Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 5. 2009 9:34

J. Fischer: Krize na malé a střední firmy dopadá daleko tvrději než na ty velké

Jan Fischer - ilustrační foto / Jan Fischer, illustrative photo
Jan Fischer - ilustrační foto / Jan Fischer, illustrative photo
Projev předsedy vlády Jana Fischera na konferenci Eurochambres (Asociace evropských obchodních a průmyslových komor).

Vážení přítomní,

Je mi velkým potěšením, že jednou z mých prvních akcí ve funkci českého premiéra a předsedy Evropské radyje právě tato konference. Malé a střední firmy, to je ústřední její téma, tvoří páteř evropské ekonomiky a navíc jsou nositelem hodnot jako je podnikavost, inovativnost, ale také odpovědnost. Nikoli náhodou je podpora malých a středních podniků jak prioritou českého předsednictví, tak Evropské komise i jednou z přirozených součástí Plánu obnovy a v neposlední řadě hraje důležitou roli v Lisabonské strategii.

 

Vítám iniciativu Evropské komise zvanou Small Business Act, jejímž cílem je odstranit bariéry v podnikání. Ostatně je to plně v souladu s mottem českého předsednictví. Věřím, že právě končící První evropský týden malých a středních podniků pomůže k lepší informovanosti o programech, které se v EU těmto firmám nabízejí, bude inspirací a další motivací pro rozvoj podnikání.

 

Malé a střední podniky tvoří podstatnou část společností, zaměstnávají 80 miliónů občanů EU, tvoří každé druhé nově vzniklé pracovní místo, generují téměř 60 % HDP Evropské unie. Už tento návrat do mé profese statistiky jsou dobrým důvodem, proč věnovat malým a středním firmám náležitou pozornost, proč se jim snažit vytvořit co nejlepší podmínky.

 

Ale je tu i řada dalších důvodů. Malé a střední podniky patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím společnostem s velkým inovačním potenciálem. Mají zásadní význam pro růst konkurenceschopnosti Evropské unie co by integrace jako celku. Před nástupem hospodářské krize přispívaly 0,6 % k dynamice růstu HDP v Evropské unii. K udržení existence těchto firem má tak naprosto zásadní význam pro překonání dopadů krize. A jejich další rozvoj a posílení je tou nejlepší prevencí před budoucími otřesy.

 

Dalším důvodem, proč se specificky zabývat tímto sektorem ekonomiky, je jeho zranitelnost. Krize na malé a střední firmy dopadá daleko tvrději než na ty velké, protože jsou daleko silněji ohroženy druhotnou platební neschopností a zdražením a snížením dostupnosti úvěrů. Proto je dobře, že se jak na evropské, tak na národní úrovni snažíme usnadnit přístup malých a středních firem ke kapitálu a k fondům EU. Je dobře, že jak Evropská komise, tak Evropská rada i národní vlády tahají za jeden provaz. České předsednictví bude samozřejmě i nadále pokračovat v této politice.

 

Konečně význam malých a středních podniků pro evropskou ekonomiku podtrhuje fakt, že jde často o rodinné firmy, jejichž vlastníci do nich vložili vlastní kapitál, vlastní myšlenky a vlastní know how. Proto mají přirozeně velkou zodpovědnost za jejich budoucnost, mají velkou vůli je udržet i za nepříznivých podmínek.

 

Podpora a důvěra daná těmto podnikům tak přináší nejen vysokou hospodářskou dynamiku, ale také jistotu dlouhodobého udržení pracovních míst, stabilitu na trhu práce a efektivního využití vložených prostředků. To je opět zvlášť důležité v době krize a recese, kdy dramaticky rostou deficity a všichni musíme pečlivě vážit, kam směřovat veřejnou podporu. Malé a střední firmy si nepochybně zaslouží výjimku pro státní podpory (General Block Exemption Regulation on State Aids), kterou Evropská komise schválila již v srpnu roku 2008. Zjednodušení pravidel a zvýšení míry investiční podpory malých a středních podniků se nám totiž všem vyplatí.

 

Řekl jsem v úvodu, že vítám iniciativu Evropské komise, tzv. Small Business Act. Určitě budu bedlivě sledovat zprávu o stavu implementace tohoto aktu, kterou na nadcházející Radě pro konkurenceschopnost, která se uskuteční na konci května přednese viceprezident EK Guenter Verheugen. Deset zásad tohoto programu tvoří desatero pro podporu podnikání, hospodářského růstu, vytvoření rovných podmínek pro malé a střední formy a zlepšení právního a správního prostředí v celé Evropské unii. Tyto zásady se plně shodují s prioritami českého předsednictví, jak bylo od počátku koncipováno.

 

K významným úspěchům českého předsednictví pak patří dohoda na směrnici o snížených sazbách daně z přidané hodnoty. Ta umožní uplatnit sníženou sazbu DPH hlavně u místně dodávaných služeb, které poskytují právě malé a střední podniky.

 

Nechci zapomenout ani na dlouhodobou snahu Evropské komise snižovat administrativní zátěž pro podnikatele a nepřijímat žádné zákony, které by tuto zátěž bezdůvodně zvyšovaly. České předsednictví se k tomuto cíli plně hlásí a dosavadní kroky předchozí vlády k naplnění toho cíle směřovaly a já vás chci ujistit, že moje vláda právě ve zvyšování komfortu podnikatelského prostředí bude energicky pokračovat. Myslím, že Česko v této oblasti má za sebou řadu velmi konkrétních a pozitivních kroků a patří tak na čelo pelotonu evropských zemí v této oblasti.

 

Máme před sebou řadu nedokončených úkolů. Nařízení o evropské soukromé společnosti. Harmonizace pravidel a zjednodušení fakturace DPH.Změna směrnice o opožděných platbách, která má zajistit, aby malé a střední podniky dostávaly za veškeré obchodní transakce zaplaceno včas. Zejména u toho posledního bodu bych si velice přál, aby jednání na půdě Evropské rady byla úspěšně dokončena ještě v průběhu českého předsednictví. Měli bychom umět překonat legitimní rozdíly v názorech a nalézt kompromis, který nás dovede k uskutečnění dobré věci.

 

Jak jsem na počátku konstatoval, malé firmy tvoří páteř evropské ekonomiky. Což znamená, že fakticky nesou největší tíhu, že mají největší díl odpovědnosti za hospodářskou prosperitu kontinentu. Vlády jsou samozřejmě v době krize pod obrovským tlakem pomáhat zejména velkým podnikům, jejichž potenciální pád znamená okamžitou a viditelnou ztrátu tisíců pracovních míst. Když začnou však masově krachovat malé a střední firmy, nezpůsobí to sice v jednotlivých případech takovou bouři. Ale o to více to ve svém součtu zacloumá statistickými daty o vývoji HDP a věřte mi, že říkám-li tuto větu, vím ze své dosavadní působnosti o čem mluvím.

 

Na malé a střední firmy proto rozhodně nesmíme zapomínat. Krize pouze podtrhuje význam Small Business Act, který přišel už před ní. I v klidných dobách jsou malé a střední podniky klíčové pro vysokou zaměstnanost, trvale udržitelný růst a zlepšení kvality života, protože jsou tahounem inovací a nových řešení. V těžkých časech jejich význam ještě dále roste. Věřím, že společně najdeme cesty a způsoby, jak tomuto sektoru co nejvíce pomoci. Pomůžeme tak v Evropě, jejím občanům, nám všem. Děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Projev premiéra Fischera na konferenci Eurochambres

Fotogalerie [F] fotogalerie