Koordinace evropských politik

Evropským záležitostem se vedle institucí Evropské unie přirozeně věnují také jednotlivé členské státy. Ty si za účelem efektivního postupu při koordinaci evropských záležitostí na národní úrovni a při prosazování národních zájmů na úrovni evropské vytvářejí národní koordinační mechanismy. V České republice je koordinací evropských záležitostí pověřen Úřad vlády ČR - konkrétně Sekce pro evropské záležitosti a v jejím rámci Odbor koordinace evropských politik. Klíčovou meziresortní platformou v českém koordinačním mechanismu je Výbor pro Evropskou unii.
 

Hlavním úkolem Sekce pro evropské záležitosti je zajištění koordinace evropských politik, a to jak z odborného, tak z administrativního hlediska. Sekce formuluje a provádí politiky ČR vůči EU, udržuje přehled o dění v Unii a zajišťuje informování veřejnosti o evropských záležitostech. Dále má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v EU. Koordinaci evropských politik se v rámci Sekce věnuje primárně Odbor koordinace evropských politik.

Výbor pro Evropskou unii

Výbor pro Evropskou unii je stálým pracovním a poradním orgánem vlády pro otázky týkající se politik EU, stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Předsedou Výboru pro Evropskou unii je předseda vlády ČR. Činnost Výboru se řídí statutem a jednacím řádem. Má dvě úrovně: vládní úroveň (VV-EU) a pracovní úroveň (PV-EU).

Výbor pro EU na vládní úrovni formuluje strategické zájmy ve vztahu k členství ČR v EU, definuje postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU, schvaluje rámcové pozice k návrhům označeným za národní prioritu a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU. Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu.

Členové Výboru pro EU

Výbor pro EU na pracovní úrovni projednává a schvaluje mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rady EU, instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců (COREPER) a jednání pracovních a přípravných orgánů Rady a další materiály související s aktuální agendou EU. Dále zajišťuje kontinuitu a soulad pozic ČR k jednotlivým politikám EU. Členy PV-EU jsou vysocí představitelé státní správy na úrovni náměstků, vrchních ředitelů nebo ředitelů.

Vrchní ředitel pro řízení sekce pro evropské záležitosti

Vrchní ředitel pro řízení sekce pro evropské záležitosti je pověřen výkonem předsednické funkce PV-EU. Výkonným předsedou PV-EU je ministr pro evropské záležitosti, který může být vrchním ředitelem v této funkci zastoupen. Vrchní ředitel řídí jednání PV-EU, vykonává činnosti spojené s výkonem funkce předsedajícího PV-EU a zajišťuje koordinační a řídicí činnosti v oblasti evropských politik včetně funkce tajemníka VV-EU. Současným vrchním ředitelem pro řízení sekce pro evropské záležitosti je PhDr. Štěpán Černý.

Resortní koordinační skupina (RKS)

RKS je pracovním orgánem V-EU na pracovní úrovni. Každé ministerstvo zřizuje jednu RKS. Jiný orgán či instituce RKS zřizuje v případě potřeby. RKS se zabývají problematikami, které spadají do gesce ministerstva či orgánu, instituce či organizační složky, které RKS zřídily, a projednává návrhy instrukcí pro jednání pracovních skupin Rady a výborů Komise, mandátů pro jednání Rady EU, rámcových pozic a dalších materiálů, které jsou schvalovány V-EU. RKS také schvaluje rámcové pozice k mezinárodním smlouvám sjednávaným v rámci EU.

Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery

U vybraných návrhů probíhá koordinace pozic vlády s hospodářskými a sociálními partnery v rámci Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU (PT RHSD pro EU). Složení PT RHSD pro EU kopíruje institucionální složení tripartity a jeho vedoucím je vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti. PT RHSD pro EU pravidelně projednává rámcové pozice k pracovnímu programu Evropské komise, Národní program reforem a související dokumenty v rámci evropského semestru, koncepční dokumenty v oblasti evropské politiky a podílí se na přípravě jednání Evropské rady.

Resortní spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery v evropské agendě je definována zejména ve statutárních dokumentech resortních koordinačních skupin.

Hospodářští a sociální partneři jsou rovněž zapojeni do činnosti Národního konventu o EU, kde se účastní debat o aktuálních otázkách české evropské politiky.

Ministr pro evropské záležitosti

Post ministra pro evropské záležitosti byl vytvořen po parlamentních volbách na konci roku 2021. Jedním ze stěžejních úkolů ministra byla příprava českého předsednictví v Radě EU a také kontinuální propagace našeho členství v Evropské unii. Ministr pro evropské záležitosti je mimo jiné prvním místopředsedou VV-EU, výkonným předsedou PV-EU a zastupuje ČR na zasedání Rady pro obecné záležitosti. Současným ministrem pro evropské záležitosti je doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.