26. 4. 201610:33

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030

Česká republika 2030 bude strategický dokument stanovující dlouhodobé priority rozvoje České republiky, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Dokument naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který vláda schválila v roce 2010.

Od roku 2010 se kontext udržitelného rozvoje značně proměnil, na váze nabyly problémy spojené s klimatickou změnou a ubývajícími přírodními zdroji, dále se prohloubily nerovnosti mezi státy i uvnitř nich a do popředí se nově dostala otázka zajištění kvality života, spíše než hospodářského růstu jako primárního cíle. V reakci na výše zmíněné měl být Strategický rámec udržitelného rozvoje (SRUR) aktualizován do 31. prosince 2015, ale s ohledem na přijetí globálního rozvojového rámce summitem OSN v New Yorku v září 2015 a na změnu gestora agendy udržitelného rozvoje (nově předseda vlády ve spolupráci s ministrem životního prostředí) byl termín aktualizace strategického dokumentu stanoven na základě usnesení vlády z 29. července 2015 č. 622 do 31. prosince 2016.

Zadání pro aktualizaci bylo specifikováno v první polovině roku 2015 při jednáních zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí a zástupců výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). V rámci těchto jednání bylo rozhodnuto, že neproběhne pouze textová aktualizace SRUR, ale že vznikne nový zastřešující dokument k rozvoji České republiky do roku 2030 s pracovním názvem Česká republika 2030. Na 29. zasedání RVUR dne 9. listopadu 2015 byl ustaven Řídící výbor RVUR, který tvoří 7 členů a členek RVUR, na jednání jsou zváni i předsedové výborů RVUR. Řídící výbor koordinuje činnost výborů a pracovních skupin v mezidobí mezi zasedáními RVUR, která se konají zpravidla čtyřikrát do roka.

Sběr tezí k rozvoji České republiky

V létě 2015 byly jménem předsedy vlády a předsedy RVUR osloveny všechny poradní orgány vlády a sítě neziskových organizací s žádostí o zasílání tezí k rozvoji prostřednictvím webového formuláře. K 15. říjnu 2015 přišlo 172 tezí od 49 organizací a institucí.

Teze byly redakčně upraveny a vyhodnoceny metodou Delphi týmem vytvořeným při RVUR zahrnujícím také pracovníky Národní sítě pro foresight (šest akademických pracovišť a think-tanků zabývajících se metodami strategického řízení a foresightu). Na základě jejich hodnocení byly teze zklastrovány do klíčových oblastí. Výběr oblastí byl prezentován v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj v prosinci 2015 a konzultován s výbory RVUR.

V rámci první fáze aktualizace SRUR připravilo v roce 2015 Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR přehledy institucionálního zajištění udržitelného rozvoje a strategií v této oblasti v jiných státech, analyzovalo využívání SRUR 2010 – 2015 resorty, kraji, municipalitami a experty v oblasti udržitelného rozvoje a vytvořilo finanční a organizační předpoklady pro zajištění aktualizace SRUR (příprava projektu do Operačního projektu Zaměstnanost). Podrobnou informaci o postupu aktualizace předložilo pro informaci vládě 21. prosince 2015.

Implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného rozvoje v České republice

Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030, který obsahuje 17 tzv. Cílů udržitelného rozvoje včetně 169 podcílů. Tento rámec nahradil tzv. rozvojové cíle tisíciletí. Česká republika se aktivně účastnila vyjednávání a stejně aktivně se staví i k implementaci těchto cílů, gesce pro implementaci je zakotvena na Úřadu vlády. Hlavní platformou pro přenos Cílů udržitelného rozvoje do České republiky bude připravovaný strategický rámec ČR 2030.

Zohlednění vnějšího vývoje na základě analýzy globálních megatrendů

V průběhu podzimu 2015 byly analyzovány dostupné studie zabývající se megatrendy. Jedná se o trendy, které představují základní vnější determinanty rozvoje České republiky. Na základě seznamu megatrendů relevantních pro rozvoj České republiky a jejich analytickém rozpracování bude vytvořen rámec pro popis vývoje vnitřního prostředí ČR se zohledněním globálního kontextu. Cílem je mnohem vyšší zohlednění dopadů vnějšího dění při aktualizaci SRUR. Prvním krokem bylo uspořádání workshopu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Technologickým centrem Akademie věd. Workshopu se účastnila i expertka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Wilkinson. 

ČR 2030 jako dokument vytvářený s participativní účastí aktérů

Usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje byly jako součást metodického rámce tvorby strategického dokumentu přijaty principy participativní tvorby veřejných strategií. Na široce participativní bázi již byly sbírány Teze k rozvoji ČR v průběhu léta 2015.

K zajištění participace při přípravě strategického dokumentu byla vytvořena role koordinátora participace, který si pro své potřeby vytváří konzultační expertní tým pro participaci. Koordinátor participace zajišťuje analýzu klíčových aktérů, výsledky této analýzy poslouží pro podchycení relevantních aktérů v různých fázích procesu.

Participativní prvky se do procesu přípravy strategického rámce ČR 2030 promítly zejména v podobě konání kulatých stolů ve formátu World-Café. Jednotlivých kulatých stolů v tomto formátu se zúčastnilo 50 – 60 osob. Lidé, kteří se nemohli zúčastnit kulatých stolů osobně, byli zapojeni pomocí elektronického dotazníku. Kromě toho měli klíčoví aktéři i veřejnost možnost připomínkovat draft strategického dokumentu (léto 2016, resp. do září 2016).

ČR 2030 – popis dokumentu

Centrální perspektivou a cílem směřování státní správy je zvyšování kvality života pro co nejširší skupinu obyvatel. To je ostatně i jedním z principů Agendy 2030, vyjádřeným v hesle „nenechat nikoho pozadu“ (leave no one behind).

Strategický rámec Česká republika 2030 by měl podle zadání splňovat následující funkce:

• na kvalitním analytickém základě identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje ČR; • formulovat cíle a prioritní oblasti pro rozvoj ČR; • obsahovat indikátory rozvoje ČR, které budou komplexně zachycovat kvalitu života v ČR a její udržitelnost; • fungovat jako strategický rámec pro dokumenty na národní a krajské úrovni; • sloužit jako věcný rámec pro přípravu programového období 2020+; • sloužit jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje, dále jen „Agenda 2030“).

Návrh struktury strategického dokumentu ČR 2030:

1. Úvod
2. Vize rozvoje České republiky

Vize nového strategického dokumentu vychází z vize formulované SRUR po úpravách na základě analýzy rozvoje ČR. Obecná vize bude dále rozpracována do podoby dílčích vizí pro klíčové oblasti dokumentu. Základní vize bude formulována s přesahem do roku 2050 – obecně se rozvoj v klíčových oblastech orientuje na horizont roku 2030, v relevantních případech (infrastruktura) pak s horizontem 2050.

3. Principy udržitelného rozvoje  

Česká republika 2030 stanovuje šest principů udržitelného rozvoje a naznačuje možné praktické způsoby jejich naplňování v konkrétních politikách. 

4. Vnější kontext rozvoje České republiky 

Stručné shrnutí výsledků studie hodnotící vzájemné působení globálních megatrendů, které zároveň odkazuje na obě podrobné podkladové studie. Dopady těchto megatrendů na Českou republiku byly vyhodnoceny a promítnuty v návrhové části. 

5. Klíčové oblasti pro rozvoj české republiky do roku 2030 (ve vybraných případech formulováno do roku 2050)

Na základě hodnocení tezí k rozvoji a diskusi v rámci Řídícího výboru RVUR dne 15. prosince 2015 a 13. ledna 2016 byly Oddělením pro udržitelný rozvoj (dále jen „OUR“) navrženy níže uvedené klíčové oblasti. Názvy jednotlivých klíčových oblastí jsou předběžné a pracovní. V porovnání se SRUR 2010 je významnou změnou zejména koncentrace a zvýšení významu témat v oblasti „vládnutí“.

Koncept jednotlivých oblastí je rozpracován ve formátu tzv. minitýmů (únor a březen 2016), složených ze zástupců jednotlivých výborů a externích odborníků tak, aby byly zaručeny mnohostranný pohled a průřezové zpracování každé klíčové oblasti. Následně jsou texty předloženy k diskusi ve výborech (březen a duben 2016).

Na základě konceptu a podnětů od výborů pak od dubna 2016 oblasti analyticky rozpracují analytici OUR zaměstnaní v rámci projektu OP Z Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě. Formulace dílčí vize pro danou oblast a výběr prioritních strategických cílů v rámci klíčových oblastí proběhne na kulatých stolech ve formátu tzv. World-Café ve dnech 14., 21. a 28. dubna a 5., 10. a 12. května 2016. World-Café je interaktivním a participativním formátem, který umožňuje zapojení širokého spektra účastníků. Účastníci budou identifikováni a pozváni na základě analýzy aktérů, která je tzv. vypracovávána koordinátorem participace, externím zaměstnancem OUR. Výstupy z World-Café budou postoupeny k vyjádření výborům.

Přehled klíčových oblastí:

  1. Lidé a společnost
  2. Hospodářský model
  3. Odolné ekosystémy 
  4. Obce a regiony 
  5. Globální rozvoj 
  6. Dobré vládnutí
6. Mechanismy implementace strategického dokumentu

Dokument počítá se dvěma základními přístupy k implementaci:

Sledování kompatibility strategických cílů s ostatními strategickými dokumenty (strategické řízení): 

Operacionalizace principů udržitelného rozvoje a doporučení vhodných nástrojů: 

7. Analýza rozvoje České republiky
8. Indikátory

Soubor indikátorů bude složen ze dvou typů indikátorů:

  1. Kvalita života

První typ indikátorů bude navazovat na perspektivu kvality života jako úběžníku strategického dokumentu. Do září 2016 bude uskutečněno sociologického šetření věnované aplikaci Rámce pro měření blahobytu (Well-Being Framework) v ČR, které zodpoví následující otázky: Jak lze popsat kvalitu života pro občany a občanky České republiky? Jak rozdílně ji vnímají různé skupiny? Jak je možno chápat kvalitu života a jaké indikátory ji zachycují?

V prvním kroku vybere 10 až 15 ohniskových skupin v regionech České republiky z přibližně 80 indikátorů vztahujících se ke kvalitě života ty nejrelevantnější pro jednotlivé skupiny obyvatel České republiky. Pomocí kvantitativního sociologického šetření na reprezentativním vzorku české populace (zhruba 2.000 respondentů) bude zhodnocena významnost indikátorů vybraných fokusními skupinami na základě toho, jakou důležitost pro kvalitu života jednotlivým faktorům a jevům subjektivně přisuzují. Reprezentativní vzorek bude sestaven s ohledem na to, aby poskytoval relevantní informace o preferencích skupin klíčových pro aktualizaci SRUR.

  1. Indikátory sledující naplnění strategických cílů. 

Harmonogram prací na dokumentu ČR 2030 

14. dubna 2016 World-Café k oblasti č. 2: Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model
21. dubna 2016 World-Café k oblasti č. 6: Udržitelný rozvoj sídel
28. dubna 2016 World-Café k oblasti č. 1: Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století
5. května 2016 World-Café k oblasti č. 3: Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost
9. května 2016 World-Café k oblasti č. 5: Udržitelné ekosystémy
12. května 2016 World-Café k oblasti č. 4: Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě
18. července 2016 31. zasedání RVUR, projednání prvního draftu
červenec – srpen 2016 Zjišťovací řízení SEA, veřejné připomínkové řízení
18. října 2016  32. zasedání RVUR, projednání druhého draftu 
prosinec 2016 – leden 2017 Meziresrotní připomínkové řízení