Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční fóra

7. 12. 2016 15:30

Výroční fóra EUSDR

Každoročně probíhá Výroční fórum Strategie EU pro Podunají, v jehož rámci diskutují o pokroku a problémech při implementaci Strategie aktéři, kteří se podílejí na její koordinaci či přímo realizují konkrétní projekty v jejím rámci. Díky těmto setkáním dochází k výměně osvědčených postupů a identifikaci dalších příležitostí pro spolupráci. Výroční fóra jsou pořádána rotujícím předsednictvím Strategie. Výstupy z výročních fór představují závazek pro členy Strategie, a zároveň určují na co se v budoucnu zaměřit a jakým způsobem se bude ubírat implementace v následujícím roce.

 

8. Výroční fórum Podunajské strategie (27. a 28. června 2020 v Bukurešti)


Motem 8. Výročního fóra bylo „Budováním soudržnosti ke sdílené prosperitě v Podunajském regionu". Hned v úvodu akce se uskutečnilo setkání ministrů zodpovědných za ekonomiku a podnikatelské prostředí, kteří debatovali o opatřeních ke snižování rozdílů v konkurenceschopnosti malých a středních podniků, zajištění podmínek pro struktury na podporu podnikání, společných opatřeních ke zlepšení podnikatelského prostředí či o rozšiřování a konsolidaci strategických hodnotových řetězců v regionu. Hlavním bodem na programu fóra byla revize akčního plánu EUSDR. Hlavními tématy byla konkurenceschopnost, propojenost regionu a regionální mobilita, EUSDR v kontextu programů a politik EU a dále také zapojení občanské společnosti do Strategie a revize akčního plánu EUSDR. Účelem akce bylo seznámení stran zúčastněných na provádění strategie s posledním vývojem, jejich vzájemné propojení a také přiblížení aktivit strategie odborné i laické veřejnosti. Končící evropská komisařka pro regionální politiku Corina Crețu se u příležitosti fóra rozloučila se stakeholdery strategie.

 

7. Výroční fórum Podunajské strategie (18. a 19. října 2018 v Sofii)


Hlavním tématem sedmého ročníku Výročního fóra byl turismus v podunajských zemích. Fórum zahájila bulharská ministryně pro turismus a v úvodu vystoupila také evropská komisařka pro regionální politiku Corina Crețu. První den byla na programu panelová diskuse o opatřeních pro rozvoj a zachování kulturního dědictví a jejich přidané hodnota pro dosažení hospodářského růstu a zaměstnanosti. Dále se účastníci fóra zabývali problematikou bezpečnosti na veřejných místech. Druhý den fóra byl věnován prezentaci Dunajského nadnárodního programu a jeho přidané hodnotě ve vztahu k podunajskému regionu. Druhým tématem byla budoucnost spolupráce makroregionálních strategií. V rámci fóra se také uskutečnilo setkání ministrů zodpovědných za oblast turismu. Ministři se věnovali tématům jako koordinace financování výzkumu a inovací, přenos technologií, podpora investic do lidského kapitálu a budování kapacit skrz výzkum, vzdělávání a rekvalifikaci či rozvoj výzkumu a inovací pro strategie inteligentních specializací.

 

6. Výroční fórum Podunajské strategie (26. a 27. října 2017 v Budapešti)


Motto fóra znělo „A secure, connected and prospering Danube Region“, a proto byl důraz kladen na možnosti spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti, čisté konektivity a rozvoje infrastruktury. Neméně důležitá také byla diskuse o lepší integraci nečlenských zemí EU v rámci EUSDR, tzn. aby tyto země měly větší přístup k finančním zdrojům a mohly z implementace EUSDR více těžit. Na plenárním zahájení akce, kterou zahajoval maďarský předseda vlády Viktor Orbán, bylo přítomno přes 1000 účastníků z řad evropských institucí (DG ENERGY, DG JRC, DG REGIO), aktéři EUSDR, dále rezortní experti participujících států EUSDR, privátní firmy, akademická a nezisková sféra a v neposlední řadě média. Bylo přijato společné prohlášení ministrů odpovědných za implementaci EUSDR, které bylo zaměřeno na energetickou bezpečnost regionu, rozvoj regionální infrastruktury a čistou konektivitu. Závěr fóra byl věnován diskusi o očekávaných změnách v zaměření makroregionálních strategií i způsobu jejich financování pro období po r. 2020.

 

5. Výroční fórum Podunajské strategie (3. a 4. listopad 2016, Bratislava)


Fórum v Bratislavě bylo zorganizováno společně s Evropskou komisí a Slovenskem. Fórum s názvem „Inovační toky – voda, znalosti a inovace v Podunají“ se zaměřilo na vodní hospodářství, výzkum a inovace v Podunají. Účastníci měli příležitost diskutovat dosavadní výsledky a budoucí aspekty Strategie.

 

4. Výroční fórum Podunajské strategie (29. - 30. říjen 2015, Ulm)


Fórum, které se uskutečnilo v Německém městě Ulm, neslo název „Inteligentní, sociálně inovativní a udržitelný Podunajský region“. Toto fórum se tematicky zaměřilo na inovace, odbornou přípravu, duální vzdělávání, podnikání a občanskou společnost jakožto klíčové faktory pro udržitelný a integrující růst Podunají.  Jednotlivé sekce umožnily účastníkům seznámit se blíže s komplexními mechanismy, které by se měly spojit na úrovni politické, projektové a finanční za účelem lepšího využití potenciálu makroregionální strategie.

 

3. Výroční fórum Podunajské strategie (26. - 27. červen 2014, Vídeň)


Třetí Výroční fórum s názvem „Rosteme společně – společně rosteme – posíleni k budování prosperujícího Podunají podporujícího inkluzi““ se uskutečnilo v  rakouské Vídni. Hlavním tématem fóra byla inkluze a udržitelný růst. Důraz byl kladen především na inkluzivní a udržitelný růst jako předpoklad prosperity a evropské politiky zahrnující široké spektrum zúčastněných stran pro vytvoření integrovaného a konkurenceschopného Podunají. Účastníci fóra se rovněž věnovali otázce řízení, jakožto kritéria úspěchu EUSDR.

 

2. Výroční fórum Podunajské strategie (28. - 29. říjen 2013, Bukurešť)


V říjnu 2013 se v Bukurešti uskutečnilo 2. Výroční fórum Strategie EU pro Podunají. Mottem fóra bylo „Dunajský region – Silnější spolu, silnější ve světě“, což odkazovalo na potřebu úzké spolupráce v situacích, kdy je třeba čelit společným výzvám. Debaty mezi politickými představiteli, zástupci z oblasti obchodu, mezinárodních organizací či občanské společnosti byly formovány v souvislosti se zveřejněním 1. zprávy o implementaci strategie a rozhodujícími jednáními o budoucnosti programů v období 2014-2020.

 

1. Výroční fórum Podunajské strategie (27. - 28. listopad 2012, Řezno)


První výroční fórum Strategie EU pro Podunají s názvem „Jak může dunajský region přispět k větší konkurenceschopnosti v Evropě“ proběhlo v listopadu 2012 v bavorském Řezně. Toto setkání poskytlo příležitost pro zhodnocení pokroku od zahájení implementace Strategie pro Podunají v roce 2011, a zároveň provést reflexi potenciálního přispívání makro-regionálních strategií k celkovému růstu Evropy. Agenda poskytla příležitost pro debatu nad roli strategie v implementaci Evropy 2020 Strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzivní růst. Během debat bylo také zmiňováno nově plánované programové období pro strukturální fondy EU 2014 – 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X