Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Finanční instrumenty a programy

1. 12. 2016 14:25

Finanční instrumenty a programy

Podunajská strategie spolupracuje s ostatními Evropskými strategickými projekty a finančními programy a společně s nimi dosahuje cílů jednotlivých Prioritních oblastí.

Finanční instrumenty a programy EU

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Pět hlavních fondů (ERDF, CF, ESF, EAFRD, EMFF) společně a v souladu s cíli Strategie EU 2020 pracuje na podpoře hospodářského rozvoje napříč všemi zeměmi EU. 

Jedná se o následující fondy: 

ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) zaměřuje své investice na několik klíčových prioritních oblastí: inovace a výzkum, digitální agenda, podpora malých a středních podniků (SMEs) a nízkouhlíková ekonomika. Tento přístup je známý pod pojmem “tematická koncentrace”.

CF (Fond soudržnosti) se soustředí na členské státy, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele činí méně než 90% průměru EU. Jeho cílem je snížit hospodářské a sociální rozdíly a propagovat udržitelný rozvoj. Pro roky 2014-2020 se CF týká Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. 

ESF (Evropský sociální fond) investuje do lidí s důrazem na jejich pracovní a vzdělávací příležitostí napříč Evropskou unií. Rovněž se zaměřuje na zlepšování situace osob ohrožených chudobou. ESF pokrývá všechny regiony EU a pro roky 2014-2020 se zaměří na čtyři hlavní tematické cíle kohezní politiky: podporu zaměstnanosti a pracovní mobility, podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě, investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení a posilování institucionálních kapacit a efektivní veřejné správy. 

EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je nástrojem pro financování evropské politiky rozvoje venkova, která pomáhá venkovským oblastem v EU s širokou škálou hospodářských, environmentálních a sociálních výzev a příležitostí, kterým čelí v průběhu 21. století. Členské státy tvoří své programy založené na minimálně čtyřech ze šesti společných priorit EU: podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; zvýšení životaschopnosti / konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a trvale udržitelného hospodaření v lesích; podpora organizace potravinového řetězce, životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství; obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím; podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu k ekonomice, která bude nízkouhlíková a odolnější vůči změně klimatu, v zemědělství, potravinářství a lesnictví; podpora sociálního začleňování, boj s chudobou a posilování hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

EMFF (Evropský námořní a rybářský fond) je nástrojem EU pro financování Společné rybářské politiky, která sestává z pravidel pro řízení evropského rybolovu a zachování zásob ryb. Je určen pro správu společných zdrojů a poskytuje všem evropských rybářským flotilám rovný přístup k vodám Evropské unie a umožňuje jim rovněž spravedlivou soutěž. Fond je do značné míry řízen členskými státy a používá se ke snižování dopadů rybolovu na mořské prostředí a pro více tržních nástrojů určených profesionálům i spotřebitelům, jakož i ke společné správě chráněných oblastí Natura 2000 a zvláštní podpoře drobných rybářů.


Další finanční nástroje a programy

Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace. Představuje největší výzkumný a inovační program EU v historii. Na sedmileté období (2014 – 2020) jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 80 miliard EUR. Program se soustředí na tři klíčové oblasti: vynikající vědu, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy. Cílem je zajistit, aby Evropa rozvíjela prvotřídní vědu a technologie, které budou přispívat k hospodářskému růstu. 

COSME je víceletý program pro konkurenceschopnost podniků, s důrazem na malé a střední podniky. Program s rozpočtem 2,3 miliard EUR je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Implementaci i poradenství ke COSME poskytuje Enterprise Europe Network (EEN). Veškeré služby poskytované EEN jsou bezplatné a v České republice je zastoupena konsorciem partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR. 

Erasmus+ 
Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020. Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Pročtěte si příručku pro více informací o finančních příležitostech v rámci programu Erasmus+.

Kreativní Evropa („Tvůrčí Evropa“) 
Tento program je zaměřen speciálně na potřeby kulturních a tvůrčích odvětví, která hodlají působit mezinárodně, a je úzce spjat s podporou kulturní a jazykové různorodosti. Doplňuje další programy Evropské unie, jako je podpora investic do kulturních a tvůrčích odvětví, obnovy kulturního dědictví, kulturní infrastruktury a služeb ze strukturálních fondů, fondy na digitalizaci kulturního dědictví a nástroje v oblasti rozšíření a vnějších vztahů. Členské státy podporují řadu iniciativ v oblasti kultury, přičemž na mnohé z nich se vztahují pravidla státní podpory.

CEF 
Cílem tohoto programu je urychlit investice v oblasti transevropských sítí a stimulovat financování z veřejného i soukromého sektoru, při současném zvýšení právní jistoty a dodržování zásady technologické neutrality.

CEF je rozdělen do tří sektorů:

  1.             CEF Transport 
  2.             CEF Energetika 
  3.             CEF Telekom

Investiční plán pro Evropu (tzv. „Junckerův plán“) má pomoci odstranit překážky, které brání investicím, zviditelnit investiční projekty a zajistit jim technickou pomoc a v neposlední řadě docílit účelnějšího využívání nových i stávajících finančních zdrojů.

  • EFSI (Evropský fond pro strategické investice) EFSI představuje jeden ze tří pilířů Investičního plánů, který má za cíl mobilizovat investice v oblasti strategických projektů v Evropě a zajistit, aby se dostaly do reálné ekonomiky. 

Fond Marguerite je Evropský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu. Jedná se o nezávislý evropský fond, který se zaměřuje na dlouhodobé institucionální investory k financování projektů zaměřených na dosažení důležitých cílů a strategických projektů EU v oblasti dopravy, energetiky, klimatu a obnovitelných zdrojů. 

LIFE program je komunitární program, který je všestranně zaměřený na životní prostředí. Financování projektů v rámci programu LIFE je možné formou grantů nebo příspěvkem z finančních nástrojů (půjčka či investice). Finanční nástroje programu LIFE: Natural Capital Financing Facility (NCFF)Private Finance for Enerty Efficiency instruments (PF4EE). 

IPA program (Nástroj předvstupní pomoci) je unijní nástroj zaměřující se na kandidátské země a potenciální kandidátské země. Skládá se z pěti různých složek: pomoc při transformaci a budování institucí; přeshraniční spolupráce; regionální rozvoj; rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova. 

Evropské centrum pro investiční poradenství (HUB)
Hlavním smyslem centra je poskytovat investorům, předkladatelům projektů a veřejným řídícím orgánům poradenství v oblasti určování, vypracovávání a přípravy projektů. Poradenské centrum poskytuje své služby jak na úrovni EU, tak na místní úrovni.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X