Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 12. 2008 20:19

MŠMT připravuje podklady, jak bojovat proti „kyberšikaně“

Média informovala o tom, že učitelé budou moci účinně bojovat proti zneužívání mobilů. Ministr O. Liška hovořil o této možnosti již na začátku tohoto školního roku.

MŠMT předložilo v tomto roce návrh novely školského zákona, který vláda schválila v červnu 2008. Účelem vládou přijaté novely bylo naplnit některé úkoly stanovené v programovém prohlášení vlády a zpřesnit, popř. nahradit některá ustanovení školského zákona, zejména z pedagogické oblasti.

Do konce funkčního období vlády (tj.do roku 2010) zamýšlí MŠMT připravit ještě jednu novelizaci školského zákona. Tato novela školského zákona bude zaměřena zejména na financování regionálního školství.

Novela ale bude obsahovat i další pedagogická témata, která se pro určitou složitost nebo potřebu diskuse k nalezení shody mezi sociálními a profesními partnery MŠMT nepodařilo dosud uspokojivě věcně, popř. legislativně vyřešit.

Mezi záměry zamýšlené novelizace je první skupina témat, která se týká financování regionálního školství a dalších témat ekonomického zaměření. Druhá skupina témat obsahuje především změny obecně pedagogických ustanovení a třetí skupina témat se týká řízení školství, výkonu státní správy ve školách a školských zařízeních, správních činnostech, apod.

V druhé skupině témat se uvažuje, jak zabránit kyberšikaně. V dokumentu MŠMTse píše: „MŠMT zamýšlí přijmout některá legislativní opatření k posílení autority školy a výchovných opatření ve školách školských zařízeních. Jako rizikové se v poslední době jeví některé jevy, jako je šikana, zneužívání návykových látek, nevhodné chování při výuce a zneužívání elektronických médií ke znevažování až zesměšňování učitelů, popř. narůstající problémy s nebezpečnými předměty ve školách.

Navrhuje se přijmout taková opatření, která umožní řediteli a učitelům školy, využít v případě potřeby rozumný postup vedoucí posílení kázně žáků (např. využívat možnosti omezení některých elektronických přístrojů po dobu výuky apod.). Tato opatření by sloužit pro využití např. ve školních řádech škol. Navrhuje se přesněji upravit práva a povinnosti žáků ve školách a školských zařízení, např. kázeňských postihů ve školách, či přijmout jiná omezující opatření v situacích, kdy žák vážně naruší chod školy či ohrozí hodnoty, které školy vyznává.

Současně je možné zvážit i možnost posílit postavení pedagogických pracovníků na úroveň jiných veřejných činitelů.“

Na tuto možnost upozornil ministr školství Ondřej Liška již na začátku tohoto školního roku ve svém projevu:

„Učitelka nebo učitel ale ke své práci potřebují, abyste jim věnovali patřičnou pozornost. A je velký rozdíl mezi chvályhodnou snahou vyjádřit vlastní názor a vyslovenou drzostí.

Není žádné hrdinství provokovat, natáčet si vyučujícího na mobil a pak se ho snažit zesměšnit na internetu.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie