Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 12. 2016 11:29

Premiéři zemí V4 přijali před prosincovou Evropskou radou společné prohlášení

Jednání předsedů vlád Visegrádské skupiny před jednáním Evropské rady, 15. prosince 2016.
Jednání předsedů vlád Visegrádské skupiny před jednáním Evropské rady, 15. prosince 2016.
Před prosincovou Evropskou radou se uskutečnila tradiční koordinace zemí Visegrádské skupiny, které nyní předsedá Polsko. Premiéři České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska přijali společné prohlášení k tématům migrace, bezpečnosti, dohody EU-Ukrajina a jednotnému digitálnímu trhu.

Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny

V Bruselu dne 15. 12. 2016

My, předsedové vlády zemí Visegrádské skupiny, jsme se sešli v Bruselu dne 15. 12. 2016 na okraj zasedání Evropské rady a přijali jsme následující Společné prohlášení. Země Visegrádské skupiny oceňují zaměření prosincového zasedání Evropské rady na klíčové výzvy, kterým musí EU čelit.

Migrace

Země Visegrádské skupiny oceňují významné úsilí slovenského předsednictví rozšířit společný postoj členských zemí Evropské unie, pokud jde o aplikaci principů solidarity a odpovědnosti v souvislosti s migrační politikou. Přičemž uznávají, že v mnoha aspektech došlo ke značnému pokroku ve sjednocování názorů, včetně vnější dimenze migrace a ochrany vnějších hranic EU. Současně je nezbytné vynaložit další úsilí, abychom dosáhli shody v oblasti vnitřních aspektů migrační politiky. Země Visegrádské skupiny jsou připraveny nadále spolupracovat na dosažení tohoto cíle. Věří, že jakákoli nová evropská migrační politika může být vytvořena pouze pro společné území, na němž je zajištěna plná kontrola vnějších hranic, takže lze účinně odolávat migračním tlakům.

Bezpečnost

Vnitřní bezpečnost zůstává i nadále klíčovým tématem. Zásadní důležitost mají především nástroje podporující důvěru občanů v bezpečné prostředí. Z tohoto důvodu by měla být přijata protiteroristická směrnice a provedena směrnice zavádějící jmennou evidenci cestujících.

Předsedové zemí Visegrádské skupiny zdůrazňují svůj závazek k posílení společné bezpečnostní a ochranné politiky v souladu se závěry Rady přijatými 17. října a 14. listopadu letošního roku.

Abychom zareagovali na zhoršující se bezpečnostní prostředí, musíme se zaměřit především na bezpečnost EU, jejích členských států a občanů. Proto vyzýváme členské státy, aby jednaly zodpovědně, zvýšily své úsilí a vypořádaly se promyšleným a efektivním způsobem se současnými hrozbami a problémy, jakými jsou zejména hybridní a kybernetické hrozby či terorismus.

Na základě závěrů Evropské rady týkajících se bezpečnosti a obrany z prosince 2013 Visegrádské země znovu zdůrazňují potřebu podpořit efektivitu společné bezpečnostní a obranné politiky a rozvoj a zachování obranných a bezpečnostních schopností členských států. Toto úsilí by mělo být podpořeno integrovanější, udržitelnější, inovativnější a konkurenceschopnější evropskou technologickou a průmyslovou základnou za účasti malých a středních podniků, což rovněž přispěje k podpoře zaměstnanosti, růstu a inovací napříč EU, a podpoří strategickou autonomii Evropy a posílí její schopnost jednat autonomně, kdekoli a kdykoli je to nezbytné, nebo s partnery, kdekoli je to možné.

Předsedové Visegrádských zemí zdůrazňují, že úzká spolupráce EU a NATO je zásadní pro podporu společné bezpečnostní a obranné politiky a bezpečnosti Evropy. V této souvislosti vítají pokrok v implementaci společného prohlášení EU-NATO, které uvádí opatření pro rozvoj praktické spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi. Abychom zajistili, že naše zdroje a schopnosti jsou využívány efektivně, musíme se vyhnout zbytečným duplicitám a zajistit komplementaritu mezi EU a NATO.

AA/DCFTA (Dohoda o hluboké a komplexní zóně volného obchodu) s Ukrajinou

Visegrádské země opětovně zdůrazňují svou podporu procesu ratifikace dohody o přidružení s Ukrajinou a vyzdvihují svou ochotu hledat řešení, které by umožnilo rychlé ukončení tohoto procesu ve všech členských státech EU.

Předsedové vlád Visegrádských zemí opětovně potvrzují důležitost dohody o přidružení/Dohody o hluboké a komplexní zóně volného obchodu s Ukrajinou (AA/DCFTA). Jedná se o důležitý prvek politiky Východního partnerství, které Visegrádské země považují za strategický prvek evropské politiky sousedství.

Implementace výše zmíněných dohod (AA/DCFTA) je klíčovým závazkem všech smluvních partnerů, tedy jak přidružených států, tak také Společenství a jeho členských států. Proto Visegrádské země znovu potvrzují důležitost co nejrychlejší plné aplikace této dohody. Jedině pak bude spolupráce s Evropskou unií efektivnější a bilaterální vazby budou posíleny.

Visegrádské země opětovně zdůrazňují svou podporu evropským aspiracím a evropské volbě příslušných partnerských zemí Východního partnerství. V tomto ohledu Visegrádské země uvádí, že rozhodnutí hlav států nebo předsedů vlády ohledně ratifikace výše zmíněných dohod (AA/DCFTA) mezí Evropskou unií a Ukrajinou není v rozporu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii.

Proces vedoucí ke zrušení vízových požadavků pro Ukrajinu by měl být dokončen bez dalšího prodlení.

Jednotný digitální trh

Předsedové vlád Visegrádských zemí očekávají, že Evropská rada opětovně zdůrazní důležitost silnějšího a ucelenějšího jednotného digitálního trhu, který je zásadní pro podporu růstu a zaměstnanosti ve všech oblastech Evropy. Proto vyzývají Evropskou komisi, aby rychlým a vhodným způsobem provedla strategii jednotného digitálního trhu. Následně bychom měli eliminovat bariéry, které brání přeshraničnímu rozvoji digitální ekonomiky, včetně oblasti volného toku dat, která je zásadní pro budoucí rozvoj moderních ekonomik. Věříme, že jedině díky podpoře digitální infrastruktury a aplikaci moderních technologií v průmyslových odvětvích dosáhne Evropa vyšší úrovně konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie