Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 7. 2019 13:34

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude vládě předložen do konce roku. Rada dále projednala aktuální stav plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2018 a Plán činnosti Rady v roce 2019.

Návrh regulace lobbingu řeší dva zákony, vlastní návrh zákona o lobbování a doprovodný změnový zákon, který novelizuje dílčí zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. „Protože regulace lobbingu je důležité protikorupční opatření a je jedním z úkolů v programovém prohlášení naší vlády, očekávám, že vláda tento návrh co nejdříve projedná a následně předloží Parlamentu, kde se předpokládá rozsáhlá diskuze,” uvedl premiér Andrej Babiš.

Oba zákony prošly podle vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové několika revizemi a zejména v návaznosti na jejich projednání v Legislativní radě vlády došlo k pozitivnímu posunu. „Legislativní rada vlády pomohla kolegům z ministerstva s tvorbou návrhu. Společně tak vytvořili nynější podobu, která má dobrou šanci zvýšit transparentnost legislativního procesu,“ uvedla ministryně spravedlnosti. „Průběh legislativního procesu byl časově náročnější, protože se jedná o novou oblast, kterou není snadné regulovat. Návrh jsme konzultovali i s Evropskou centrální bankou, která se vyjádřila pozitivně,“ dodala ministryně.

Kromě regulace lobbingu patří mezi protikorupční priority také přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Marie Benešová, jejíž ministerstvo má přípravu zákona rovněž v gesci, Radu informovala o aktuálním stavu přípravy návrhu tohoto zákona. „Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona byly vládě předloženy v únoru letošního roku. Oba návrhy byly následně 18. dubna projednány Legislativní radou vlády, která přerušila jejich projednávání s doporučením, aby byla do návrhů již transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, jejíž přijetí se očekává na podzim tohoto roku,“ uvedla ministryně spravedlnosti. Dále ministryně Marie Benešová informovala, že aktuálně probíhá komparace současné podoby směrnice s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. „Cílem je, abychom mohli na podzim urychleně transpoziční návrh postoupit vládě,“ dodala.

Rada dále projednala aktuální stav o plnění doporučení GRECO a ministryně spravedlnosti Radu informovala, že novely zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství, které jednotlivá doporučení reflektují, budou velmi brzy předloženy vládě. „Česká republika bude v prosinci letošního roku hodnocena skupinou GRECO a  my se budeme snažit o splnění co největšího počtu doporučení. To pro mě zůstává prioritou,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí také projednala Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2018, kterou vzala na vědomí a schválila Plán činnosti Rady v roce 2019.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí je od roku 2014 poradním orgánem vlády pro oblast boje proti korupci. Jejím úkolem je kromě koordinace a vyhodnocování problematiky boje proti korupci vládě předkládat návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti. Předsedou Rady je předseda vlády Andrej Babiš, místopředsedy Rady jsou ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministr vnitra, ministryně financí, ministr zdravotnictví a ministryně pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti. Více informací o Radě je k dispozici na www.korupce.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie