Rozhovory - online

Ptejte se na fondy EU

V pátek 25. července uvítáme na našich stránkách Lucii Petříčkovou, ředitelku Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR ( více v rubrice představujeme), který je jedním ze dvou základních odborů Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK). NOK je oficiálním partnerem vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Otázky a odpovědi

nejistý čtenář, 21. 7. 2008, 14:56
Lže následující zpráva, nebo je pravdivá? Minimum schválených projektů. Nejhorší situace v rámci operačních programů v gesci MŠMT a MMR. Pouze výjimečně zahájena realizace projektů. Pomalá činnost většiny zodpovědných úřadů při administraci žádostí, včetně často nefunkčních softwarových aplikací. Při současném přístupu bude nemožné vyčerpat prostředky z fondů EU v plném rozsahu.
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 10:14
Tato informace se nazakládá na pravdě. Již v jedné ze svých odpovědí jsem uváděla, že je v současné době schváleno již přes 500 projektů, což vzhledem, k tomu, že operační programy byly schváleny ke konci roku 2007, pokládám za úspěšný výsledek. Posledním neschváleným operačním programem je OP Výzkum a vývoj pro inovace v gesci ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy, kde však v minulém týdnu došlo k výraznému posunu. Po návštěvě ministra O. Lišky v Burselu bylo ohlášeno ukončení technických jednání o tomto programu a program nyní čeká dokončení procesu SEA (posouzení vlivu implementace OP VaVpI na životní prostředí) a oficiální procedury ze strany Evropské komise vedoucí ke schválení programu. Pan premiér po své úterní návštěvě na ministerstvu pro místní rozvoj prohlásil, že s čerpáním struklturálních fondů není žádný problém a zdůraznil, že spíše podstatné je, aby se peníze kvalitně využily.
Veselý Jos., 25. 7. 2008, 9:05
Není otázka fondů něco jako porcování "medvěda"ve Sněmovně, kdy se všichni přetahují, co pro kterou obec záskají z Bruselu?
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:58
Ne, tak porcování mědvěda to opravdu není. Čerpání ze strukturálních fondů EU má svá jasná pravidla, za jejichž dodržování zodpovídá příslušný řídicí orgán. Předem jsou nastaveny a schváleny EK v programových dokumentech skupiny možných příjemců na každou oblast podpory v prioritních osách každého příslušného operačního programu. Jsou nastaveny přesné postupy a kritéria vedoucí ke schvalování projektů, které se diskutují a schvalují na tzv. montirovacích výborech, kde jsou přítomni jak zástupci daného řídicího orgánu, v jehož kompetenci je příslušný operační program, tak i zástupci další řídicích orgánů, sociální partneři, zástupci neziskových organizací a v neposlední řadě i zástupce Evropské komise. Schválené projekty prochází po dobu své realizace i řadu let po ukončení realizace, řadou kontrol a auditů jak z české strany tak i ze strany Evrospké komise. Řídící a kontrolní mechanismy jsou tudíž tak přísně nastaveny, že se žádný mědvěd porcovat nedá:-)
Vlastimil Š., 24. 7. 2008, 13:30
Jaý je postup v případě, že někdo využívá prostředky z fondů neoprávněně, jako se to stalo na Ministerstvu práce a sociálních věcí? Musejí neoprávnění "čerpatelé" vrátit zneužité prostředky ze svých zdrojů? Jaké prostředky využívá EU k zamezení podobných situací?Díky
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:49
Postupů, jak řešit neoprávněné využívání prostředků z fondů EU je několik. Záleží na tom, v jaké fázi je realizace projektu a kým bylo pochybení zjištěno. Chybu může odhalit příjemce sám, dobrovolně tuto skutečnost nahlásit, řešit a dát ji do souladu. Je-li pochybení zjištěno kterýmkoliv subjektem zapojeným do implementace nebo na základě ukončených kontrol či auditů, musí být tato skutečnost bezodkladně oznámena příslušnému řídicímu orgánu. Řídící orgán se při řešení podezření na nesronalost řídí Metodikou finančních toků a kontroly Ministerstva financí. V případě, že bylo pochybení zjištěno ještě před vyplacením finančních prostředků, jsou platby na daný projekt zastaveny a tudíž k chybnému proplacení prostředků EU nedojde. Byly-li prostředky již vyplaceny, je případ řešen ve spolupráci s finančním úřadem. Neoprávněně použité prostředky musí být vráceny. Zároveň může být v rámci šetření nesrovnalosti příjemci udělena pokuta či penále. Tudíž vrací-li příjemce podpory nesprávně použité prostředky, vrací to, co mu bylo poskytnuto. Pokuty či penále hradí ze svých zdrojů. Řešení nesrovnalostí je upraveno předpisy EU, které musí každý členský stát dodržovat. Zároveň je celý systém implementace operačních programů kontrolován Evropskou komisí a jejími audity.
, 24. 7. 2008, 13:46
Peníze za silnou korunu doplní státní rozpočet?
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:44
Máte zřejmě na mysli rozdíl, který vzniká posilováním české měny. To je spíše otázka na Ministerstvo financí. Současná situace je taková, že rozdíly v objemu finančích prostředků vzniklé pohybem kurzu jdou k tíži subjektů, které plní úlohu řídicího orgánu. Systémově to však opravdu řeší ministerstvo financí.
J. Černý, 24. 7. 2008, 13:14
Zdravím, rád bych se zeptal, zda a jaký vliv má nynější pohyb kurzu koruny vliv na objem prostředků, které může ČR z fondů čerpat. Děkuji.
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:40
Dobrý den, pohyb kurzu koruny má vliv na objem prostředků, které může Česká repubika čerpat ze strukturálních fondů EU. Jelikož celková alokace na programové období je dána v Eurech, a ta je neměnná, pak posilováním koruny se celková alokace čerpaná v české měně snižuje.
Kubíček, 25. 7. 2008, 9:01
Existuje nějaká příručka, jak se v tomto orientovat? Pro normálního smrtelníka je vše složité jako celá Unie.
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:30
Odpověď na tuto otázku je, jak jsem již uváděla v předchozím dotazu, veškeré informace a kontakty jsou na webu www.strukturalni-fondy.cz, dále existuje bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200, průvodce strukturálními fondy zacílený na jednotlivé skupiny žadatelů vyjde na podzim.
Jiří Bouček, 24. 7. 2008, 13:26
Zdravím, zajímá mě, jakým způsobem mám hledat informace o možnostech žádání o prostředky z evropských fondů. Kde najdu potřebné formuláře a návod pro laické žadatele?
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:28
Veškeré informace najdete na webu www. strukturuální-fondy.cz, pokud už víte, z kterého operačního programu budete čerpat prostředky pro svůj projekt, pak se dále obraťte na příslušný řídící orgán, na jejichž webu najdete také další informace, potřebné formuláře, přístup na webovou žádost tzv. Benefit7+. Dále Národní orgán pro koorinaci zřízen na ministesrtvu pro místní rozvoj spolupracuje s Úřadem vlády v oblasti informování veřejnosti o strukturálních fondech pomocí sítě Eurocenter, kde je také pro občany zřízena bezplatná telefonní linka 800 200 200, dáke bude po ceké programové období pořádána řada konrferencí a seminářů určená potenciáním žadatelům a na podzim tohto roku bude vydán průvodnce pro strukturální fondy zaměřený na hlavní cílové skupiny (obce, neziskové oganizace, veřejná správy a podnikatelé).
Petr Vantoch, 24. 7. 2008, 13:37
O jaký operační program je největší zájem? A o který zase nejmenší? Děkuji za odpověď.
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:19
Zájem o dotace z evropských fondů ze strany žadatelů je obrovský. Největší zájem, který lze zaznamenat ze srovnání celkového počtu přijatých projektových žádostí, je o OP Životní prostředí. Zde bylo k 1. červenci 2008 zaregistrováno 2 257 žádostí. Podpora ze strany OP Životní prostředí je směřována na celé území ČR, což se odráží i ve vysokém počtu přijatých žádostí. Na druhou stranu nelze opomenout i regionální operační programy a pražské operační programy, které podporují pouze vymezené regiony NUTS II. Z hlediska regionální úrovně byl zaznamenán největší zájem o OP Praha – Adaptabilita. Naopak nejméně podaných žádostí bylo dosud přijato v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu, což je způsobeno nastaveným harmonogramem vyhlašování výzev nikoliv však nezájmem o tyto operační programy.
Alena Plavcová, 24. 7. 2008, 13:19
MMR provozuje monitorovací systém strukturálních fondů MMSF. Na českých stránkách MMSF je přehled programů a jejich stav. Budou tyto stránky doplněny o přesné informace o využití nasmlouvaných částek? Děkuji za odpověď.
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:17
Vaše informace je neúplná. Webová prezentace Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF) na adrese http://mssfwww.mmr.cz/WebMssf_povs/ obsahuje jednak přehled programů a jejich stav, ale v sekci "Sestavy s filtrem" / projekty lze také vybrat konkrétní program a výběrem odkazu "Seznam projektů - Přehled čerpání" vlevo dole lze zobrazit všechny projekty daného operačního programu, vč. financování v této struktuře.
Petr Polák, 24. 7. 2008, 13:11
Dobrý den, jaký je přesný stav čerpání z evropských fondů? Kolik zbývá prostředků k čerpání a dokdy je třeba podat všechny žádosti tak, aby tyto prostředky byly zcela vyčerpány?
zodpovězeno, 25. 7. 2008, 9:14
Dobrý den, celková alokace podpory připadající na programové období 2007 – 2013 je cca 640 613,4 mil. Kč (pro přepočet byl použit kurz 1 EUR = 24,002 Kč). K 1. červenci bylo schváleno za všechny operační programy přes 500 projektů. Objem způsobilých výdajů všech přijatých projektů je cca 21 mld. Kč (téměř 3 % z celkové alokace připadající na programové období 2007 – 2013 na všechny operační programy). Žádosti je možné podávat pouze k výzvám vyhlášeným jednotlivými řídícími orgány nebo zprostředkujícími subjekty. Vyhlašování výzev je rozloženo dle plánů řídících orgánů jednotlivých opearačních programů do celého programového období 2007 – 2013, tudíž žádosti budou přijímány v průběhu celého programového období. Prostředky alokované na toto programové období 2007 - 2013 mohou být podle pravidel Evropské komise čerpány až do roku 2015.

Rozhovor ukončen.