Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 12. 2008 6:00

Převod výkonu agendy státní sociální podpory na území hl. města Prahy

1. ledna 2009 vstupují v platnost změny zákona o státní sociální podpoře a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejichž cílem je sjednocení agendy státní sociální podpory v Praze.


Původní stav
Od 1. dubna 2004 provádějí státní sociální podporu, s výjimkou hl. m. Prahy, úřady práce v prvním stupni. Ve druhém stupni, jako odvolací orgán, vykonávají působnost krajské úřady. Na území hl. m. Prahy působnost prvoinstančního správního orgánu doposud vykonávají úřady městských částí určené Statutem hl. m. Prahy. O odvolání proti jejich rozhodnutím rozhoduje jako druhoinstanční správní orgán Magistrát hl. m. Prahy. Výkon působnosti krajských úřadů a hl. m. Prahy je výkonem přenesené působnosti.

 
Proč dochází ke změně
S odstupem více jak pěti let se prokázalo, že uvedená organizace a řízení výkonu státní správy v oblasti dávek státní sociální podpory není efektivní především z toho důvodu, že neexistuje jednotné uspořádání orgánů, které v této oblasti vykonávají státní správu na celém území státu. Výkon státní správy v oblasti SSP na úrovni prvoinstančního orgánu je financován zcela ze státního rozpočtu, avšak na území hl. m. Prahy, na rozdíl od ostatního území ČR, byl do této doby financován prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy.  Úřady městských částí hl. m. Prahy oprávněně poukazovaly na diskriminující skutečnost, že na rozdíl od ostatního území ČR jsou náklady na provádění SSP ze státního rozpočtu hrazeny hl. m. Praze jen částečně. Určité problémy vznikaly také při metodickém řízení provádění SSP úřadů městských částí, při jednotném profesním vzdělávání pracovníků těchto útvarů, ale i v oblasti kontrolní činnosti.

 
Co se mění
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přišlo se záměrem sjednotit a zefektivnit od 1. ledna 2009 činnosti v uvedených oblastech, což na území hl. m. Prahy představuje převedení výkonu agendy státní sociální podpory z městských částí na stát – Úřad práce hl. m. Prahy.  Tím se řeší disproporce v organizaci a financování v této oblasti, sjednocuje se výkon této agendy tak, že bude v prvním stupni jednotný na celém území ČR. Činnost Magistrátu hl. m. Prahy jako odvolacího orgánu v této oblasti zůstává nedotčena.

Změna působnosti ve státní sociální podpoře na území hl. m. Prahy nepovede ke zvýšení výdajů veřejných rozpočtů. Dojde však ke strukturálním změnám financování této oblasti na základě přesunu agendy mezi orgány provádějícími její výkon v prvním stupni. I na území hl. m. Prahy bude od 1. 1. 2009 státní sociální podpory v prvním stupni financována přímo ze státního rozpočtu jako v ostatních částech státu.

 
Pro veřejnost zůstávají kontaktní místa nedotčena
Pro veřejnost hl. m. Prahy je nejpodstatnější informací to, že místa působnosti s dopravní dostupností, včetně úřední doby útvarů státní sociální podpory, se ani po 1. lednu příštího roku nezmění, i když budou spravována úřadem práce. Tento stav je možné zachovat s pochopením městských částí nejméně další dva roky, a to i na základě propojení těchto pracovišť jednotným rezortním informačním systémem OK dávky a jeho napojením na datové centrum MPSV.  Zákon stanovuje, že správní řízení, pokud nebyla dosavadními orgány do účinnosti převedení agendy státní sociální podpory pravomocně ukončena, dokončí již správní orgán, na který působnost přechází, t. j. Úřad práce hl. m. Prahy. Z důvodu změny organizace a řízení agendy SSP na území hl. m. Prahy se proto může prodloužit doba potřebná pro rozhodnutí o dávce, stanovená správním řádem do 30 dnů, v těchto případech až na 60 dnů. Náklady na tyto dávky jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Údaje o čerpání státní sociální podpory v ČR a v hl. m. Praze za období leden-listopad 2008 jsou uvedeny v příloze

autor: Jiří Sezemský , vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie