Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Evropské politiky

„Evropskými politikami“ rozumíme v širším smyslu veškeré záležitosti, o nichž se jedná na úrovni Evropské unie, bez ohledu na to, zda se jedná o oblasti, které jsou ve výlučné či sdílené pravomoci Unie, nebo oblasti, v nichž má Unie pravomoc provádět pouze podpůrné, koordinační či doplňkové činnosti.

Do jednání o evropských záležitostech jsou zapojeny jak instituce Evropské unie, tak členské státy. Jednotlivé členské státy si za účelem efektivního postupu při koordinaci evropských záležitostí na národní úrovni a při prosazování národních zájmů na úrovni evropské vytvářejí národní koordinační mechanismy. V České republice je koordinací evropských záležitostí pověřen Úřad vlády ČR (konkrétně Sekce pro evropské záležitosti a v jejím rámci Odbor koordinace evropských politik), klíčovou meziresortní institucí v českém koordinačním mechanismu je Výbor pro Evropskou unii.

Rozsah a způsob činnosti institucí Evropské unie vymezují zakládající smlouvy, jimiž jsou Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie. Orgánem, který zajišťuje koordinační, výkonné a řídící funkce v Unii je Evropská komise. Evropská rada a Rada potom představují instituce, v nichž jsou přímo reprezentovány členské státy.