Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 8. 2007 10:50

Vláda se bude zabývat vzděláváním o udržitelnému rozvoji

Vzdělávání dětí i dospělých by mělo být v budoucnu více zaměřené na životní prostředí. Vláda dnes projedná návrh Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji, který představí ministryně školství Dana Kuchtová.

Strategie by měla sloužit jako klíčový dokument pro tvorbu akčních plánů a dalších koncepcí. Podle strategie je období školské reformy a s ní spojené vytváření vzdělávacích programů školami dobrou příležitostí začlenit ekologická témata do výuky.

V rovnováze mají být podle dokumentu tři základní pilíře udržitelného rozvoje - ekonomický, environmentální a sociální. Z těchto pilířů vycházejí klíčová témata vzdělávání. Patří mezi ně například ekonomická a finanční gramotnost, vzdělávání pro konkurenceschopnost, udržitelné zemědělství, problematika změny klimatu, multikulturní soužití nebo péče o kulturní dědictví národa. Autoři strategie připravili pro všechny stupně a typy vzdělávání, vědu a výzkum řadu konkrétních kroků. Navrhují třeba podporu školních i mimoškolních projektů zaměřených na udržitelný rozvoj, osvětu rodičů a ocenění ekologických aktivit škol.

Ve městech radí preferovat menší školy s přirozenou vazbou na místní komunitu. Na venkově by se měla udržovat síť malých škol tak, aby se děti ze vsí vzdělávaly v prostředí, které je jim blízké a vytvářely si silné místní vazby.

Učitelé by podle návrhu měli absolvovat praxi v terénu, aby dokázali pro žáky připravit aktivity v přírodním prostředí. Jako přírodní učebny by měly sloužit školní zahrady.

Podpořit by se měla také celková příprava odborníků, kteří budou jednotlivá témata vyučovat, využít se mají zkušenosti z vědeckých pracovišť zabývajících se udržitelným rozvojem. Vyškolit v této problematice by se měla i Česká školní inspekce, má hodnotit, jak školy výuku k udržitelnému rozvoji plní.

V nabídce celoživotního učení mají být různé typy programů, které zahrnují nejnovější poznatky z problematiky udržitelného rozvoje. Lidé by se měli vzdělávat spíše dálkovým způsobem, například pomocí e-learningu.

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji by se mělo financovat ze všech zdrojů, využít se mají mimo jiné evropské fondy, ale také soukromé prostředky.

Materiál by měl být po schválení vládou představen na říjnové ministerské konferenci o životním prostředí v Bělehradě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie