Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 3. 2017 17:57

Bezpečnostní rada státu schválila ustavení odborné pracovní skupiny pro hybridní hrozby

Bezpečnostní rada státu se na jednání 8. března 2017 zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu schválila ustavení odborné pracovní skupiny Bezpečnostní rady státu pro hybridní hrozby, v níž budou zástupci členů Bezpečnostní rady státu společně se zástupci zpravodajských služeb České republiky, Národního bezpečnostního úřadu, Policie České republiky, České národní banky, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a vládní zmocněnec pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu projednala Návrh na vytvoření kapacity Národního bezpečnostního úřadu pro zvyšování kybernetické bezpečnosti České republiky prostřednictvím metodické podpory a prevence ve státní správě a Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016, shrnující aktivity Národního bezpečnostního úřadu v oblasti budování kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016 ve stanovených prioritních oblastech. Zpráva je doplněna informací o stavu naplňování Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015–2020.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí materiál Bezpilotní letecké prostředky (drony), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím, který vyhodnocuje možnosti využívání dronů pro plnění úkolů Policie České republiky a současně definuje bezpečnostní rizika spojená s jejich používáním, včetně úkolů Policie České republiky k omezení těchto rizik.

Bezpečnostní rada státu se dále zabývala Informací o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2016, která je předkládána pravidelně každoročně a charakterizuje problematiku činnosti mezinárodních kontrolních režimů za rok 2016 a podíl české strany na těchto jednáních. Materiál svým obsahem potvrzuje zahraničněpolitický a bezpečnostní význam mezinárodních kontrolních režimů a jeho účelem je posílit stávající rámec vnitrostátní implementace mezinárodních závazků v této oblasti.

Bezpečnostní rada státu schválila Metodiku systému zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při mimořádných událostech a krizových stavech, která upravuje systém a postupy zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných příjmech postižených osob a stanovuje úkoly subjektům zahrnutým do systému.

Bezpečnostní rada státu také vzala na vědomí Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a léta následující.

Bezpečnostní rada státu schválila Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2016.

Na program Bezpečnostní rady státu byly mimo jiné předloženy Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2016, Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2016Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení EU Multi Layer 2016 v České republice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie