Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 1. 2009 16:54

Vláda na první schůzi v roce 2009 projedná přímou volbu prezidenta

premiér M. Topolánek, ministr vnitra I. Langer a místopředseda vlády M. Bursík
premiér M. Topolánek, ministr vnitra I. Langer a místopředseda vlády M. Bursík
Schůze vlády začíná v devět hodin a předchází ji jednání Výboru pro Evropskou unii.

Veřejnost již byla médii informována o tom, že vláda má na této první schůzi roku 2009 projednat návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Účelem předloženého návrhu ústavního zákona je zavedení přímé volby prezidenta republiky.

V návrhu ústavního zákona je v čl. I uveden bod 3 ve 3 variantách, v nichž je odlišně upravena volební procedura (jedno až tříkolový systém volební procedury). Právo navrhovat kandidáta na prezidenta republiky má podle návrhu mít občan České republiky, který dosáhl věku 18 let s tím, že podmínkou kandidatury je petice podepsaná alespoň 20 000 občany České republiky, a rovněž skupina nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů. Podle varianty I se zavádí jednokolový systém volební procedury. Podle varianty II se zavádí se dvoukolový systém voleb. Podle varianty III se zavádí tříkolový systém volební procedury.

Vláda se dále na své schůzi bude zabývat dalšími návrhy, z nichž některé vybíráme:

Ministr průmyslu a obchodu bude předkládat návrh zákona o volném pohybu služeb, který má obecně zjednodušit a zpřehlednit podnikatelské prostředí, protože většina ustanovení směrnice míří na zjednodušení administrativního procesu předcházejícího vstupu do podnikání, ať se již jedná o udělení povolení, licence, nebo splnění jiných podmínek.

Poslanec Petr Gandalovič spolu s dalšími poslanci (předkladatelem není vláda) hodlá projednat vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 678). Cílem návrhu zákona je umožnit, aby příjmy Pozemkového fondu bylo možno použít jako národní doplňkové platby k přímým podporám, které slouží k dorovnání vybraných zemědělských komodit znevýhodněných oproti plnému systému přímých podpor v původních členských státech Evropské unie. Jedná se o plodiny na orné půdě, len pěstovaný na vlákno, chmel, skot, ovce a kozy.

„Implementační plán Strategie celoživotního učení“ to je návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky.

Strategie celoživotního učení je strategický dokument, který je ucelenou koncepcí celoživotního učení v oblasti počátečního, všeobecného i odborného vzdělávání, terciárního vzdělávání a dalšího vzdělávání. Klade si za cíl zaštiťovat iniciativy směřující k rozvoji celoživotního učení v ČR v letech 2007 – 2015 v souladu s cíli Lisabonské strategie EU. Plánem je směřovat k podpoře osobního rozvoje, sociální soudržnosti, aktivního občanství a konkurenceschopnosti obyvatel ČR.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík přichází na jednání s materiálem, který popisuje zapojení České republiky do programu „carbon offsetting“ během předsednictví České republiky v Radě EU v 1. polovině roku 2009.

Česká republika by se podle návrhu Ministerstva životního prostředí měla, stejně jako předchozí předsedající země v rámci EU, přihlásit k dopadům svých aktivit spojených s předsedáním Radě EU a příspěvku ke klimatické změně. V této souvislosti Ministerstvo životního prostředí navrhuje zapojit všechny rezorty do programu náhrad za emise CO2 z letecké dopravy vzniklých v rámci služebních cest státních úředníků, tedy k vytvoření finanční kompenzace za vyprodukované letecké emise (CO2) úředníků státní správy během předsednictví ČR v Radě EU. MŽP se domnívá, že realizace programu v rámci českého předsednictví v Radě EU přispěje ke zvýšení jeho pozitivního image.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie