EUSDR v České republice

1. 12. 2016 12:27

Podunajská strategie v České republice

Česká republika se aktivně podílí na Strategii EU pro Podunají (EUSDR) od jejího oficiálního zahájení implementace v červenci 2011. Národním koordinátorem Podunajské strategie v ČR je Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. Spolu s Maďarskem pak ČR koordinuje i prioritní oblast 2 - „Podpora udržitelné energetiky“. Gestorem koordinace Prioritní oblasti 2 je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za konkrétní prioritní oblasti, jichž se ČR účastní, jsou pak odpovědná jednotlivá ministerstva. K oblastem Podunajské strategie, v nichž ČR patří k nejaktivnějším, lze počítat energetiku, životní prostředí, cestovní ruch nebo rozvoj znalostní společnosti a bezpečnost.

Vlastní Strategie je realizována na základě Akčního plánu, který je založen na 4 pilířích s 11 prioritními oblastmi:

Graf pilířů EUSDR

Strategie podporuje integrovaný přístup. Například zlepšení dopravní infrastruktury může mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, přitažlivost měst a regionů či kvalitu života občanů, ale také to může mít negativní dopad na krajinu, půdu, biologickou rozmanitost či přispět ke znečištění ovzduší. Jednotlivé aspekty tedy nelze pojímat samostatně a prioritní oblasti musí zvážit i ostatní oblasti politik a spolupracovat s ostatními relevantními prioritními oblastmi.

Prohlédněte si infografiky týkající se jednotlivých pilířů:

1. pilíř Napojení regionu

2. pilíř Ochrana životního prostředí

3. pilíř Budování prosperity

4. pilíř Posílení regionu

 

Podunajská strategie v České republice

Tato prioritní oblast, která je společně řízená Českou republikou a Maďarskem má tři hlavní cíle: 

  1. PA 2 napomáhá k dosažení národních cílů založených na evropských klimaticko-energetických cílech 2030.
  2. PA 2 usiluje o odstranění stávajících překážek v oblasti energetiky bránící splnění cílů energetické unie v rámci Podunají.
  3. PA 2 se snaží o zlepšení propojení regionů prostřednictvím společných aktivit relevantních institucí a iniciativ. 

Tyto cíle jsou naplňovány z několika pohledů: 

  • První rovina představuje roviny policy, kdy se různými způsoby snaží ovlivňovat politickou úroveň, upozorňovat na problémy a naznačovat možná řešení.
  • Další rovinou je projektová úroveň, která má za cíl přinášet konkrétní výsledy pro obyvatele Podunají. PO 2 představuje aktivního hráče, který mj. vytváří studie, buduje povědomí o EUSDR, pořádá expertní semináře, panelové diskuze či workshopy pro aktéry na různých úrovních. Zároveň PA 2 podporuje prostřednictvím seminářů generování specifických projektů na zadání PA2.
  • V rámci PA 2 došlo také k vytvořením pilotních iniciativ v oblasti počátečního kapitálu pro rozvoj projektů v Podunají (START), či podporu formou financování expertních a konzultačních služeb dle potřeb projektů (TAF). 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty