Česká republika a Strategie Evropské unie pro Podunají

1. 12. 2016 12:21

Podunajská strategie

Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU po Strategii pro region Baltského moře. Cílem makroregionální strategie je vytvořit rámec pro spolupráci vedoucí ke konkrétním odpovědím na výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě konkrétních projektů či provázanější spolupráce.

Podunajská strategie byla ustavena na základě pověření Evropské rady z 19. června 2009. Od roku 2011 se rozběhla implementační fáze této strategie. Do Podunajské strategie jsou zapojeny státy členské (Německo, Rakousko, Slovensko, ČR, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko) i ne-členské (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Moldávie a Ukrajina). Členské i nečlenské státy spolupracují v rámci strategie celkem v 11 prioritních tematických oblastech od dopravy po energetiku, vzdělání, životní prostředí až po konkurenceschopnost, výzkum, bezpečnost a občanskou společnost.

Řízení

Evropská komise, jakožto výkonný orgán EU, připravila strategii v roce 2010 na základě konzultací se všemi partnerskými zeměmi. Generální ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO) přispívá k provádění strategie a podporuje akce zúčastněných zemí. Zároveň koordinuje strategii na úrovni politiky s pomocí skupiny na vysoké úrovni (High-Level Group).

Skupina na vysoké úrovni (HLG) se skládá ze zástupců všech členských států EU. Pomáhá Komisi při koordinaci strategie, a zároveň je konzultována ve věci zprávy a monitorování pokroku strategie, včetně případné revize strategie či akčního plánu. 

řízeni EUSDR

Národní koordinátoři koordinují a udržují přehled o účasti jejich země v implementaci EUSDR ve všech 11 prioritních oblastech strategie. Úlohou národních koordinátorů je podporovat strategii a informovat příslušné zainteresované strany na národní úrovni o vývoji v této oblasti.  

Každou prioritní oblast (PA) koordinují dvě zúčastněné země (nebo regiony), a pracují na základě konzultací s Komisí, příslušnými agenturami EU a regionálními orgány. Za každou koordinační zemi je zvolen koordinátor dané prioritní oblasti. Koordinátoři mají za úkol zajistit realizaci Akčního plánu definovaného pro jejich prioritní oblast, který obsahuje cíle, indikátory i časový harmonogram, a zároveň se starají o účinnou spolupráci mezi realizátory projektů.

Program Interreg Danube

Interreg logo

Evropská územní spolupráce (ETC - European territorial co-operation), více známá jako INTERREG, je jedním z cílů kohezní politiky. Poskytuje rámec pro implementaci společných akcí a sdílení politik mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských států EU, ale i mimo ni. Celkovým cílem ETC je podporovat harmonicky ekonomický, sociální a územní rozvoje Unie jako celku.

Program Danube Transtantional je finančním nástrojem Evropské územní spolupráce. 

Transnational Danube Programme logo

Program Danube Transnational (DTP) je finančním nástrojem se specifickým zaměřením a nezávislým rozhodovacím orgánem. Program podporuje integrační politiku v regionu Podunají ve vybraných oblastech na základě nařízení (Common provision regulation/ ERDF) spojenou se Strategií EU pro Podunají. Program DTP zahrnuje celkem 14 zemí a geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR). 

Regiony EUSDR

 Z odborných i politických diskuzí k obsahovému zaměření programu vyplynula následující témata, tvořící 4 Prioritní osy:

Prioritní osa 1
Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

  1.  Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
  2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

Prioritní osa 2
Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

  1. Posílení nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik
  2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
  3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
  4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 3 
Lépe propojený Dunajský region

  1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
  2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

Prioritní osa 4
Dobře řízený Dunajský region

  1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
  2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Spojení mezi programem a Strategií EU pro Podunají 

Makro-regionální strategie (jako je i Strategie EU pro Podunají) nejsou finanční nástroje. Jedná se o integrovaný rámec (schválený Evropskou radou), který může být podporován prostřednictvím evropských strukturální a investičních fondů mj. s cílem řešit společné výzvy, jimž čelí členské státy EU (a třetí země) v daném geografickém území, a mohou tak těžit z posílené spolupráce přispívající k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  Makro-regionální strategie se snaží spíše vytvářet synergie a koordinaci mezi stávajícími politikami, finančními nástroji a iniciativami, které se konají v rámci daného regionu. 

Programy nadnárodní spolupráce, jako je i DTP, jsou oproti strategiím finanční nástroje, které přispívají k realizaci různých politik a strategií EU, včetně makro-strategií. Programy nadnárodní spolupráce a makro-regionální strategie jsou založené na odlišných politických/právních rámcích, mají rozdílné vnitřní řídící struktury, administrativní postupy či pravidla a tematické priority. 

Porovnání Interreg programu a Podunajské Strategie

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X