Datová politika

6. 12. 2021 11:45

Datová politika

Data jsou dnes velmi cennou komoditou a zásadním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, vytváření pracovních míst a společenský pokrok obecně. Pojmem data nemáme na mysli jen osobní údaje, ale i údaje neosobní – všechny ostatní údaje, které nemohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Jako neosobní údaje si tak můžeme představit např. údaje z čidel, strojů, data o počasí atd. Aby mohla být data efektivně využívána je potřeba nastavit rámec pro jejich sdílení, ochranu a využívání.

Obsah stránky:

 

Evropská datová strategie

Současná datová politika vychází především z Evropské datové strategie z února 2020, jejímž cílem je vytvořit evropský datový prostor, kde budou platit společná pravidla pro sdílení a využívání dat firem i veřejné správy napříč různými odvětvími.  

Mezi klíčové prvky evropské datové strategie patří:

  • umožnění volného toku dat v rámci EU a napříč odvětvími;
  • překonávání překážek sdílení prostřednictvím technické infrastruktury, právních pravidel a etických pokynů;
  • podpora rozvoje sbírek odvětvově specifických údajů a vytvoření příslušných datových prostorů;
  • ​​zajištění autonomie EU při poskytování evropských cloudových služeb.

Akt o správě údajů

K dosažení těchto cílů navrhla Komise v listopadu 2020 Akt o správě údajů (Data Governance Act). Ten si klade za cíl usnadnit sdílení údajů v celé EU a mezi odvětvími za účelem růstu, zvýšení kontroly a důvěry občanů a společností v jejich data a nabídnout alternativní evropský model k praxi zpracování dat hlavními technologickými platformami.  Akt bude rovněž podporovat evropské datové prostory, ve kterých bude posíleno sdílení údajů v několika oblastech od energetiky po mobilitu, od zdraví po evropskou zelenou dohodu.

Akt o datech

Další zásadní legislativou bude Akt o datech (Data Act), který má být zveřejněn Evropskou komisí v Q4 2021 a má vytvořit spravedlivou datovou ekonomiku, ve které budou mít evropské společnosti a občané větší kontrolu nad svými údaji a vlády budou moci lépe využívat velká data uchovávaná soukromým sektorem ve prospěch společnosti. Navíc nová pravidla o datových sadách s vysokou přidanou hodnotou, spadající do směrnice o otevřených datech, umožní bezplatný přístup k některým datovým sadám napříč EU. Jedná se například o data meteorologická či data o mobilitě.

Deklarace ke cloudové federaci

V rámci datové politiky usiluje Evropská komise také o budování nové generace cloudu v Evropě. Propagace evropských cloudových nabídek je zásadní pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a zajištění toho, aby evropští občané, jakož i orgány veřejné správy a společnosti měli větší výběr důvěryhodné infrastruktury a služeb pro zpracování dat, které potřebují k rozvoji budoucích inovací založených na datech a rozvíjejících se technologiích, jako je 5G/6G a umělá inteligence.

Komise si společně s členskými státy klade za cíl propojit vnitrostátní a přeshraniční iniciativy. Prvním krokem bylo podepsání Cloudové deklarace v říjnu 2020, ve které se členské státy zavázaly spojit síly a zavádět cloud v soukromém a veřejném sektoru v celé Evropě. Dohodly se, že se jejich společné akce zaměří na spojení státních, soukromých a evropských investic a vytvoření jednoho souboru společných technických řešení a politických norem, které podpoří celoevropské interoperabilní cloudové služby EU. Díky tomu budu moci vznikat bezpečnější, interoperabilnější a energeticky účinnější datová centra a cloudové služby, zejména pro malé a střední podniky, začínající podniky a veřejný sektor.

Dalším krokem avizovaným již v Datové strategii a podpořeným Cloudovou deklarací bylo spuštění Evropské aliance pro průmyslová data a cloud v červenci 2021. Zainteresované členské státy, průmyslová odvětví a odborníci budou společně pracovat na návrhu podrobných obchodních, investičních a implementačních plánů pro nasazení cloudu příští generace.

Legislativní akty Akt o správě údajů a Akt o datech pravděpodobně budou projednávány i pod taktovkou CZ PRES.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X