Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 8. 2009 10:05

MŠMT odškodní perzekvované studenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posuzuje od 1. srpna 2009 žádosti o odškodnění studentů, kteří byli v letech 1948 - 1956 z politických důvodů vyloučeni z vysoké školy.

„Myslím si, že takové gesto měla Česká republika vůči těmto lidem udělat už dávno," soudí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. „Komunisté naši zem připravili o nenahraditelný kapitál: talentované lidi s perspektivou, kteří mohli - kdyby jim bylo umožněno dostudovat - dokázat velké věci. Co to znamenalo pro jednoho každého z těchto lidí, to nelze vyčíslit už vůbec. Mnozí z nich přišli díky vyloučení ze školy o možnost dokázat v životě to, co si předsevzali."

Na konci března schválila vláda návrh MŠMT na odškodnění těchto studentů. Příslušné nařízení vlády nabylo účinnosti právě 1. srpna 2009. Žádosti o odškodnění je možné posílat až do 31. prosince 2011.

Jednorázové odškodnění bylo schváleno ve výši 100 000 Kč. Nárok je vázán na osobní právo vyloučeného studenta, a tudíž není předmětem nároku případných dědiců. Odškodnění se vztahuje pouze na občany České republiky vyloučené z vysoké školy, která se nacházela na území dnešní ČR. Státní občanství je třeba doložit potvrzením vydaným příslušnou matrikou.

Žádost o odškodnění je třeba zaslat písemně na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s dokladem dokazujícím nárok na odškodnění, tj. skutečnost, že dotyčná osoba je rehabilitovaným studentem.

Nezpochybnitelným dokladem je osvědčení o rehabilitaci vydané příslušnou vysokou školou či nástupnickou školou původní VŠ a potvrzené děkanem fakulty či rektorem vysoké školy. (V 90. letech byly na základě nařízení MŠMT zřízeny na vysokých školách rehabilitační komise, které posuzovaly žádosti takto postižených osob o rehabilitaci. Výstupem šetření pak bylo vydání dekretu, ve kterém bylo vyloučení prohlášeno za neplatné. Lidem v důchodovém věku byl následně udělen čestný titul.) Jelikož ne všichni dotčení lidé žádali o rehabilitaci, je možné k žádosti o odškodnění přiložit i jiný doklad, který nárok prokáže.

Další informace pro žadatele o odškodnění

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie