Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 8. 2009 9:55

MŽP: Ochrana před povodněmi na Labi

Povodně 2009
Povodně 2009
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) představila včera v Drážďanech zprávu o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe v letech 2006 a 2008.

Zpráva obsahuje informace o přijatých opatřeních před hrozbou stále častěji se opakujících záplav. Povodně v posledních desetiletích představují jedny z největších přírodních katastrof ve střední Evropě. Z toho důvodu se odborníci shodli na tom, že mezinárodní spolupráce je nezbytností pro účinnou ochranu před povodněmi.

Významného pokroku bylo dosaženo především v oblasti analýzy povodňových rizik, hlásných a předpovědních povodňových systémů, při realizaci opatření vedoucích ke zlepšení schopnosti krajiny a údolních niv zadržovat vodu a technických protipovodňových opatření. Ve sledovaném období bylo mimo jiné obnoveno 420 ha lužní krajiny v důsledku oddálení ochranné hráze od toku Labe u obce Lenzen, bylo sanováno nebo nově vystavěno cca 180 km ochranných hrází a v údolních nádržích byl zvýšen ovladatelný objem o více než 50 mil. m3.

„Je důležité, že byla vymezena záplavová území v zastavěných oblastech podél vodních toků, kde lze očekávat významná povodňová rizika a povodňové škody,“ pokračuje prezident MKOL, Fritz Holzwarth. „To je základním předpokladem pro snižování potenciálu škod v ohrožených oblastech. Zpráva, kterou nyní předkládáme veřejnosti, shrnuje již realizovaná a plánovaná opatření, která jsou velmi dobrým základem, pro úspěšnou implementaci evropské Směrnice o zvládání a vyhodnocování povodňových rizik v povodí Labe.“

MKOL byla založena 8. října 1990 v Magdeburku. K zakládajícím a smluvním stranám patří vedle České republiky a Spolkové republiky Německo i Evropská unie, která byla smluvní stranou MKOL do 30. 4. 2004, tedy do doby vstupu ČR do EU dne 1. 5. 2004. MKOL vypracovává doporučení pro smluvní strany.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie