Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 4. 2009 8:56

Diskutujte ke strategii udržitelného rozvoje ČR

Vládou schválený dokument je nyní připraven na internetu k veřejné diskuzi, která se má odehrát během dubna a května.

Během dubna a května je ve veřejné diskuzi možné připomínkovat aktualizovanou Strategii udržitelného rozvoje České republiky (SUR ČR), která byla původně schválena vládou v roce 2004 a od roku 2007 probíhá její aktualizace. Za přípravu SUR ČR je odpovědná Rada vlády pro udržitelný rozvoj, nositelem úkolu je ministr životního prostředí. Dokument je pro zájemce k dispozici na webové stránce ministerstva: www.mzp.cz/sur.

Cílem procesu připomínkování je dojít ke shodě a vytvořit konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (jako jsou např. sektorové politiky nebo akční programy). SUR ČR pak bude důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní součinnost a spolupráci se zájmovými skupinami.

Aktualizace stávající strategie se zaměřuje především na možné hrozby (sociální, ekonomické a environmentální) pro další vývoj České republiky a hledá cesty a nástroje, jak se těmto hrozbám vyhnout nebo je eliminovat. Současně také chce vytvářet předpoklady pro rozvoj s maximálním spolupůsobením mezi oblastí sociální, ekonomickou a environmentální.

Předkládaný text je určen pro diskuzi s veřejností k tématům a problémům, které byly z hlediska udržitelného rozvoje České republiky označeny jako zásadní a jsou seřazeny do 5 prioritních os:

• Prioritní osa 1: Populace, člověk a zdraví

• Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace

• Prioritní osa 3: Rozvoj území

• Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost

• Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost

Text Strategie udržitelného rozvoje České republiky bude upraven podle došlých připomínek z veřejné diskuze tak, aby bylo možné jej v listopadu 2009 předložit ke schválení vládě ČR.

Zdroj: MŽP ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Mirek Topolánek:

Premiér Mirek Topololánek

"My prostě musíme hledat taková řešení, která v maximální možné míře respektují jak ekonomický rozvoj, tak životní prostředí."
Projev M. Topolánka na Fóru pro udržitelný rozvoj

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie