9. 2. 2016 12:59

Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

Gestorem pro vytvoření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a zároveň předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dienstbier. V průběhu měsíce února budou následně osloveny jednotlivé rezorty, zástupci soukromého sektoru i občanská společnost, aby se podíleli na definici nových závazků. Oficiální zahájení konzultačního procesu proběhne dne 10. února 2016 při příležitosti jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy. V rámci jednání pracovní komise bude členům představen harmonogram tvorby nového akčního plánu a předběžný návrh závazků.

Na jednání pracovní komise pak naváže konzultace zamýšlených závazků s veřejností. Tyto konzultace se uskuteční 29. února 2016 v budově Strakovy akademie Úřadu vlády České republiky. Těchto konzultací se mohou zúčastnit všichni zástupci občanské společnosti a stejně tak i jednotliví občané. Z konzultací poté vzejde první verze materiálu akčního plánu na období let 2016 až 2018, který bude v první polovině dubna postoupen k připomínkám. Návrhem materiálu třetího národního akčního plánu se vedle vnitřního připomínkového řízení, mezirezortního připomínkového řízení a konzultací s dotčenými rezorty bude zabývat také Rada pro koordinaci boje s korupcí, která působí jako tzv. multi-stakeholder forum, tj. platforma, kde je zastoupena státní a veřejná správa, neziskové organizace, akademická sféra a zástupci soukromého sektoru.

V případě Vašeho zájmu na zapojení se na formulaci závazků Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 jsou veškeré informace dostupné na stránkách www.korupce.cz.

Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)


Národní akční plány Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) jsou výsledkem spolupráce mezi vládou, soukromým sektorem a občanskou společností, ve kterých jsou definovány závazky prosazující větší transparentnost, odpovědnost a veřejnou angažovanost. Zapojení občanské společnosti do procesu tvorby nového akčního plánu je jedním z kroků k prohloubení dialogu mezi občany a vládou.

OGP je dobrovolnou iniciativou sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Česká republika je členem iniciativy od roku 2011 s cílem transformovat státní instituce na více otevřené, efektivní a odpovědné. Naplněním stanovených závazků se Česká republika snaží reagovat na klíčové výzvy iniciativy OGP – zvýšení integrity ve veřejné správě a efektivnější management veřejných zdrojů

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty