Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 1. 2024 18:41

Nominujte laureát(k)y Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátek a kandidátů na Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2023. V nově strukturované výzvě dochází k rozšíření počtu studentů oceněných za mimořádné výsledky na poli vědy a výzkumu. Výzva je otevřena do 31. března 2024.

Cena vlády nadanému studentovi je udělována podle nařízení vlády č. 71/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je určena studentkám a studentům střední nebo vysoké školy, kteří projevili talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci.

Ocenění je od 1. ledna 2024 udělováno vždy jednomu studentovi v kategorii:

 1. student/ka střední a vyšší odborné školy,
 2. student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 3. student/ka v doktorském studijním programu.

O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát/ka získá v každé z kategorií spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy např. o ocenění mimořádných studijních výsledků. Vládní ocenění si klade za cíl motivovat mladé lidi se zájmem o vědní obory a může být důležitým impulsem pro jejich další kariéru.

Požadavky na nominaci

Návrh na udělení ceny vlády nadanému studentovi obsahuje:

 1. označení kategorie, do které je student přihlášen,
 2. jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
 3. datum narození,
 4. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 5. životopis,
 6. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),
 7. potvrzení střední nebo vysoké školy, na které studentka či student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky / kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok).

Navržený kandidát/ka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 1069/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. března 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Celý text výzvy najdete na https://vyzkum.gov.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=1023234.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie