Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání vlády

28. 11. 2006 13:09

uvodni stranka

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a skládá se z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Po parlamentních volbách dochází ke vzniku nové vlády, kdy dosavadní vláda podá demisi a prezident republiky jmenuje na základě výsledků voleb nového předsedu vlády a na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády (ministry) a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. Pokud pro vyslovení důvěry hlasuje nadpoloviční počet poslanců přítomných v Poslanecké sněmovně, vláda důvěru získá, pokud ne, musí podat demisi a prezident republiky pověří sestavením vlády jinou osobu. V případě, že důvěru nezíská ani tato vláda, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Kdyby selhal i tento třetí pokus, prezident republiky rozpustí Poslaneckou sněmovnu a vyhlásí předčasné volby.

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Vláda rozhoduje o zásadních otázkách celostátního významu, pokud nejsou tato rozhodnutí v kompetenci ministerstev, případně jiných orgánů státní správy. Vláda rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy.

Průběh schůze vlády včetně přípravy materiálů pro její jednání se řídí Jednacím řádem vlády. Materiál, který má být vládě předložen, musí být zaslán ke stanovisku všem ministrům, místopředsedům vlády, guvernérovi České národní banky a vedoucímu Úřadu vlády, případně vedoucím dalších institucí, jichž se daný materiál týká. Jednání vlády jsou neveřejná a pořizuje se z nich písemný záznam, který stejně jako přijatá usnesení vlády se zveřejňuje na internetových stránkách Úřadu vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X