Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 1. 2009 8:11

A. Vondra: Úkol předsednictví neskončil puštěním kohoutků pro plyn

Úvodní slovo Alexandra Vondry na konferenci "Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou" v Ostravě

Vážený pane komisaři, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych se připojil k premiéru Topolánkovi a přivítal Vás na konferenci, jejíž načasování nemohlo být vhodnější. Nedávná plynová krize rozpoutala živou diskusi o zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. České předsednictví zařadilo toto téma mezi své priority dávno předtím, nežli jsme tušili, jak perné první týdny nám rusko-ukrajinský spor připraví. Náš úkol však neskončil puštěním kohoutků. To hlavní české předsednictví teprve čeká: nepromarnit politickou dynamiku, kterou krize nastartovala a využít jí k urychlenému přijetí krátko-, středně- i dlouhodobých opatření, která posílí energetickou bezpečnost EU. K tomuto účelu chceme využít mj. i jarní Evropské rady, na které budeme věnovat velkou pozornost energetice. Bylo by nanejvýše krátkozraké tuto debatu omezit jen na plyn a proto tu dnes jsme: abychom se zabývali právě elektřinou.

Dovolte mi, abych tu zmínil několik otázek, které mi v této souvislosti leží zvláště na srdci

jako zástupci předsednictví Rady,

jako obyvateli regionu Střední a východní Evropy,

i jako občanu České republiky.

Zaprvé, dokončení vnitřního trhu s energií. Legislativní proces u třetího liberalizačního balíčku zvolnil poněkud tempo a bude prioritou našeho předsednictví jej dotáhnout před vypršením mandátu stávajícího Evropského parlamentu do zdárného konce. Dokončení vnitřního trhu s energií totiž jednoznačně přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti EU.

Zadruhé, kvalitní přeshraniční propojení sítí. Bez něho zůstane vnitřní trh pouze prázdnou frází. Tady bych rád zmínil dvě věci:

a) Právě v těchto dnech probíhá na pracovní úrovni diskuse o energetických infrastrukturních projektech, které bude Unie financovat z prostředků Evropského plánu obnovy. Je naší povinností zajistit, aby prostředky byly alokovány především tam, kde chybí nejpalčivěji: do regionů, které jsou izolovány od zbytku Evropy a které jsou tím pádem nejvíce zranitelné vůči možným výpadkům energie. Rád bych zde poukázal na priority tzv. 2. strategického energetického přehledu, které jsou formulovány velice trefně a vyváženě: říkají, propojme Pobaltí, propojme sever a jih střední a východní Evropy, vytvořme středomořský energetický okruh.

b) Ke zkvalitnění propojení a tím i k dokončení vnitřního trhu by mohlo přispět také zavedení jednotného tarifu za přístup a využití sítě pro mezinárodní tranzity elektřiny. Evropské přenosové sítě byly v průběhu 20. století budovány primárně v národních hranicích a nepočítaly s přeshraničním obchodem. Kvůli úzkým hrdlům v soustavách na hranicích dnes požadavky mnoha přeshraničních obchodníků s elektřinou nemohou být uspokojeny. Zavedení tarifu by představovalo nejen nástroj, jak spravedlivě rozdělit náklady spojené s mezinárodním přenosem, ale vybrané prostředky by hlavně mohly být využity na rozvoj evropské elektrizační sítě a tím i podporu přeshraničního obchodování s elektřinou.

No a zatřetí, Galileo. Součástí zajišťování energetické bezpečnosti je modernizace i ochrana kritické energetické infrastruktury. Sdílím silně názor Komise, že pro rozvoj "inteligentní" distribuční soustavy nového typu je nezbytným předpokladem použití systému Galileo na přesný dohled nad energetickými sítěmi v reálnem čase. Galileo umožní monitorování a kontrolování energické sítě a tím koneckonců i její ochranu. Česká republika, která je mezi kandidáty na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad GNSS (Global navigation satellite system), je připravena poskytnout mu veškeré podmínky, které bude pro plnění těchto důležitých úkolů potřebovat.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji Vám znovu plodnou debatu, jejíž výstupy, jak věřím, budeme moci využít při formulaci nového Akčního plánu EU pro energetiku 2010-2012, jehož podobu začne na jaře diskutovat právě české předsednictví a který bude schválen na jarním summitu v roce 2010.

Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie