Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 6. 2009 13:06

Veřejně prospěšné práce: šance pro nezaměstnané

Od začátku letošního roku do 15. června vzniklo v rámci veřejně prospěšných prací 69 pracovních míst koordinátorů veřejné služby. Pracovní místa zřizují obce k zajištění nového institutu - veřejné služby.

Na místech koordinátorů veřejné služby finančně podporovaných úřady práce se uplatní uchazeči o zaměstnání. Veřejná služba je šancí pro lidi, kteří jsou déle než půl roku v hmotné nouzi – díky účasti ve veřejné službě si zvyšují vlastní příjem.

Veřejnou službu zavedla novela zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. ledna 2009. Vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby doplňuje možnosti zachování pracovních dovedností u lidí, kteří jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze.

Veřejnou službu může zřizovat obec, pomáhají jí při tom úřady práce. Veřejnou službou se rozumí pomoc obcí v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, konkrétně při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství či pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Ti, kteří veřejnou službu vykonávají, nejsou v pracovně právním vztahu, za práci nedostanou odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi.

Podle platné legislativy lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají nárok pouze na tzv. existenčním minimum, tj. 2 020 Kč. Pokud si občané chtějí tuto dávku zvýšit, mohou pro obec vykonat jakoukoliv prospěšnou práci včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc. Za to mají nárok na 3 126 Kč, tedy na tzv. životní minimum.

Je pouze na obci, zda podle svých možností veřejnou službu organizuje. Pokud ano, úřad práce s obcí, její příspěvkovou organizací nebo jinou s obcí spolupracující právnickou či fyzickou osobou uzavře dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na jejím základě se uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce stává zaměstnancem subjektu zabezpečujícího veřejnou službu a vykonává činnosti spojené s organizací veřejné služby.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie