Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 4. 2009 5:37

Vláda projedná zákony o exekutorech a jejich činnosti

Kabinet Mirka Topolánka bude na své pravidelné schůzi mimo jiné jednat o novelizaci občanského zákoníku a koncepci boje proti organizovanému zločinu. TK je ve 12 hodin.

Na pondělním zasedání vláda projedná novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Jedná se o dva body měnící zákon č. 120/2001 Sb., z nichž jeden je provázán se změnou zákona č. 119/2001 Sb. a druhý se změnou zákona č. 150/2001 Sb. První bod přináší změnu především ve zvýšení odpovědnosti soudních exekutorů, zvýšení dohledu nad exekuční činností a změnu právní úpravy v postupech v exekučním řízení. Druhý předkládaný návrh by měl přispět k efektivnější spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti a Exekutorskou komorou ČR.

Vláda dále projedná novelizaci občanského zákoníku. Novelizace se dotýká bytové problematiky, zejména zásady smluvní volnosti při zachování nezbytné ochrany nájemce. Za významnou změnu lze považovat zavedení ohlašovací povinnosti nájemce (např. změna počtu osob nacházejících se v bytě nebo vznik společného nájmu bytu manželů). Dále je navržena úprava institutu výměny bytů, která by měla být realizována pouze na základě souhlasu pronajímatele, kdy jeho projev vůle nebude možné nahradit rozhodnutím soudu. Zároveň se změny týkají přechodu nájmu bytu. Nájem přechází na vyjmenované nejbližší příbuzné kteří žili v den smrti nájemce ve společné domácnosti. Na jiné osoby přechází pouze v případě, kdy pronajímatel souhlasil s jejich bydlením. „Sociální klauzule“ má chránit po přechodu nájmu osoby, které dovršily 75 let nebo naopak nedovršily 18 let.

Ministerstvo vnitra předloží informace o plnění úkolů, které vyplývají z Koncepce boje proti organizovanému zločinu. Jedná se především o zefektivnění činnosti útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v souvislosti s reformou Policie ČR, dále přijetí opatření, která snížila rizika úniků informací od orgánů zabývajících se prosazováním práva a rovněž přijetí opatření proti krádežím motorových vozidel. Koncepce má nastavit systém vzdělávání expertů zabývajících se bojem proti organizovanému zločinu. Do 30. 6. 2011 bude vládě ČR předložena aktualizovaná Koncepce boje proti organizovanému zločinu (na období 2011 – 2014), jenž bude obsahovat zhodnocení Koncepce současné včetně návrhů nových opatření.

Další body jednání

- Vláda projedná opatření, které se týká společné organizace trhu se škrobem. Zmíněné opatření se dotýká hlavně pěstitelů brambor, jež jsou určeny k výrobě bramborového škrobu a výrobců bramborového škrobu.

- Poslanecký návrh na novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jehož cílem je zajistit, aby příslušníci dotčené veřejnosti měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem příslušných rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti.

- Návrh postupu při rušení obecně závazných nařízení okresních národních výborů, vyhlášek a nařízení okresních úřadů.

- Vládě bude předložen Projekt Kampus Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem informující zejména o plánu jeho realizace a o možnostech financování z prostředků státního rozpočtu MŠMT.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie