pomáháme tak, kam oko nedohlédne“ z cyklu Dobrá vůle, který odvysílal Český rozhlas 2 – Praha. Občanské sdružení Okamžik umožňuje lidem nejen se zrakovým postižením uplatňovat se v publikační činnosti. Pořad nechává nahlédnout posluchače do světa tvořivosti lidí, kteří svými díly ukazují, jak se dá krásně prožít a naplnit život. Čestné uznání udělila ministryně Dana Jurásková Mirce Dámcové z rádia Classic FM za cyklus pořadů „Slovně zneužívaná“, přibližuje život lidí s roztroušenou sklerózou, jejich radosti a problémy, ke kterým patří např. překonávání bariér či vyrovnání se, se zhoršováním zdravotního stavu. V pořadu je zdůrazněna nezastupitelná role občanských sdružení, která působí v této oblasti. Druhé čestné uznání v kategorii rozhlasových pořadů získala za pořad „VILLA VALILA“ z cyklu Dobrá vůle Českého rozhlasu 2 – Praha Lenka Svobodová. V pořadu vystupují manželé Klímovi, kteří založili Občanské sdružení v Červeném Újezdě u Votic, kde se podařilo zrekonstruovat zchátralou prvorepublikovou vilu a vybudovat komunitní dům se zahradou a farmou pro mladé lidi s mentálním postižením. Integrace mezi místní obyvatele je dokladem toho, že mladí lidé našli místo, kam opravdu patří.

V poslední kategorii děl uveřejněných na internetu hodnotila porota jak přihlášené články, tak i celé blogy nebo webové stránky jednotlivých autorů. Ceny předával ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Petr Šimerka. První cenu získal článek „Rodina z Benátek: Život s autistou není peříčko“ uveřejněný na stránkách www.boleslavský.deník.cz, jehož autorem je Jiří Macek. Článek je příběhem Vojty a jeho maminky, která svým mnohdy nekompromisním přístupem jak k úřadům, tak k Vojtovi pro něj dokázala vytvořit takové podmínky, že zvládl ukončit základní školu a nyní studuje vysněný obor knihkupec na integrované střední škole. Webové stránky „Konopí je lék“ ( www.konopijelek.cz) Dušana Dvořáka, které získaly druhou cenu, jsou věnovány léčebným účinkům konopí. Rozhodně však nepropagují zneužívání marihuany, ale nabízejí informace o možnostech alternativní léčby ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky. Konopí může přinést úlevu i mnohým lidem se zdravotním postižením. Třetí cenu udělila porota Radku Pavlíčkovi za „BLOG POMOC SLEPÝM UŽIVATELŮM“ uveřejněném na internetové adrese http://poslepu.blogspot.com. Blog je určen uživatelům informačních technologií s těžkým zrakovým postižením a zejména odborníkům, kteří se zabývají prezentováním informací způsobem, pro tyto uživatele přístupným. Autor prezentuje nejen svoje články, ale i zkušenosti postižených kolegů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie