Aktuálně

5. 2. 2013 13:32

Premiér: Změníme vztah dětí k matematice

Nutná je podle premiéra Petra Nečase podpora technického a odborného vzdělávání, je potřeba zvýšit zájem o matematiku, přírodní vědy a technické obory.

Předseda vlády Petr Nečas spolu s ministrem školství Petrem Fialou představili kroky ke zkvalitnění českého školství. Podle předsedy vlády je nutné podporovat takové obory, ve kterých má Česká republika možnost uspět v konkurenci ostatních zemí. Z tohoto pohledu bychom se podle premiéra měli zaměřit na technické a odborné vzdělávání. „Je potřeba zvýšit zájem o matematiku, přírodní vědy a technické obory. Musíme změnit vztah dětí k matematice a přírodním vědám,“ řekl premiér.

V České republice je čtyřicetiprocentní podíl průmyslu a stavebnictví na hrubém domácím produktu. Země je tak do jisté míry závislá na kvalifikované pracovní síle. „Profily absolventů musí lépe odpovídat měnícím se požadavkům zaměstnavatelů a musejí mít větší flexibilitu na trhu práce. Toho dosáhneme jedině změnou poměru bakalářských a magisterských studijních programů a jejich specializací na profesně orientované programy, akademicky orientované programy a na úzce specializované vědecké studijní programy,“ řekl premiér.

2x5 = kroky ke zkvalitnění českého školství

České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají.

Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ uvádí ministr školství Petr Fiala. Ministerstvo si je vědomo, že školství je oblast, ve které se všechny změny musejí dělat citlivě a po diskusi s dotčenými skupinami.

Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí ve všech koutech ČR je potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství. „Našim cílem je dosáhnout toho, aby státní příspěvky na žáka byly stejné v Plzni i v Ostravě. V současné době tomu tak není a výsledkem jsou zvětšující se rozdíly v podmínkách pro výuku i ve výsledcích žáků v jednotlivých krajích,“ říká ministr Fiala a doplňuje, že již byla zahájena intenzivní jednání o změnách v systému financování regionálního školství. Stejně tak chybí ucelený systém záruk vzdělávacích příležitostí pro znevýhodněné, talentované a děti jiných národností a etnik.

Ministr Fiala: Potřebujeme vzdělané a odborně vybavené lidi

Každý z nás má specifické schopnosti a škola by mu měla dát prostor je rozvinout,“ popisuje Fiala. K uplatnění v životě i na pracovním trhu by mělo dětem a mladým lidem pomoct kvalitní vzdělání, ať už se rozhodnou pro střední odborné učiliště nebo víceleté gymnázium.

Abychom obstáli v mezinárodní konkurenci, potřebujeme vzdělané a odborně vybavené lidi. Proto je jednou z priorit ministerstva posílení zájmu o matematiku a technické obory. Právě do této oblasti budou letos směřovat téměř 2 miliardy korun z evropských fondů.

Méně papírování pro učitele

Učitelé a ředitelé se ve své práci potýkají s velkou mírou byrokracie a papírování. Další opatření by proto mělo školám pomoci snížit administrativní zátěž. „Učitel by měl mít více času na výuku a méně času trávit administrativou,“ vysvětluje Fiala. Na počátku letošního roku byly zahájeny práce na analýze, která povede k odstranění duplicit a zpřehlednění všech nařízení a vyhlášek, kterými se školská zařízení v současnosti řídí.

Již několik měsíců vede ministerstvo velice intenzivní dialog s reprezentacemi vysokých škol nad změnami, které mají za cíl zvýšit kvalitu terciárního vzdělávaní tím, že stát vytvoří vysokým školám podmínky jasně se profilovat a nastavit si standardy pro tři typy studijních programů: profesní, akademické nebo výzkumné. Veřejné vysoké školy by také díky novému způsobu financování měly získat větší jistotu ve střednědobém strategickém plánování.

Na počátku letošního roku zahájilo MŠMT veřejnou diskusi k přípravě dokumentu Strategie 2020, který by měl zastřešit všechny plánované kroky a navíc jasně určit směr, kterým by se vzdělávání v České republice mělo do budoucna ubírat.

Všechny tyto kroky nedokážeme učinit sami. Věřím však, že je zájmem všech, podílet se na změnách, které povedou ke kvalitnímu českému školství,“ uzavřel Petr Fiala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

2x5 kroků ke kvalitnímu školství

  • krok 1: stejná kvalita výuky pro všechny děti
  • krok 2: zvýšit zájem dětí o matematiku a technické obory
  • krok 3: stát musí školám pomáhat, ne je jen hlídat
  • krok 4: respekt a ocenění pro učitele
  • krok 5: méně byrokracie, více času na výuku

  • krok 1: profilace vysokých škol
  • krok 2: péče o kvalitu vzdělávání
  • krok 3: podpora spolupráce a integrace škol
  • krok 4: otevřený výběr profesorů
  • krok 5: stabilita a rozvoj vš

Zvuková příloha

Tisková konference premiéra Petra Nečase a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy ke zkvalitnění českého školství, 5. února 2013

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie