Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 11. 2009 14:56

Vyhodnocení čerpání prostředků vyčleněných na předsednictví ČR v Radě EU

Praha, 9. listopadu 2009 – Vláda na svém dnešním zasedání projednala zprávu o čerpání prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU. V letech 2007 – 2009 dosáhly finanční prostředky vynaložené na předsednictví celkové výše 3 249 094 tis. Kč, z toho výdaje  od ledna do září  2009 představovaly 1 948 477 tis. Kč.

Část výdajů byla čerpána ze Všeobecné pokladní správy, z níž byla pro účely předsednictví v letech 2007 – 2009 uvolněna částka 2 056 902 tis. Kč. Jednalo se o prostředky přidělené pro předsednictví navíc, mimo běžné rozpočty resortů. Ostatní prostředky ve  svých kapitolách vyčlenily jednotlivé resorty v rámci svých rozpočtových limitů.

Vláda zároveň uložila jednotlivým resortům předložit do konce ledna 2010 podrobné hodnocení čerpání prostředků vyčleněných na předsednictví ČR v Radě EU. Na  základě těchto údajů pak ministerstvo financí předloží do konce února 2010 konečné vyhodnocení.

Čerpání zahrnuje výdaje související s přípravou a realizací předsednictví. Zejména se jedná o výdaje na organizaci zasedání (technické zajištění, bezpečnost, tlumočení, doprava, mobiliář, pronájmy, ubytování a pohoštění, logistika aj.), výdaje na propagaci a komunikaci (dekorace a propagační předměty, centrální prezentace a komunikace, logo a webová stránka, kulturní akce předsednictví), personální výdaje (platy pro 338 pracovníků dočasně přijatých na termínovaná místa předsednictví, související sociální a zdravotní pojištění, výdaje Fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny pro pracovníky zapojené do přípravy a organizace předsednictví a výdaje dlouhodobého vyslání pracovníků na stálé zastoupení v Bruselu), dále cestovné, výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu a nákupy hmotného a nehmotného drobného majetku.

Centrální koordinátor na Úřadu vlády (pod vedením ministra pro evropské záležitosti, respektive do 7. května 2009 místopředsedy vlády pro evropské záležitosti) čerpal v letech 2007 - 2009  z výše uvedené celkové částky 1 034 730 tis. Kč. Jeho výdaje přitom v období leden – září 2009 představovaly 816 381 tis. Kč.

Prostředky centrální koordinace byly spojené především se zajištěním zasedání na vysoké úrovni: celkem se jednalo o  přípravu tří zasedání Evropské rady v Bruselu, na jejichž financování se předsedající země významně podílí, setkání vlády ČR s Evropským Parlamentem a s Evropskou komisí na úvod předsednictví a summitů na úrovni hlav států EU 27 v Praze za účasti dalších zemí a mezinárodních institucí (EU – USA s prezidentem Barackem Obamou, Východní partnerství, Jižní koridor a summitu k otázkám zaměstnanosti). 

Centrální koordinátor dále finančně zajišťoval převážnou část nákladů zasedání                      čtrnáct neformálních rad ministrů a čtyř ministerských konferencí konaných v Praze a v regionech. Současně část nákladů spojených se zasedáními ministrů hradily resorty z vlastních rozpočtů, například  ubytování a doprovodný program.

Centrální koordinátor ze svého rozpočtu také pokryl podstatnou část technických výdajů a pronájmů u 70 pracovních akcí, které jednotlivé resorty pořádaly v Kongresovém centru Praha. Celkově se v České republice, v Bruselu i jinde ve světě pod záštitou českého předsednictví konalo více než 3 000 akcí, které zahrnovaly pracovní zasedání Rady EU, formální i neformální rady ministrů, summity, doprovodné konference a semináře, zajišťování předsednictví u mezinárodních organizací a kulturní a společenské akce.

České republice se podařilo udržet přiměřenou výši výdajů na předsednictví. Přesto, že jeho program byl velice náročný a zahrnoval několik mimořádných summitů, jsou náklady srovnatelné s jinými zeměmi jako  Slovinsko, Finsko nebo Portugalsko.

Předsednictví České republiky v Radě EU bylo jednou z nejprestižnějších a nejnáročnějších událostí novodobé historie, ve které Česká republika obstála se ctí. Kromě skvělé organizační práce se ukázala jako dobrý krizový manažer, v Evropském parlamentu vyjednala na 80 konkrétních opatření a získala neocenitelné zkušenosti jak z evropské, tak ze světové politiky.

Kontakt:

Marie Faturová, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X