Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Online služby

6. 12. 2021 12:11

Online služby

Platformy poskytující online služby dnes svým dosahem velkým dílem ovlivňují společnost a svou velkou tržní silou i rovnováhu tržního prostředí. Uživatelé mohou být vystaveni nelegálnímu obsahu, jako například nenávistným výrokům, teroristickému obsahu, dětské pornografii či nebezpečnému a padělanému zboží či nezákonným službám.

Za účelem zlepšení situace a zavedení větší odpovědnosti poskytovatelů online platforem vydává Evropská komise závazná (regulatorní) i dobrovolná (seberegulační) opatření.

Obsah stránky:

Kodex postupů proti dezinformacím

Kodex osvědčených postupů (Code of Practice) v oblasti dezinformací z roku 2018 byl prvním světovým sebe-regulačním nástrojem svého typu stanovujícím principy a závazky pro online platformy a reklamní průmysl a bojujícím se šířením dezinformací online. Posouzení kodexu z roku 2020 ukázalo, že jde o dobrý nástroj strukturované spolupráce s online platformami k zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti. Odkryty byly však i nedostatky, včetně nekonzistentního a neúplného uplatňování napříč platformami a zeměmi EU a mezer v pokrytí závazků kodexu. Evropská komise proto představila v květnu 2021 pokyny k posílení Kodexu, které reagují na zjištěné nedostatky a vychází také z monitorovacího programu dezinformací o COVID-19.

Nové pokyny požadují silnější závazky signatářů a předpokládají širší zapojení. Na základě pevného monitorovacího rámce a jasných ukazatelů výkonnosti by signatáři měli omezit finanční pobídky k dezinformacím, umožnit uživatelům převzít aktivní roli v prevenci jejich šíření, lépe spolupracovat s ověřovateli faktů ve všech členských státech a jazycích EU a poskytovat rámec pro přístup k údajům pro výzkumné pracovníky. Signatáři by měli rychle přistoupit k revizi Kodexu a na podzim předložit první verzi revidovaného návrhu.

Koregulační opatření především ohledně transparentnosti reklamy, snižování rizika a posílení pravomoci uživatelů jsou navíc zavedena i v projednávaném návrhu Komise na akt o digitálních službách.

Kodex postupů v boji s nenávistným obsahem

Aby se zabránilo šíření nezákonných nenávistných projevů online a bojovalo se proti nim, odsouhlasila Evropská komise v květnu 2016 s Facebookem, Microsoftem, Twitterem a YouTube Kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online.

V průběhu roku 2018 se společnosti Instagram, Snapchat a Dailymotion účastnily kodexu chování, Jeuxvideo.com v lednu 2019 a TikTok se připojil v září 2020. Dne 25. června 2021 oznámil svou účast na kodexu chování také LinkedIn.

Provádění kodexu chování je hodnoceno prostřednictvím pravidelného monitorovacího cvičení zřízeného ve spolupráci se sítí organizací umístěných v různých zemích EU. Tyto organizace pomocí společně dohodnuté metodiky testují, jak IT společnosti plní závazky stanovené v Kodexu.

Balíček pro poskytování digitálních služeb v EU

Za účelem nápravy společenského i tržního prostředí vydala Evropská komise v prosinci 2020 návrh regulatorního balíčku pro poskytování digitálních služeb v EU. Prvním návrhem je nařízení o digitálních službách, (Digital Services Act, DSA) a o změně směrnice o elektronickém obchodu 2000/31/ES (eCommerce). Nařízení DSA směrnici vyhodnocuje a reviduje, jelikož od roku 2000 došlo v poskytování digitálních služeb k velmi velkému vývoji. Cílem nařízení je pravidla aktualizovat, vyjasnit a více harmonizovat. Druhým návrhem je nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), které se zabývá rolí tzv. gatekeeper platforem a nekalými soutěžními praktikami.

Akt o digitálnách službách – Digital Services Act

Nařízení přinese pro občany širší nabídku a nižší ceny služeb a nižší riziko, že narazí na nezákonný obsah a lepší ochranu základních práv. Poskytovatelům digitálních služeb poskytne právní jistotu a harmonizaci pravidel, snazší rozjezd a expanzi podnikání v Evropě. Podniky, které využívají platformy jako uživatelé, budou mít přístup na trhy v celé EU a poskytovatelé nezákonného obsahu budou diskvalifikováni. Pro společnost jako celek bude velkým přínosem větší demokratická kontrola a dohled nad online platformami. Systémová rizika jako manipulace či dezinformace se zmírní.

Nařízení se týká velké kategorie zprostředkovatelských služeb nabízejících síťovou infrastrukturu (poskytovatelé přístupu k internetu, registrátoři domén) a dále jejich podskupiny hostingových služeb (cloudové služby a webhostingové služby) a jejich podkategorie online platforem, které propojují prodejce a spotřebitele (internetová tržiště, obchody s mobilními aplikacemi, platformy pro sdílenou ekonomiku a sociální média). V rámci poslední kategorie existují rozsáhlé online platformy, s nimiž jsou spojena specifická rizika v podobě šíření nezákonného obsahu a škodlivého vlivu na společnost. Počítá se se zavedením konkrétních pravidel pro platformy, které oslovují více než 10 % ze 450 milionů spotřebitelů v Evropě (VLOPs, Very large online platforms).

Návrh konkrétně přináší:

 • opatření pro boj proti nezákonnému zboží, službám nebo obsahu online, jako je mechanismus, který uživatelům umožňuje tento obsah označovat a platformám spolupracovat s důvěryhodnými oznamovateli

 • nová pravidla ohledně sledovatelnosti uživatelského chování podniků na internetových tržištích, která pomohou identifikovat prodejce nezákonného zboží

 • účinné záruky pro uživatele, včetně možnosti napadnout rozhodnutí platforem ohledně moderování obsahu

 • opatření zajišťující transparentnost online platforem, které se týkají řady aspektů, včetně algoritmů pro doporučování obsahu

 • povinnost rozsáhlých platforem předcházet jakémukoli zneužití svých systémů tím, že budou přijímat opatření založená na posouzení rizik a nezávislých auditech jejich řízení

 • systém dohledu, který bude řešit komplexní povahu online prostoru: hlavní úlohu budou mít státy EU, kterým bude nápomocen nový Evropský výbor pro digitální služby; Komise posílí dohled nad rozsáhlými platformami a bude vymáhat dodržování povinností

 • transparentnost pravidel pro moderování obsahu

 • smysluplné informace o reklamě obecně a o cílených reklamách – kdo reklamu sponzoroval, jakým způsobem a proč se zaměřuje na konkrétního uživatele

 • srozumitelné informace o tom, proč je uživateli doporučován konkrétní obsah

 • právo uživatelů odmítnout doporučení obsahu na základě profilování

 • přijetí kodexu chování ze strany platforem jako opatření ke zmírnění rizik

 • snadnější přístup veřejných orgánů a výzkumných pracovníků k datům, aby lépe pochopili virální šíření online a jeho dopad s cílem snížit společenská rizika

Akt o digitálních trzích – Digital Markets Act

Cílem návrhu DMA je zajistit, aby na digitálních trzích, kde působní velké online platformy v dominantním postavení tzv. Gatekeepers (dále jen „Strážci“), bylo prosazováno zdravé soutěžní a férové prostředí. Pomocí harmonizovaných pravidel zavádí regulační ex-ante nástroj, který se snaží zabránit, aby Strážci s velkou tržní silou užívali nekalé praktiky, které by omezovaly inovace a bránily vstupu nových podniků na trh, čímž napomáhá lepšímu soutěžnímu prostředí a zároveň zajišťuje prospěch pro spotřebitele, kteří získají přístup k lepším službám a cenám.

Společnost bude možné za „strážce“ označit, pokud splní kritéria: má silnou hospodářskou pozici, významně ovlivňuje vnitřní trh a působí ve více zemích EU, má silnou zprostředkovatelskou pozici, což znamená, že propojuje velkou uživatelskou základnu (45 milionů) s velkým počtem podniků (10 000), je (nebo vše naznačuje, že bude) mít zavedené a trvalé postavení na trhu, což znamená, že je v průběhu času stabilní. Komise navrhuje, aby Strážci proaktivně zaváděli opatření pro fungování soutěže na trhu. Za nedodržení předpisů může Komise uložit Strážcům sankce, např. pokutu do výše 10 % celosvětového obratu daného Strážce či penále. V případě opakovaného porušení mohou sankce zahrnovat také strukturální opatření, a to i např. odprodej části podniku. V neposlední řadě umožňuje DMA Komisi provádět šetření trhů za účelem zjištění, zda pravidla stanovená DMA budou držet krok s rychlým tempem vývoje digitálních trhů.

Inovátoři a technologické startupy získají nové příležitosti, jak v prostředí online platforem konkurovat a inovovat, aniž by je omezovaly nespravedlivé podmínky. Spotřebitelé budou vybírat ze širšího spektra kvalitnějších služeb, budou moci snáze změnit poskytovatele služeb a budou mít ke službám přímý přístup za spravedlivější ceny. „Strážci“ budou moci i nadále inovovat a nabízet nové služby. Stručně řečeno nebudou moct používat nekalé praktiky vůči podnikům a zákazníkům, kteří jsou na nich závislí, za účelem získání nepatřičných výhod

Návrh konkrétně přináší:

 • zákaz kombinování dat posbíraných z několika různých služeb poskytovaných stejnou společností

 • povinnost ochrany práv byznysových uživatelů (inzerenti, vydavatelé)

 • právní nástroje proti preferenčnímu zacházení s vlastními produkty a jejich propagaci

 • právo na smazání před-instalovaných služeb dané platformy

 • podmínky pro zajištění interoperability a přístup k datům pro podniky a konečné uživatele platforem

 • povinnost notifikovat Komisi ohledně plánovaných fúzí a akvizicích

 • právo Komise udělovat sankce za nedodržování pravidel

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X