Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 2. 2009 11:06

Komise posuzuje programy stability

Vzhledem ke správnému načasování a přesnému zaměření na hospodářská odvětví je balíček plně v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy. Hodnotí EK opatření ČR.

Evropská komise ve středu 18. února posoudila aktualizované programy stability a konvergenční programy 17 zemí EU včetně Bulharska, České republiky, Dánska, Německa, Estonska, Maďarska, Nizozemska, Polska, Švédska, Finska a Spojeného království. Většina posuzovaných zemí (Česká republika, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Finsko a Spojené království) v roce 2009 přijala podpůrná fiskální opatření v souladu s plánem hospodářské obnovy, který navrhla Komise a schválily vedoucí představitelé EU. Expanzivní opatření spolu s nepříznivým dopadem hospodářského poklesu značně oslabila rozpočtovou pozici ve Spojeném království. Maďarsko značně pokročilo v budování zdravějšího základu svých veřejných financí a nyní potřebuje vytrvat v tomto úsilí, aby si zajistilo důvěru investorů. Podobně v Bulharsku a Estonsku je fiskální politika správně směrována ke snižování makroekonomické nerovnováhy.

„Při rychlém a účinném zavedení stimulačních opatření, by toto mělo spolu s plány na záchranu bank a značným usnadněním provádění měnové politiky pomoci vytvořit podmínky pro postupné oživování ekonomiky v druhé polovině roku. Věříme, že pokud bude hospodářská činnost v roce 2010 povzbuzena, musí se fiskální politika vydat zpět na cestu konsolidace. To má význam i pro ty členské státy, které se nacházejí v relativně příznivé situaci, mají-li se vyhnout neustálému zhoršování udržitelnosti svých veřejných financí. V této souvislosti je důležité, aby programy stability a konvergenční programy sloužily i nadále jako rámec, ve kterém Komise a Rada poskytuje členským státům rady ohledně provádění jejich fiskální politiky“, uvedl mimo jiné komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Ve zprávě Evropské komise se v odstavci pro Českou republiku uvádí: S ohledem na relativně nízký počáteční schodek veřejných financí i úroveň zadlužení jsou cílovými hodnotami programu schodek veřejných financí ve výši 1,6 % HDP v roce 2009 a 1,5 % HDP v roce 2010, které vycházejí z příznivých předpokladů růstu.

V souvislosti se zlepšením stavu veřejných financí, ke kterému v nedávné době došlo, přijala Česká republika objemný balíček podpůrných fiskálních opatření. Tento balíček je vzhledem k jeho správnému načasování a přesnému zaměření na hospodářská odvětví, jež budou poklesem růstu nejvíce postižena, plně v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy. Jakmile dojde ke zlepšení hospodářských podmínek, bude důležité tato opatření zrušit.

Zatímco důchodová reforma a reforma zdravotnictví byly úspěšně zahájeny, výsledkem čehož bude snížení výdajů, stále přetrvávají obavy týkající se dlouhodobé fiskální udržitelnosti z důvodu rychlého stárnutí obyvatelstva.

S ohledem na hodnocení Komise a vzhledem k potřebě zajistit udržitelnou konvergenci se Česká republika vyzývá, aby: i) provedla opatření v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy, jak má naplánováno; ii) zvrátila nepříznivý rozpočtový vliv fiskálního stimulu, jakmile dojde k oživení ekonomiky, a podložila rozpočtovou strategii specifickými opatřeními na snížení výdajů v letech 2010 a 2011 a iii) s ohledem na předpokládané zvyšování výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva pokračovala s nezbytnými reformami důchodového systému a zdravotnictví, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Doporučení Komise pro stanovisko Rady týkající se jednotlivých programů konkrétních zemí jsou k dispozici ZDE.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie