Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 11. 2009 15:27

Zítra začíná platit Lisabonská smlouva

Praha, 30. listopadu 2009 – 1. prosince 2009 vstupuje v platnost Lisabonská smlouva, která nahrazuje smlouvu z Nice. Tato reformní smlouva završuje několik let trvající snahy o větší efektivitu rozhodovacích procesů Evropské unie, která se od roku 2004 rozšířila o celkem dvanáct nových členských států – včetně České republiky.

V současné chvíli Úřad vlády ČR připravuje aktualizovanou analýzu konkrétních dopadů Lisabonské smlouvy na český právní řád. S analýzou dopadů Lisabonské smlouvy se veřejnost bude moci seznámit na začátku příštího roku.

Nejviditelnější změnou vyplývající z Lisabonské smlouvy je vznik dvou nových postů – stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Na jménech prvních držitelů těchto úřadů se Evropská rada shodla minulý týden. Vytvořením těchto pozic Unie získá silnější hlas a bude moci upevnit svou roli globálního hráče.  S tím úzce souvisí i zrušení tzv. pilířové struktury a zakotvení právní subjektivity Evropské unie jako celku, což umožní její snazší a efektivnější jednání navenek. Jde mj. o logickou reakci na vývoj ve světě, zejména vzestup terorismu po 11. září 2001.

Důležitou změnou v rozhodovacím procesu EU je podstatné rozšíření počtu oblastí, ve kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou. Jedná se o trend, který se v evropské politice uplatňuje už od přijetí Jednotného evropského aktu a jehož cílem je efektivnější rozhodování v rámci sedmadvacítky.

Smlouva v neposlední řadě posiluje postavení Evropského parlamentu, protože rozšiřuje počet oblastí, které jsou přijímány v proceduře spolurozhodování, kde má Evropský parlament stejné postavení jako Rada EU. Evropský parlament tak získává větší vliv například na rozhodování o finanční perspektivě EU a jejím rozpočtu. Evropský parlament také musí dát souhlas k uzavření všech mezinárodních dohod, které se týkají otázek podléhajících řádnému legislativnímu postupu. Horní hranice pro počet evropských poslanců je nově stanovena na 751.

Novinkou je i posílení role národních parlamentů v oblasti unijního rozhodování. Parlamenty členských států získají možnost podílet se na kontrole dodržování principu subsidiarity ze strany Evropské komise a zasahovat do rozhodovacího procesu v případě, kdy podle nich dojde k porušování tohoto principu.

Více aktuálních informací týkající se Lisabonské smlouvy, změn, které přináší, průběhu ratifikace a vývoje historických jednání o tomto dokumentu naleznete na internetových stránkách www.euroskop.cz  v rubrice „Lisabonská smlouva“: http://www.euroskop.cz/297/sekce/jednani-o-nove-smlouve/. Síť regionálních Eurocenter, která pravidelně informují občany o problematice a aktivitách EU a ČR v EU, dále chystá na příští rok sérii seminářů se zaměřením na dopady Lisabonské smlouvy na různé cílové skupiny široké i odborné veřejnosti.

Lisabonskou smlouvu podepsali politici členských států 13. prosince 2007 v klášteře sv. Jeronýma v Lisabonu na konci portugalského předsednictví EU. Českou republiku v Lisabonu zastupovali premiér Mirek Topolánek a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Smlouvu pak postupně ratifikovaly všechny členské státy EU, Česká republika dokument ratifikovala 3. listopadu 2009. Účinnosti smlouva nabude 1. prosince letošního roku, tedy první den měsíce následujícího po tom, co ČR 13. listopadu 2009 uložila ratifikační listiny v Římě.

Kontakt: Marie Faturová, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X