Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

6. 8. 2014 17:04

Vláda schválila změnu zásad financování neziskových organizací

Vláda ČR na svém zasedání 6. srpna 2014 schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, kterou předložil Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Zásady nově umožní ministerstvům s nevládními organizacemi uzavírat smlouvy o dlouhodobé spolupráci, které jim za určitých podmínek budou garantovat finanční prostředky i v dalších letech.

Dosud neziskové organizace zpravidla dosáhly jen na jednoleté financování a i když byly úspěšné, finanční prostředky obdržely zpravidla až v březnu, případně v dubnu. Mezitím ovšem musely shánět půjčku, případně dočasně propustit své zaměstnance, omezit služby klientům a to chceme přijatými novými zásadami změnit a pomoci jim v tom. Velmi často totiž vykonávají služby, které stát sám není schopen zajistit a za malé finanční prostředky“, řekl k materiálu ministr Jiří Dienstbier, předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Konkrétně dnes schválená změna Zásad přináší nový instrument – smlouvu o dlouhodobé spolupráci mezi ministerstvem a nestátní neziskovou organizací (NNO). Smlouva může pomoci státním orgánům alespoň částečně překonat časový horizont jednoho rozpočtového roku, na který (vždy s určitým zpožděním) poskytují dotace na veřejně prospěšné aktivity a služby nestátních neziskových organizací. Jeho využití bude výhodné v případech, kdy jde o aktivity a služby a aktivity strategického významu, jejichž podpora se každoročně opakuje.

Zásady nově obsahují možnost, aby ústřední orgány státní správy uzavřely s vybranou nestátní neziskovou organizací smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Smlouva umožní dotujícím rezortům, pokud si tento způsob spolupráce zvolí, a jejich partnerům z řad vybraných neziskovek navázat systémovější vztah než je tomu dosud při každoročním předkládání projektů a každoročním rozhodování, kterému subjektu dotaci přiznat a kterému nikoliv,“ vysvětlil podstatu změny Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Obě dvě strany - jak stát, tak nestátní neziskové organizace - získají podle Dienstbiera větší jistotu ve vzájemné spolupráci a současně jim tento smluvní dokument administrativně usnadní každoroční proces schvalování a uvolňování dotací.

Smlouva bude však moci však být uzavřena pouze v případě, že konkrétní ústřední orgán státní správy stanoví a zveřejní podmínky výběru nestátních neziskovek tak, aby byl výběr partnerů transparentní a nediskriminační,“ zdůraznil Dienstbier.

*****

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace nestátním neziskovým organizacím. Jsou jimi sjednoceny základní principy poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu, a to již od roku 2001, kdy byly první Zásady schváleny vládou. Zásady vycházejí z právních předpisů, které upravují právní poměry v této oblasti. Zajišťují nejen určitou mezirezortní jednotu při poskytování dotací alespoň v základních rysech, ale také zajišťují srozumitelnost státní dotační politiky navenek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X