Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Příklady dobré praxe

1. 12. 2016 16:30

Příklady dobré praxe

Čtrnáct zemí EU Strategie pro Podunají spojilo své úsilí v řešení společných výzev a po pěti letech působení můžeme vidět dosažené výsledky. Následující výběr „úspěšných příběhů“ představuje tyto výsledky ve své viditelné a hmatatelné podobě.

Zkapalněný plyn rozproudil trh s alternativní energií

V průběhu let se stal zemní plyn v důsledku svých ekonomických, environmentálních a bezpečnostních výhod důležitým alternativním palivem a postavil se tak na roveň palivům jako je ropa, propan nebo topný olej.

Zemní plyn se stal díky svým mnoha výhodám atraktivním na evropském trhu, nicméně jeho efektivní využívání vyžaduje vyvinutou infrastrukturu, vhodné legislativní kroky a harmonizaci bezpečnostních standardů.

Hlavní plán pro zavedení zemního plynu v oblasti Rýn-Mohan-Dunaj byl ambiciózní tříletý projekt, který měl za cíl usnadnit zavádění zemního plynu jako alternativního paliva pro vnitrozemskou nákladní plavbu. Od ledna 2013 do prosince 2015 se na tomto projektu podílelo celkem dvanáct států EU společně se Švýcarskem.

Cílem Plánu bylo poskytnout rámec pro celoevropskou strategii a spolupráci mezi relevantními úřady a účastníky z komerčního sektoru, za účelem propagace zemního plynu jako paliva a nákladu vhodného pro dopravu. Dalším cílem bylo poskytnout levnější zásobování pro konečné spotřebitele po Dunaji.

Jednou z výzev Plánu je zajistit transformaci vnitrozemských přístavů podél osy Rýn-Mohan-Dunaj na klíčová distribuční centra pro zemní plyn. V důsledku by měl být zemní plyn lépe dosažitelný zejména pro průkopníky tohoto alternativního paliva, jako je veřejná doprava, doprava těžkých nákladů nebo energetický průmysl.

Posílení energetické bezpečnosti v regionu Podunají

Energie je v Podunají významnou politickou i ekonomickou oblastí. Energetické dopady se týkají širokého spektra sektorů, proto je její celková a úspěšná implementace zásadním úkolem Podunajské strategie.

Je všeobecně uznávaným faktem, že harmonizace různých energetických politik je prvním krokem k realizaci integrovaného regionálního trhu. Dalším krokem je potom integrace energetických trhů v nečlenských státech evropské unie. EU skrze své projekty v rámci Podunajské strategie podporuje implementaci politik s cílem zvyšování energetické účinnosti a podpory užívání obnovitelných energetických zdrojů.

Všichni, kdo jsou nějakým způsobem zahrnuti do rozhodování a utváření strategií v tomto oboru mají k dispozici hloubkové analýzy trhu s energií, vytvořené v rámci několika Podunajských projektů.

Zejména během plynové krize v lednu 2009 vyzívali stakeholdeři k nalezení řešení problému jak předcházet podobným šokům v budoucnu a jak vytvořit větší energetickou nezávislost a bezpečnost. Nově vytvořený model Podunajského trhu s plynem ilustruje, jak mohou být modelové situace využity k posouzení dopadu nové infrastruktury na regionálních trzích s plynem.

 

Podívejte se na další příklady dobré praxe z ostatních prioritních oblastí v následujícím videu:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X