Odbor koordinace evropských politik

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

OKE koordinuje politiku ČR ve vztahu k EU, a to jak vnitrostátně, tak navenek, a podílí se na jejím formulování a provádění. V rozsahu své působnosti koordinuje a podílí se na přípravě mandátů, instrukcí a pozic na jednání orgánů EU, zejména příslušných formací Rady, Výboru stálých zástupců (COREPER), pracovních orgánů Rady a výborů a jiných pracovních orgánů Evropské komise a dalších institucí a agentur EU.

OKE připravuje mandáty pro vystupování zástupců České republiky na Evropské radě a v Radě pro obecné záležitosti.

OKE je gestorem pro oblast makroregionálních strategií EU a integrované námořní politiky EU. OKE koordinuje činnosti spojené s členstvím České republiky ve Strategii pro Podunajský region a v jejím rámci zajišťuje společně s Maďarskem koordinaci prioritní oblasti 2 – Podpora udržitelné energetiky. OKE zajišťuje spolugesci Úřadu vlády v oblasti víceletého finančního rámce.

OKE zajišťuje činnost Výboru pro EU a pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro EU.

Při všech těchto činnostech OKE úzce spolupracuje s jednotlivými ministerstvy a ostatními správními orgány.

OKE je tvořen třemi odděleními:

 • Oddělení koordinace sektorových politik Coreper I,
 • Oddělení koordinace sektorových politik Coreper II,
 • Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU,

Oddělení koordinace sektorových politik Coreper I:

 • vedoucím oddělení je PhDr. Iva Kopečná;
 • oddělení ve světle výše uvedených činností OKE:
  • koordinuje evropské politiky ve věcné působnosti Coreperu I, tzn. v oblastech: zaměstnanost, sociální politika, zdraví, ochrana spotřebitele, konkurenceschopnost a vnitřní trh, doprava, telekomunikace, energetika, zemědělství, rybolov, životní prostředí, vzdělávání, mládež, sport a kultura;
  • zajišťuje v rámci jednání orgánů EU výkon gesce v agendě integrované námořní politiky.

Oddělení koordinace sektorových politik Coreper II:

 • vedoucím oddělení je Ing. Lukáš Lukačovič;
 • oddělení ve světle výše uvedených činností OKE:
  • koordinuje evropské politiky ve věcné působnosti Coreperu II, tzn. v oblastech: obecné záležitosti, hospodářské a finanční věci (rozpočet EU, daně, investice, statistika ad.), společná zahraniční a bezpečnostní politika, spravedlnost a vnitřní věci;
  • zajišťuje výkon činností spojených s makroregionálními strategiemi, členstvím České republiky ve Strategii pro Podunajský region a koordinací prioritní oblasti 2 – Podpora udržitelné energetiky. Zajišťuje výkon spolugesce Úřadu vlády v oblasti víceletého finančního rámce;
  • zajišťuje v úzké spolupráci s ostatními organizačními složkami Sekce pro evropské záležitosti přípravu mandátů pro vystupování zástupců České republiky na Evropské radě a v Radě pro obecné záležitosti.

Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU:

 • vedoucím oddělení je PhDr. Jan Rychlík;
 • oddělení ve světle výše uvedených činností OKE:
  • připravuje jednání Výboru pro EU na vládní i pracovní úrovni, včetně návrhu programu, koordinace přípravy podkladů pro předsedajícího a vypracování zápisů z jednání. Dohlíží na distribuci materiálů pro jednání Výboru. V mezích své působnosti (čl. 11, odst. 8 a 10 Statutu Výboru) koordinuje naplňování závěrů Výboru;
  • vede seznam členů, jejich alternátů, přidružených členů a stálých hostů Výboru;
  • spravuje Databázi evropských politik (DAP);
  • vede evidenci veřejných konzultací Evropské komise;
  • připravuje jednání pracovního týmu RHSD pro EU, včetně návrhu programu, distribuce materiálů k jednání, koordinace přípravy podkladů pro předsedajícího a vypracování zápisů z jednání.

Kontakt na sekretariát OKE: pavlikova.andrea@vlada.cz; tel.: 224 002 243