Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 6. 2009 17:08

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace na povodňové škody

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má v kapitole na řešení následků živelných pohrom k dispozici až 45 milionů korun. Zde se můžete seznámit se stručnými body, jak postupovat.

Do 7 dnů od ukončení stavu nebezpečí (pokud tuto lhůtu neprodlouží na žádost krajů nebo z vlastního podnětu Ministerstvo financí) by měly dotčené kraje zabezpečit podkladové údaje pro tzv. „přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území“ a předat je Ministerstvu financí.

 

Zmíněný přehled slouží ke zmapování rozsahu poškozeného nebo zničeného státního majetku, pro zjištění poškozeného nebo zničeného majetku ostatních subjektů, jimž může být poskytnuta státní pomoc ze státního rozpočtu, a případně i pro přípravu žádosti o pomoc z Fondu solidarity EU.

 

Ministerstvo financí následně poskytne údaje získané od krajů Ministerstvu pro místní rozvoj, které si může od krajů a obcí vyžádat stanovisko k tomu, v jaké míře jsou schopny samy pomoci subjektům postiženým povodněmi. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj poté ve spolupráci s Ministerstvem financí připraví a do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí předloží vládě ke schválení návrh strategie obnovy území.

 

Návrh strategie obnovy území (v podobě stanovené zákonem) obsahuje vymezení území, pro něž lze poskytnout státní pomoc, její cíle a priority, výčet ministerstev, která mají rozhodovat o státní pomoci, objem finančních prostředků pro určená ministerstva, formy státní pomoci (zpravidla resortní podpůrné programy podle rozpočtových pravidel) a v neposlední řadě určení koordinátora státní pomoci (může jít o kraj v jeho přenesené působnosti, popř. o některé ministerstvo)

 

Další podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva (www.mmr.cz) v sekci Regionální politika.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie