Aktuálně

22. 6. 2021 17:14

Slavnostní předání Ceny Bezpečnostní rady státu

Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar s letošními držiteli Ceny Bezpečnostní rady státu, 22. června 2021.
Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar s letošními držiteli Ceny Bezpečnostní rady státu, 22. června 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš předal v úterý 22. června v Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

V hlavní kategorii byla cena udělena Jozefu Sabolovi z Policejní akademie ČR za aktivní celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a jejího šíření. Dále generálporučíku Jaromíru Zůnovi za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty. Za mimořádný přínos při řešení celosvětové pandemické krize, zajištění chodu „Chytré karantény“ a realizaci nezbytných opatření ke zvládání vývoje epidemiologické situace na území ČR cenu získal generálmajor Petr Procházka.

Dalšími oceněnými jsou Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, a to za přispění ke zvládání pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta cenu získala za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních služeb a za vynikající výsledky v expertní, publikační a vydavatelské činnosti. Cenu Bezpečnostní rady státu získala také Pavla Novotná, a to za dlouholeté řešení problematiky migrace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a za úspěšné naplňování azylové a migrační politiky a zajištění bezpečných hranic ČR.

Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. je akademickým a vědeckovýzkumným pracovníkem Policejní akademie ČR v Praze. Je členem vědecké rady a Oborové rady Policejní akademie ČR, expertem EU podílející se na hodnocení výzkumu a projektů EU a členem čtyř odborných mezinárodních vědeckých společností. Během svého působení v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii byl členem kolektivu, který v roce 2005 obdržel Nobelovu cenu míru. Publikoval přes 300 vědeckých článků a přednesl více než 100 referátů na mezinárodních konferencích a kongresech. Jeho vědecké práce se setkaly s příznivou odezvou, o jejich ocenění svědčí i více než 200 citací vesměs v zahraničních odborných periodikách a monografiích.

Generálporučík Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D. MSc. během své vojenské profesní dráhy zastával řadu vedoucích pozic, v současnosti působí ve funkci prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Významným způsobem se podílel na přípravách vstupu ČR do NATO a následné integraci země v Alianci. Svou prací zásadním způsobem přispěl k současné podobě AČR a její transformaci do moderní armády západních standardů, zejména tvorbou koncepce výcviku a doktrín.

Generálmajor Ing. Petr Procházka po dobu vojenské služby zastával řadu velitelských a štábních funkcí jak u útvarů a velitelství v AČR, tak i v mezinárodním prostředí při svém působení na zahraničních pracovištích a v zahraničních operacích. Ve své současné funkci zástupce velitele Velitelství pro operace se významnou mírou podílel na řešení celosvětové pandemické krize, a to zejména svojí aktivní činností a vedením týmu vybraných odborníků v bezpečnostní komunitě zajišťující chod „Chytré karantény“ a realizací nezbytných opatření ke zvládání vývoje epidemiologické situace na území ČR, čímž se mimořádně zasloužil o správné směrování všech zaváděných opatření, a tím o ochranu a bezpečnost občanů ČR.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se během celosvětové pandemické krize významnou mírou podílela na jejím řešení, zabezpečovala expertní podporu Ministerstva zdravotnictví a krizového štábu. Neméně důležité bylo i její přispění ke zvládání pandemie, a to nasazením studentů v programu Chytré karantény, a také jejich nasazením v nemocnicích a sociálních zařízeních v postižených oblastech.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště, zabývající se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií či katastrof. Vědecko-výzkumná, ale také pedagogická, činnost fakulty je již dlouhodobě významným přínosem k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních služeb v ČR.

Ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Mgr. et Mgr. Pavla Novotná je dlouholetou odbornicí v oblasti problematiky migrace, včetně jejích bezpečnostních aspektů. Lze vyzdvihnout její mimořádné angažmá na vysoce odborné úrovni při koordinaci řešení evropské migrační krize od roku 2015, kdy prokázala schopnosti skloubit bezpečnostní aspekty migrační problematiky s nutností pružně reagovat na vývoj situace nejen v Evropě. Její vysoké pracovní nasazení a schopnosti byly a jsou zásadní pro zajištění bezpečných hranic České republiky a pro úspěšné naplňování azylové a migrační politiky.

Ve studentské kategorii bylo uděleno čestné uznání:
Mgr. Jiřímu Víškovi, Ph.D. za disertační práci na téma „Mírové operace mezinárodního společenství“. Jiří Víšek působí na Katedře veřejnoprávních disciplín Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR. Praktický přínos disertační práce spočívá v tom, že může být využita pro potřeby státní správy v oblasti plánování a provádění mírových operací. Práce se také může stát východiskem pro další zaměření výzkumu v předmětné oblasti.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty. Více informací o ceně na našich stránkách /cz/cena-bezpecnostni-rady-statu-125398/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie