Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 5. 2016 19:13

Společné prohlášení Česko-izraelské mezivládní konzultace

22. května 2016 se uskutečnily 4. mezivládní konzultace vlád České republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České republiky pana Bohuslava Sobotky a premiéra Státu Izrael pana Benjamina Netanjahua.

Společné prohlášení Česko-izraelské mezivládní konzultace (pracovní překlad)

4. mezivládní konzultace jsou odrazem silné základny dlouhodobé spolupráce a oboustranného zájmu o prohlubování strategického partnerství mezi oběma zeměmi. Obě vlády potvrzují svůj důraz na posílení klíčových oblastí spolupráce a oceňují mimořádnou úroveň vzájemných vazeb vycházejících z přátelství a důvěry. Obě strany vysoce hodnotí úroveň a intenzitu dvoustranného dialogu probíhajícího pravidelně a na nejvyšší možné úrovni.  

Obě strany rovněž oceňují vzrůstající trend spolupráce v nových oblastech, například kybernetické bezpečnosti, vědě, technologiích a inovacích. Vlády obou zemí proto zdůrazňují svůj záměr dále podporovat zlepšování dosavadní spolupráce a podtrhují svůj záměr rozšířit společnou spolupráci do nových oblastí.

Konzultací se zúčastnili tito členové vlád:

Za českou stranu:

Předseda vlády, J. E. pan Bohuslav Sobotka; ministr průmyslu a obchodu, pan Jan Mládek; ministryně práce a sociálních věcí, paní Michaela Marksová; ministr zdravotnictví,
pan Svatopluk Němeček; ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, paní Kateřina Valachová; ministryně pro místní rozvoj, paní Karla Šlechtová; ministr životního prostředí, pan Richard Brabec; ministr kultury, pan Daniel Herman; náměstek ministra zahraničních věcí, pan Martin Tlapa; ředitel Národního bezpečnostního úřadu, pan Dušan Navrátil.

Za izraelskou stranu:

Předseda vlády, J. E. pan Benjamin Netanyahu; ministr národní infrastruktury, energetiky a vodních zdrojů Yuval Steinitz; ministr sociálních věcí a sociálních služeb, pan    Haim Katz; ministryně kultury a sportu, paní Miri Regev; ministr pro vědu, technologie a vesmír, pan Ofir Akonis; ministr cestovního ruchu, pan Yariv Levin; ministr ochrany životního prostředí, pan Avi Gabbay; Ministerstvo zahraničních věcí (generální ředitel), Dr. Dore Gold; Ministerstvo hospodářství (generální ředitel), pan Amit Lang; Ministerstvo zdravotnictví (generální ředitel), pan Moshe Bar Siman Tov; Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, pan Buki Carmeli.

Zahraniční věci

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael sdílejí historii a společné hodnoty, které jsou základem jedinečných, pevných a hluboce zakořeněných vazeb mezi oběma zeměmi. Obě vlády jsou odhodlány dále posilovat své strategické partnerství a znovu potvrdit svůj společný cíl posílit dvoustranné vztahy založené na dlouhodobém přátelství a vzájemné důvěře.

Obě vlády vítají neustále rostoucí intenzitu vzájemných návštěv na nejvyšší, expertní i pracovní úrovni se zvláštním důrazem na posílení ekonomické, vědeckotechnické, kybernetické, obranně-bezpečnostní a kulturní spolupráce.

Obě strany zdůrazňují svůj zájem na pokračování mezivládních konzultací konaných jednou za dva roky s cílem upevnit vzájemnou spolupráci a stanovit nové cíle ve všech klíčových oblastech. Obě strany rovněž vysoce oceňují pravidelné pořádání Česko-izraelského fóra, které představuje významnou platformu pro vzájemnou výměnu informací o strategických a bezpečnostních záležitostech souvisejících s aktuálním vývojem na Blízkém východě a v Evropě.

Obě strany zdůrazňují potřebu dále rozvíjet pevné vztahy mezi Státem Izrael a Evropskou unií a rovněž potřebu pokračovat ve spolupráci ve strategických oblastech jako jsou ekonomika, věda, výzkum a vývoj a regionální bezpečnost.

V rámci Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací budou Česká republika a Stát Izrael společně podporovat hodnoty, na kterých byly oba státy založeny. V tomto smyslu budou Česká republika a Stát Izrael úzce spolupracovat.

Obě strany sdílejí přesvědčení, že spravedlivého a trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu musí a může být dosaženo na základě z přímých jednání.

Obě vlády se rozhodně staví proti jakýmkoliv projevům delegitimizace a bojkotům Izraele a jsou odhodlány nadále spolupracovat na globální i regionální úrovni. Obě vlády znovu zdůrazňují svůj silný závazek vůči lidským právům a boji proti všem formám intolerance a rasové diskriminace, včetně antisemitismu.  Obě vlády jednoznačně potvrzují, že jakékoliv zpochybnění práva Státu Izraele na existenci jsou nepřijatelné. Obě strany vyjadřují naději, že Izrael bude žít v míru se všemi svými sousedy.

Obě strany s uspokojením konstatují, že Memorandum o porozumění týkající se zavedení bilaterálních konzultací uzavřené mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě je úspěšně plněno. Obě strany budou pokračovat v pravidelných konzultacích na úrovni vedoucích pracovníků ministerstev zahraničních věcí a na téma regionálních a mezinárodních otázek, výměny názorů na záležitosti společného zájmu, a podpory vzájemné dvoustranné politické, ekonomické, obchodní, vědeckotechnologické, kulturní a další spolupráce.

Obě strany se rozhodly posílit a rozšířit existující politický dialog mezi ministerstvy zahraničních věcí rovněž v rámci platformy zemí Visegrádské skupiny a Izraele.

Obě vlády vítají aktuální úsilí o zjednodušení zaměstnávání manželek a manželů diplomatického a konzulárního personálu mimo jejich diplomatických misí ve svých státech.

Ekonomika, obchod, investice, infrastruktura a energetika

Obě vlády oceňují intenzívní hospodářskou a obchodní spolupráci vycházející z pevného právního a institucionálního rámce. V posledním desetiletí se obchodní výměna vyvíjela pozitivně. 

Stát Izrael je významným obchodním partnerem České republiky ve středomořském regionu a patří k hlavním exportním destinacím českých výrobků mimo Evropskou unii. Proto bylo v Tel Avivu otevřeno zastoupení agentury CzechTrade, které už třetím rokem po sobě úspěšně podporuje podnikatelské projekty, zejména malé a střední podniky.

Obě vlády posoudily obchodní vztahy a uvědomují si, že objem obchodu v roce 2015 mírně zaostával za rekordním rokem 2012. Proto souhlasí s dalším rozšířením a diverzifikací obchodních a investičních toků na základě vzájemné výhodnosti. V tomto ohledu obě vlády vítají vyslání české podnikatelské mise, ke kterému došlo na okraj mezivládních konzultací, a uskutečnění Česko-izraelského obchodního fóra, které se dnes uskutečnilo v Jeruzalémě.

Obě vlády se soustředí na podporu prostředí příznivého pro obchod ve všech oblastech společného zájmu, včetně pobídek pro přímé investice, příznivého zdanění a aktivního přístupu k novým společným platformám podnikání a inovací, například průmyslovým a technologickým parkům, obchodu, výstavám, fórům, seminářům nebo četnějším obchodním jednáním.

Obě země potvrzují svůj trvající záměr dále podporovat bilaterální obchod se zemědělskými produkty s cílem zvýšit obrat vzájemného obchodu. Vlády jsou připraveny pokračovat ve svém úsilí odstraňovat stávající administrativní a technické překážky obchodu.

Obě strany zdůrazňují svůj zájem na prohloubení spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury a zváží možnost zahájení spolupráce na poli kosmických aktivit, satelitů o nízké hmotnosti a inteligentních systémů.  

Vlády konstatují význam podpory a usnadňování spolupráce a výměny informací v oblasti vyspělých energetických technologií poskytujících konečným zákazníkům vysoký standard energetické bezpečnosti a odolnosti energetické infrastruktury a snižujících energetickou náročnost ekonomik obou zemí. Obě vlády prohlásily, že budou i nadále vyvíjet úsilí na rozšíření úspěšné spolupráce v těchto oblastech, přičemž ve svých snahách budou dávat prioritu zapojení českých a izraelských energetických podniků a výzkumných institucí.  

Věda, výzkum a technologie

Česká republika i Stát Izrael příznivě nazírají na realizaci Společného prohlášení místopředsedy vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a kosmický výzkum Státu Izrael o spolupráci na poli výzkumu a vývoje, které bylo podepsáno 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě (dále „Společné prohlášení“).

Vlády oceňují dlouhodobou spolupráci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, která bude i nadále podporována v rámci nového programu INTER-EXCELLENCE, jenž je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Stávající spolupráce je zaručena mimo jiné i společnou výzvou k předkládání návrhů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu pro programové období 2016–2018, jež byla nedávno v souladu se Společným prohlášením paralelně vyhlášena a provedena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, technologie a kosmický výzkum Státu Izrael.

Vlády vítají jmenování prvního atašé pro vědu, výzkum a vývoj a inovace na velvyslanectví České republiky v Izraeli, jehož posláním je posilovat užší spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi Českou republikou a Státem Izrael a usnadňovat společné výzkumné a vývojové projekty.  Vláda České republiky vítá zřízení Národního úřadu pro technologie a inovace Státu Izrael a potvrzuje svoji připravenost navázat s tímto novým partnerem spolupráci.

Vlády jsou připraveny pokračovat ve svém úsilí na podporu bilaterální spolupráce na poli vědy a techniky prostřednictvím společných výzkumných a vývojových programů základního i aplikovaného výzkumu a výzkumných projektů výzkumných organizací a podniků z České republiky a ze Státu Izrael v širokém spektru vědeckých oborů vč. life sciences, nových materiálů, biotechnologií, informačních a komunikačních technologií, nanotechnologií atd.   

Obě vlády znovu opakují svůj záměr posílit společnou účast v rámcovém programu EU „Horizont 2020“ a ostatních mezinárodních výzkumných a vývojových iniciativách.

Obě vlády navrhují podporovat užší spolupráci na poli základního a aplikovaného výzkumu, transferu moderních technologií, výměny zkušeností v rámci programů s cílem podpořit vstup rizikového kapitálu a komerční využití výsledků výzkumu a vývoje (ověření koncepce), technologických inkubátorů, inovačního podnikání a start-upů se zapojením inovačních center v obou zemích.

Příslušné instituce jsou připraveny zahájit diskuzi o příležitostech pro návštěvy českých vědců v I-CORE centrech.

Obě vlády oceňují podepsání Společné deklarace mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael.

Rozvojová spolupráce

Vlády vyjadřují přání rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce v teritoriích a oborech společného zájmu a společné orientace. Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA) a izraelské Agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV). Cíle a způsoby spolupráce těchto dvou organizací budou vycházet z Prohlášení o společném záměru o mezinárodní rozvojové spolupráci mezi MASHAV a ČRA.

Obrana a národní bezpečnost

Vlády obou států v souladu s tradicí úzkých bilaterálních vztahů v oblasti obrany spolupracují v řadě souvisejících aktivit a dále pracují na otevírání nových oblastí společného zájmu. Ministerstva obrany obou států nedávno vytvořila společné pracovní skupiny a připravují společné projekty v oblasti obranného průmyslu, v jejichž rámci budou spolupracovat vědci, firmy a vojáci obou států. Připravují se i další projekty mezi armádami České republiky a Státu Izrael, které detailně zhodnotí efektivitu a odbornost na obou stranách. Ministerstva obrany také nadále udržují úzké vztahy z hlediska výměny názorů, stanovisek a informací týkajících se současného mezinárodního bezpečnostního prostředí. 

Společné aktivity v boji proti terorismu a organizovanému zločinu a v boji proti radikalizaci, společné aktivity v oblasti ochrany a posílení odolnosti tzv. měkkých cílů a v oblasti kybernetické bezpečnosti, kybernetické kriminality a protiprávním vlivům ze zahraničí budou rozvíjeny na základě Dohody mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti zločinu, která byla podepsána v Jeruzalémě dne 7. října 2013.

Kybernetická bezpečnost

S odvoláním na Společné prohlášení vlády České republiky a vlády Státu Izrael v oblasti kybernetické bezpečnosti podepsané v Jeruzalémě 25. listopadu 2014 vlády obou států usilují o další rozšíření spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a boje proti kybernetické kriminalitě.

Za tímto účelem by měly příslušné národní orgány a agentury sdílet informace o incidentech a hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti a o původcích těchto hrozeb, informace o zákonech, předpisech, bezpečnostních normách a národních strategiích v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické informační infrastruktury, informace o národním vzdělávání a programech a iniciativách posilujících povědomí o bezpečnosti.  Dále budou usnadňovat a zprostředkovávat vzájemné stáže a školení a připravovat a provádět cvičení zaměřená na kybernetickou bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost je tématem diskuzí na nejrůznějších mezinárodních fórech, vlády obou států zváží svou podporu vytvoření skupiny podobně smýšlejících zemí pro koordinaci společného přístupu.

V oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru budou vlády podporovat spolupráci mezi soukromým sektorem, akademickými a vědeckými institucemi a společné výzkumné a vývojové projekty.

Obě vlády oceňují podepsání Memoranda o porozumění mezi Národním bezpečnostním úřadem České republiky a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost Státu Izrael, které stanoví rámec spolupráce.

Za účelem posílení obchodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti připraví národní úřady v těsné spolupráci se soukromým sektorem bezpečnostní seminář, který bude navazovat na mezivládní konzultace a uskuteční se v Praze.

Památka holokaustu

Vlády obou států vysoce oceňují snahu příslušných orgánů a institucí zajistit průběžné pracovní vzdělávání učitelů zaměřující se na období 2. světové války, dědictví holokaustu/šoa, tragický osud české židovské komunity a nacistická zvěrstva páchaná na dalších skupinách a jednotlivcích, kteří padli za oběť nacistické perzekuci v bývalém Československu.

Vlády vysoce oceňují obětavost a neúnavnou práci akademických institucí zabývajících se výzkumem, shromažďováním svědectví a udržováním památky nejtragičtějšího období moderních lidských dějin a pozitivně nahlížejí na možnou spolupráci mezi Mezinárodním institutem pro výzkum holocaustu Jad Vašem a badateli a akademickými institucemi v České republice.

Vlády oceňují trvalou spolupráci mezi Správou Památníku mučedníků a hrdinů holokaustu Jad Vašem v Jeruzalémě, Památníkem Terezín a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zaměřenou na pracovní vzdělávání učitelů v oblasti historie holokaustu a antisemitismu. Chválí iniciativu Památníku Jad Vašem a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky při pořádání nových školicích seminářů pro učitele středních škol, které se konaly 19. ledna 2015 v Českých Budějovicích a 29. února 2016 v Liberci. Vlády také zaznamenaly záměr Památníku Lidice a Jad Vašem spolupracovat na projektech s cílem podpory společných cílů, které jsou zahrnuty ve společném prohlášení podepsaném 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě mezi Ministerstvem vzdělávání Státu Izrael, českým Ministerstvem kultury a Jad Vašem.

Vlády příznivě nazírají na dobře rozvinutou dlouhodobou spolupráci mezi Jad Vašem a Židovským muzeem v Praze, které je nejdůležitějším židovským památníkem v České republice, ale také na nedávný rozvoj spolupráce mezi Jad Vašem a novým památníkem šoa v Praze, Památníkem šoa Bubny.

Obě vlády uznávají důležitou roli Evropského institutu odkazu šoa (ESLI) založeného v roce 2010. Česká republika a Stát Izrael jsou v současné době hlavními poskytovateli finančních prostředků na jeho činnost. Obě strany blahopřejí nově jmenované koordinátorce pro boj s antisemitismem k jejímu jmenovaní Evropskou komisí a rovněž k její spolupráci s ESLI, zapojení do jeho aktivit směřujících k podpoře implementace Terezínské deklarace v rámci Evropy. Obě strany příznivě nazírají na záměr uspořádat v Bruselu v listopadu 2016 mezinárodní konferenci o restitucích.

Vyšší vzdělávání

Vlády obou států oceňují dlouhodobou spolupráci mezi Českou republikou a Státem Izrael v oblasti vyššího vzdělávání. Obě strany zdůrazňují význam podpory přímých partnerství mezi institucemi vyššího vzdělávání České republiky a Státu Izrael.

Vlády s uspokojením konstatují, že mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael probíhá úspěšně výměna stipendistů, která se uskutečňuje na základě mezivládního Programu spolupráce na poli školství, vědy a kultury.

Vlády podtrhují význam zachování stávající úrovně výměny stipendistů.

Obě vlády vyjadřují uspokojení nad probíhající akademickou spoluprací mezi katedrou Theodora Herzla na Masarykově univerzitě (Brno) a katedrou Tomáše Garrigue Masaryka na Interdisciplinárním centru (Herzlija).

Mládež

Stát Izrael a Česká republika přisuzují velkou důležitost posilování vztahů mezi mládeží obou zemí. V tomto smyslu pak vyjadřují svůj záměr podpořit spolupráci v oblasti výměny mládeže.

Vlády chválí stávající úroveň spolupráce mezi nevládními mládežnickými organizacemi, zejména výměnný projekt realizovaný Českou radou dětí a mládeže a Radou mládežnického hnutí v Izraeli, nedávno zahájenou spolupráci mezi Českou radou dětí a mládeže a Izraelským úřadem pro výměnné pobyty mládeže a projekty realizované v rámci integrovaného programu Erasmus+ Evropské unie. Vlády zdůrazňují význam přímé spolupráce mezi nevládními mládežnickými organizacemi.

Obě vlády vítají podporu poskytnutou českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projektu „Cemach“ implementovanému v České republice v letech 2012–2015.

Vlády oceňují uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovních dovolených, ke kterému došlo 8. června 2015. Dohoda má díky tomu, že nabízí přímou zkušenost ze života a kultury partnerské země, značný potenciál podpořit přátelské vazby mezi mladými generacemi. 

Sociální záležitosti

Vlády vítají nadcházející zahájení spolupráce mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem pro sociální rovnost Státu Izrael. Memorandum upravuje základy spolupráce mezi oběma institucemi, která bude implementována prostřednictvím výměny znalostí a nejlepších praktických postupů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo sociálních služeb Státu Izrael budou pokračovat v dalším rozvoji užitečné spolupráce navázané v předchozích letech. Problematika sociálních služeb a sociální práce je tradičním tématem výměny zkušeností a nejlepších praktických postupů mezi Českou republikou a Státem Izrael. Kromě příslušných ministrů bude zvážena rovněž účast obcí a případně i nevládního sektoru.

Vlády vítají mezinárodní konferenci o sociálních programech pro přeživší holokaustu a ostatní oběti nacistické perzekuce, která byla uspořádána ve dnech 26. – 27. května 2015 za podpory Ministerstva pro seniory Státu Izrael a pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Zdravotnictví

Vlády si přejí prostřednictvím ministrů odpovídajících za zdravotnictví dále rozvíjet vzájemnou spolupráci a výměnu nejlepších praktických postupů v oblasti zdravotnictví. Rozvoj vztahů mezi vyššími odbornými pracovníky ministerstev bude vycházet zejména ze Společného prohlášení o spolupráci na poli zdraví a lékařství v letech 2014–2019.  

Ochrana životního prostředí

Vlády si přejí posílit vzájemnou spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, a to zejména v otázkách vodního hospodářství včetně ochrany vodních zdrojů, oživení vodních toků a čištění odpadních vod, nakládání s tuhými odpady a oběhového hospodářství,  zmírňování dopadů a adaptace na změny klimatu, nápravy starých ekologických břemen a vývoje a rozšiřování čistých ekologických technologií.

Obě strany vnímají rostoucí význam environmentálních otázek souvisejících s vodami (nedostatek vody, sucha, záplavy) a vyjádřily v tomto ohledu přání pokračovat a rozvíjet další spolupráci, mimo jiné přípravou společných aktivit, seminářů či workshopů směřujících k podpoře udržitelného hospodaření s vodními zdroji.

Kultura

Vlády vítají prohloubení kulturní spolupráce a posílení kulturních vazeb mezi Českou republikou a Státem Izrael jak na úrovni kontaktů mezi institucemi v obou zemích, tak prostřednictvím konkrétních projektů.

Vlády oceňují pokrok dosažený při projednávání Dohody o filmové koprodukci a budou podporovat příslušné orgány obou států, aby dosáhly vzájemně vyváženého a kompromisního znění tohoto dokumentu.

Obě strany jsou si vědomy pozornosti věnované otázkám vyrovnání se s minulostí a kultury paměti a vítají kroky směřující k dalšímu posílení spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v této oblasti.

Obě vlády chválí rozmanitost kulturních aktivit, které se každoročně konají v České republice a ve Státu Izrael. Obě strany podpoří další posilování spolupráce v oblasti kultury

Obě vlády vítají podepsání Programu spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury mezi vládami ČR a Státu Izrael pro období let 2016–2019.

Cestovní ruch

Vlády jsou připraveny povzbudit a podpořit bilaterální kooperaci v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím spolupráce na účasti organizací cestovního ruchu z obou států na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu.  

Obě strany jsou připraveny spolupracovat na zlepšení bilaterálního aktivního cestovního ruchu a aktivní propagace produktů cestovního ruchu.

Vlády si přejí prostřednictvím svého orgánu pro cestovní ruch a příslušných organizací rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti lázeňského a zdravotního cestovního ruchu a vítají podporu ze strany provozovatele českých lázní při zajišťování možnosti terapeutických pobytů pro zaměstnance státních institucí Státu Izrael, za podpory českých úřadů a ve spolupráci s izraelskými úřady.  

Obě strany se shodují na vzájemné výměně zkušeností a informací v oblasti marketingu produktů cestovního ruchu.

Obě vlády vítají uzavření Společné deklarace o spolupráci v cestovním ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Státu Izrael.  

Závěr

Vlády oceňují výsledek 4. mezivládních konzultací vlád mezi Českou republikou a Státem Izrael, který demonstruje silný základ česko-izraelského strategického partnerství a je odrazem velice široké a aktivní spolupráce a oboustranného zájmu vztahy dále prohloubit. Obě vlády souhlasí s tím, že budou i nadále udržovat mezivládní dialog, a potvrzují, že se příští mezivládní konzultace uskuteční v roce 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie