Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 12. 2023 20:14

Tripartita se zabývala změnami v profesním vzdělávání, rozvojem vzdělávací soustavy či nastavením valorizací minimální mzdy

Průběh jednání tripartity shrnuli vicepremiér M. Jurečka, předseda ČMKOS J. Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy J. Rafaj, 4. prosince 2023.
Průběh jednání tripartity shrnuli vicepremiér M. Jurečka, předseda ČMKOS J. Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy J. Rafaj, 4. prosince 2023.
V pondělí 4. prosince 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo šesté letošní zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Členové tripartity projednali například společný záměr podpory dalšího profesního vzdělávání jako integrální součásti celoživotního učení, nastavení valorizačního mechanismu minimální mzdy či dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Tripartita se zabývala nastavením efektivního fungování systému dalšího profesního vzdělávání. Sociální partneři se shodli, že je nutné zabezpečit integraci, propojení, koordinaci a spolupráci mezi všemi klíčovými aktéry a vytvořit struktury, které by umožňovaly efektivní komunikaci a řízení celého systému dalšího profesního vzdělávání. Ministerstva školství a práce a sociálních věcí navrhují jít cestou přetvoření Národní rady pro kvalifikace na koordinační orgán v oblasti dalšího profesního vzdělávání – Radu vlády pro další profesní vzdělávání s rovnoměrným zastoupením dotčených resortů, sociálních partnerů a dalších zainteresovaných aktérů a vytvoření samostatného pracovního týmu RHSD pro lidské zdroje a další vzdělávání. Sociální partneři mají jinou představu o mechanismu fungování celého systému, jednání proto budou ještě pokračovat.

Sociální partneři diskutovali také o nastavení valorizačního mechanismu minimální mzdy, který by zajistil předvídatelný nárůst minimální mzdy na základě stanovené a se sociálními partnery projednané cílené relace minimální a průměrné mzdy. Zákoník práce by podle návrhu obsahoval samotný mechanismus valorizace minimální mzdy bez konkrétního parametrického nastavení, které by pak každé dva roky konkrétně stanovovala vláda svým nařízením. Protože se zástupci odborů a zaměstnavatelů neshodli na nové výši minimální mzdy, bude rozhodnutí na vládě.

Tripartita projednala také dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy do roku 2027. Tento dokument je implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Uvádí základní tendence a cíle vzdělávací politiky České republiky na dané období a stanovuje opatření a klíčové aktivity na úrovni státu a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni každého kraje. Klíčové je pokračovat v modernizaci obsahu a způsobů vzdělávání tak, aby odpovídalo požadavkům 21. století, podpořit spravedlivé šance na dostupné kvalitní vzdělání pro každého občana bez ohledu na zdravotní stav, osobnostní charakteristiku či socioekonomické podmínky a zajistit připravenost českého školství reagovat i na rychlé změny, které nelze ovlivnit a mnohdy ani predikovat. Odbory i zaměstnavatelé vyjádřili zájem se v této problematice angažovat.

Tripartita se zaměřila také na stav implementace programů fondů EU a zapojení sociálních partnerů do přípravy programového období 2028+. Zástupci vlády informovali své kolegy o stavu čerpání programů z programového období 2014–2020 k 31. říjnu 2023 a ke stejnému datu shrnuli i dosavadní čerpání programů pro roky 2021 až 2027. Účastníci jednání diskutovali i o další budoucnosti a podobě kohezních programů po roce 2027. Hlavními aspekty, které chce česká vláda při přípravách nových programů, jsou zachování podpory pro všechny regiony, sdílené řízení, dostatečné financování pro silnou politiku udržitelnosti či širší využití finančních nástrojů. Sociální partneři požadují co nejvyšší míru zapojení do příprav nového programového období.

Příští zasedání tripartity se uskuteční v průběhu ledna 2024.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie