Tiskové konference

30. 5. 201215:00

Tisková konference po jednání vlády, 30. května 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády, které se účastní předseda vlády Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr dopravy Pavel Dobeš. Pane premiére, poprosím vás o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes na svém zasedání schválila celou řadu norem a koncepčních materiálů. Já možná, než dám avízo na to, co vláda schválila a dám slovo svým kolegům k těm jednotlivým bodům, tak chci říci, co vláda neschválila. Za prvé my jsme dnes neschválili návrh resystemizace počtu míst příslušníků Policie České republiky, který předložil pan policejní prezident prostřednictvím pana ministra vnitra. Vláda vyjádřila velkou nespokojenost s tímto návrhem a vrátila ho k dopracování s tím, že nový návrh systemizace musí být předložený do konce července letošního roku. Také vláda dnes na dva týdny přerušila projednávání věcného záměru zákona o stávce a výluce, protože tam ještě budeme dolaďovat některé věci. Schválili jsme dnes návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Více podrobností k tomu řekne pan ministr Dobeš. Schválili jsme také návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Více k tomu řekne pan ministr spravedlnosti. Jak jsem již řekl, neschválili jsme návrh systemizace Policie České republiky. Na druhou stranu jsme schválili koncepci tzv. KIVSu, čili informačního systému. Podrobnosti k tomu řekne pan ministr vnitra Kubice. Takže já teď poprosím zákon o pozemních komunikacích, pana ministra Dobeše.

Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR: Já velmi děkuji, pane premiére. Dámy a pánové, dobrý den. Co se týče novely zákona o podmínkách provozu vozidel, tak zde se jedná o poměrně významný signál, který povede k poměrně razantním změnám v ohledu provozu vozidel, a to ve třech oblastech. Jedná se zejména o registraci silničních vozidel. Za druhé se jedná o schvalování technické způsobilosti vozidel a za třetí se jedná o kontrolu technického stavu vozidel v provozu. V té první části asi tou nejvíce viditelnou záležitostí je problematika registračních značek na přání. Zde se jedná o problematiku, která vychází z přání jak široké veřejnosti, tak ale i s tím, že my máme zájem na tom, aby došlo k výraznému omezení možného prostoru při nakládání s registračními značkami, které v současné době jsou vydávány nahodile. S tím, že my máme zájem na tom, že pokud někdo má zájem mít speciální registrační značku, která má nějaký alfanumerický znak, který je specifický, nebo má nějaké zvláštní znaky, tak aby o to mohl sám požádat a také si to sám zaplatit. V tuto chvíli ta samotná částka se pohybuje kolem, nebo je nastavena na 5 000 korun za jednu registrační značku. To znamená, je to 10 000 korun na jeden osobní automobil. Myslíme si, že opravdu dojde k výraznému omezení prostoru k potencionálnímu korupčnímu jednání. Druhá záležitost, která je v této části obsažena, je právní podklad pro nový moderní registr silničních vozidel, který bude jednotným systémem, propojeným se základními registry a policejní evidencí a rovněž s příslušnými zahraničními evidencemi. V té druhé části, která se týká schvalování technické způsobilosti vozidel, zde se nově upravuje typové schvalování vozidel a schvalování vozidel jednotlivě dovezených. S tím, že nově navržené znění plně přebírá unijní a mezinárodní právo v této oblasti a zjednodušuje procedury při dovozu vozidel z Evropské unie. A tou třetí částí je kontrola technického stavu vozidel v provozu, kdy ta samotná novela dochází k možnosti zakotvení nových povinností provozovatelů stanic technické kontroly a stanic emisí. S tím, že u kontrolních techniků a mechaniků dochází k povinnosti mít školení v průběhu periodických termínů a ve chvíli, kdy dojde k porušení, se zde stanovují i odpovídající sankce. Významný je výslovný zákaz zasahování do stavu počítače ujeté vzdálenosti, respektive problematika přetáčení tachometrů. A pokud by došlo k zásahu do tachometru, tak ta právnická či fyzická osoba může mít problém s tím, že hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun. Pokud by stav tachometru pozměnila fyzická osoba, v takovém případě je možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun. Z toho důvodu my pokládáme tuto novelu za poměrně zásadní a razantní a myslíme si, že vede správným směrem v tom, abychom zlepšili provoz na pozemních komunikacích, jak právě u registračního značení, tak právě u té problematiky stanic technické kontroly. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji a k návrhu novely o zvýšení transparentnosti akciových společností a novely návrhu zákona o vězeňské službě a justiční stráži bych poprosil pana ministra Pospíšila.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Děkuji, pane premiére. Velmi stručně. V případě zvýšení transparentnosti akciových společností se jedná úplně o nový samostatný zákon, kterým řešíme tzv. anonymní akcie. Vláda k tomuto problému přistoupila zcela zodpovědně, na rozdíl od některých populistických snah pouze navrhnout zákaz těchto akcií. My přicházíme s kompletním zákonem, který přesně řeší další postup s tzv. anonymními akciemi a přesně řeší proces, kterým se tyto akcie budou transformovat na jiné formy akcií, kde je uveden majitel. Chci říci, že inspirací pro nás bylo Rakousko, Švýcarsko a Německo. To znamená, jdeme cestou standardní úpravy v západní Evropě. Nejdeme tedy cestou jenom plochého populistického zrušení. Pokud mám říci, co bude následovat, pokud zákon bude přijat. Vlastník anonymní akcie, to znamená akcie, kde není uveden majitel, ale vlastnická práva se vykazují pouhým držením akcie, má tři možnosti, respektive akciová společnost, která má tyto akcie. Za prvé takovéto akcie buď budou zaknihovány u centrálního depozitáře, u burzy cenných papírů, to znamená zaknihovány a uveden vlastník. Druhou variantou je pak tzv. imobilizace, to znamená, kdy budou reálně uloženy u banky, která k tomuto bude mít licenci od České národní banky, a tam takto budou spojeny s určitým vlastnickým jménem. Toto je rakouský model. Anebo třetí varianta, pokud nezvolí vlastník akcie nebo akciová společnost ani jednu variantu, tak rok od účinnosti zákona, konkrétně k 1. lednu 2014, se takováto anonymní akcie ze zákona transformuje na akcii na jméno. My jsme se snažili najít cestu, která podle nás bude v souladu s ústavním pořádkem České republiky, protože je třeba si uvědomit, že touto úpravou zasahujeme do vlastnického práva, a proto musíme hledat cesty, které uspějí v případě, že některý akcionář se obrátí na Ústavní soud. Proto je také více variant. Povede to mimo jiné k tomu, že náklady na držení takovýchto akcií nebudou až tak vysoké, což by bylo v případě, pokud by pouze jedna instituce, například burza cenných papírů, mohla vést takovouto evidenci akcií. Tolik tedy stručné představení tohoto návrhu. Případně odpovím na technické dotazy. A k tomu druhému zákonu, který zmínil pan premiér. My jsme udělali revizi zákona, který upravuje činnost vězeňské služby. Ten zákon byl naposledy novelizován před deseti lety. Odstranili jsme praktické problémy, které při výkonu činnosti vězeňské služby vznikají. Je to například otázka možnosti podnikání vězeňské služby, což byla řekněme otázka sporná, výkladová. Pro nás je to důležitá věc, protože při podnikání vězeňské služby zaměstnáváme vězně, což jak víte je důležitá priorita, a proto bylo třeba v zákoně toto přesně upravit. Také jsme upravili donucovací prostředky příslušníka vězeňské služby. Je tam důležitá změna, že bude moci užít například elektronického obušku. Má toto nahradit užití střelné zbraně v určitých případech. To znamená, není to rozšíření pravomocí příslušníků vězeňské služby, ale doplnění o mírnější donucovací prostředky tam, kde se dosud užívala například střelná zbraň. Tolik asi to hlavní, co je v návrhu zákona upraveno. Poslední větu k tomu řeknu. Je tam také upraveno, za jakých okolností vězeňská služba může činit záznamy – jak zvukové, tak obrazové ve vztahu k vězněným osobám tak, aby to bylo v souladu s platnou legislativou.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak a k systemizaci Policie České republiky a také ke koncepci nákupu datových a hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy pan ministr vnitra Kubice.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Jak už pan premiér předeslal, systemizace Policie České republiky dnešní den neprošla v té podobě předkládané, to znamená 40 381 policistů. Vláda uložila ministrovi vnitra, aby do 27. července tohoto roku vytvořil srovnávací analýzu se srovnatelnými zeměmi, to znamená úkoly policie, které vykonává, a počty policistů, které k těmto úkolům jsou přiřazeny. Dále vláda dnes souhlasila s datovými a hlasovými službami a systémem jejich obchodování. Kabinet tedy schválil koncepci ministerstva vnitra na nákup datových a hlasových služeb pro veřejnou správu na roky 2013 až 2017. Ministerstvo vnitra po důkladné odborné diskuzi s jednotlivými odběrateli zvolilo variantu centralizovaného nákupu, který bude zajišťovat rezort vnitra, nicméně který bude možné v některých případech doplnit samostatným nákupem. Důvodem bylo zajištění jednotného postupu při nákupech uvedených služeb tak, aby byly využívány efektivní služby, nedocházelo k plýtvání veřejných prostředků při nákupech nepotřebných služeb. Ministerstvo vnitra tedy bude soutěžit s cílem co největších finančních úspor, zůstane však prostor pro ty úřady, které budou chtít využívat decentralizovaného nákupu. V rámci této koncepce by měly být služby poskytované po dobu čtyř let, tedy od konce března 2013, kdy přestane platit současná smlouva, do konce března roku 2017. Koncepce reaguje na rapidní rozvoj technologií v minulých letech. Návrh nové koncepce zohledňuje tři úrovně telekomunikačních služeb. V první úrovni telekomunikačních služeb budou pouze datové služby umožňující datovou komunikaci se službami e-governmentu, prostřednictvím centrálního místa služeb. Na této úrovni půjde o centralizovaný nákup s povinnou účastí všech orgánů veřejné správy. Díky tomu bude dosaženo vysokého objemu poptávaných služeb a tedy také výrazných úspor. Druhou úrovní budou pouze datové služby umožňující datovou komunikaci mezi úřady aplikacemi, které nejsou napojeny na e-government. Třetí úrovní telekomunikačních služeb budou pouze hlasové služby pevných hlasových sítí. V těchto dvou případech bude služby zajišťovat centrálně ministerstvo vnitra pouze pro ty subjekty, které s tím budou souhlasit. Na přání některých orgánů veřejné správy však budou moci tyto služby úřady nakupovat samostatně.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi i ministrům za vyjádření a nyní je prostor pro vaše dotazy, dámy a pánové. První Mediafax.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal k těm SPZ. Pane ministře, kolik ta změna ušetří, ty peníze navíc, a také jak je plánujete použít? A potom společný dotaz pro pány ministry. Pokud už ji nemáte, tu SPZ na přání, tak jestli o ní uvažujete si ji pořídit? Děkuji.

Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR: Tak co se týče samotného ušetření, tak my předpokládáme úsporu ve výši až 200 milionů korun, které by mohly být ušetřeny v kapitole ministerstva dopravy, to je první část. Druhá část je samozřejmě potencionální úspora. Ve chvíli, kdy dojde k nákupu registračních značek na přání, tak předpokládám samozřejmě, že už nebude v podstatě žádná ochota, aby byly nabízeny nějaké finanční prostředky bokem za to, že si někdo bude moci vybrat specifickou registrační značku s nějakými konkrétními čísly. Takže tam předpokládám samozřejmě i tu druhou část, která bude naprosto legálně, naprosto oficiálně vkládána do rozpočtu, která potom může být ať už příspěvkem obcí, nebo potom státního rozpočtu. Co se týče toho využití, tak já předpokládám, že ti, kteří budou mít zájem si tam napsat ať už jméno, nebo nějaké specifické alfanumerické znaky s konkrétními čísly, tak nechť toho využijí, protože v současné době vídáme, že zejména ti, kteří vlastní dražší motorová vozidla, mají velmi často specifické registrační značky a tímto si myslím, že bychom mohli omezit i nějakou tu míru korupce. Nevím v jaké míře, ale v té míře, že jsou žádosti na konkrétní značení, nebo konkrétní značky, které bychom tím omezili.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já mohu říci, že státní poznávací značku na přání nemám a nehodlám ji mít ani podle nového zákona, protože ten kdo ji používá, jako kdyby dal na své auto nápis následujícího znění: Jsem nabob, nevím co s penězi, vykraďte mé auto, asi se to vyplatí.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Já jsem na tom velmi obdobně, jenom bych tam ještě připsal nápis: Policie, dej mi větší pokutu.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Nemám a nebudu mít.

TV Prima, Tomáš Drahoňovský: Já bych měl první otázku na pana ministra spravedlnosti. Pane ministře, vám se povedlo získat další prostředky pro vězeňskou službu. Mě by zajímalo, jestli byste nemohl zhodnotit vlastně ten objem prostředků, zda je dostačující, zda by bylo potřeba ještě více, jak budou využity, a tak dále. Druhá otázka trošku související, trošku ne. Prezident dnes oznámil, že nehodlá udělit milost panu Smetanovi, což je ten pán, který pokreslil ty předvolební plakáty. Zajímalo by mě, například od pana premiéra, třeba i od pana ministra spravedlnosti samozřejmě, zda to rozhodnutí si myslíte je standardní, nebo že toto je třeba specifický příklad, který by si zasloužil řekněme přehodnotit jinak? Děkuji.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Jestli mohu nejprve k dotazu k vězeňské službě. My jsme vedli velmi intenzivní debatu v posledních čtrnácti dnech na úrovni ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí. Přepočítali jsme celý náš rozpočet a je třeba říci, a to vy jste řekl úplně přesně, že převážná část, kterou jsme získali, se týká přesunů uvnitř rezortu ministerstva spravedlnosti. Tam peníze získané navíc je 150 milionů ze všeobecné pokladní správy, ale ta klíčová částka je 250 milionů z našich sociálních dávek, respektive dávek pro zaměstnance vězeňské služby, a 150 milionů je ušetřeno z nespotřebovaných výdajů rezortu spravedlnosti. Toto jsou peníze, které my využijeme na provoz. Je to opravdu pouhý provoz vězeňské služby, který jaksi je zatížen tím, že v tuto chvíli česká justice výrazně zvýšila svoji výkonnost v oblasti trestní justice. My řešíme celou řadu starých nedodělků. Můžu vám dát informace od jednotlivých soudů, jaký počet trestních kauz byl v době, kdy nastoupili pravicové vlády, vlády ODS před šesti lety, a jaký je počet nedodělků nyní. Uvedu vám jeden příklad. Ostravský okresní soud, který patří k nejvíce zatíženým. Když jsem nastupoval do funkce, bylo tam přes pět tisíc nedodělků, teď jich je tam asi pět set v trestní oblasti. Proto také máme více odsouzených a proto tedy také vyšší nároky. Čili opakuji, peníze použijeme pouze na věcné výdaje v rámci vězeňské služby. Jediné, s čím ještě budeme muset pracovat, je, že máme 150 milionů přesunuto z justiční sekce do vězeňské a to budeme muset ještě v justiční sekci najít. To se přiznám, že jsme ještě dosud nebyli schopni identifikovat.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak co se týče tykadel. Já sám sebe jsem viděl s přimalovanými tykadly na nějaké fotografii. Sám sebe jsem zhodnotil pozitivně. Tykadla mi zjevně sluší. Nyní k té samotné kauze. Já krok pana prezidenta považuji za naprosto legitimní a správný. Myslím si, že jiné rozhodnutí ani nelze očekávat a chtěl bych především připomenout, že podle mých informací, za prvé že se jedná samozřejmě o rozhodnutí nezávislé justice, za druhé že pan Smetana se zřekl opravného prostředku, pokud se nepletu. A za třetí, že byl k nepodmíněnému trestu odsouzen nikoliv za to, že namaloval tykadla, ale za to, že odmítl nastoupit veřejně prospěšné práce jako alternativní trest. Takže k tomu nemám co více dodat.

ČTK, Jakub Dospiva: Já mám otázku. My tady slyšíme protesty důchodců před budovou, tak jsem se chtěl zeptat, zda na to bude vláda nějak reagovat, jestli třeba vyjdete převzít jejich požadavky? A v souvislosti s důchody, i Evropská komise dneska kritizovala připravovanou důchodovou reformu za její nedostatečnost, což je asi jiný moment než v souvislosti s těmi před-důchody. Plus tady také poukázali na dotaz korektního jednání evropských fondů a tak dále. To je další moje otázka. Vy jste v Bruselu minulý týden hovořil o těch procentech, o které by nám klesl výkon ekonomiky, kdyby nepřišly ty evropské peníze. Tak jak je to reálná varianta? Blíží se začátek června, kdy jste si dali ten deadline, těch pět nebo šest bodů, které se musí splnit, tak jestli se to stihne? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak za prvé k té demonstraci. Platí to, co říkám vždycky. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi, každý má právo tady vyjádřit nesouhlas s vládou, včetně nesouhlasu demonstrativního ve společnosti stejně smýšlejících lidí a já toto právo nechci upřít ani Pernesovi a jeho skupině. Mají na to právo. Jsme v demokratické zemi. Samozřejmě tu petici, vzhledem k tomu, že jedná vláda a po ní bezprostředně jedná porada ekonomických ministrů, tak převezme pan vedoucí Úřadu vlády. Co se týče Evropské komise, tam musím říci, že není kritizována důchodová reforma, ale v těch doporučeních tam k tomu není odůvodnění, jen naznačeno zda náhodou systém před-důchodů, který se připravuje na základě dohody se sociálními partnery, to znamená především na základě požadavků odborů, zda náhodou nebude rozmělňovat důchodovou reformu tím, že vytváří lepší předpoklady pro odchod do předčasného důchodu. Nicméně já konstatuji, že tento systém byl vytvořen na základě dohody se sociálními partnery. My tuto dohodu ctíme, a proto i legislativně tuto věc připravujeme. Co se týče fondů. Vláda pracuje velmi usilovně na tom, aby odstranila všechny nedostatky ve spolupráci s Evropskou komisí. Byl vytvořen příslušný akční plán a vláda vlastně každý týden na svém zasedání hodnotí tento akční plán. Čili my chceme, aby v červenci, kdy bude probíhat hodnocení realizace tohoto akčního plánu, tak abychom odstranili všechny nedostatky, které by nadále bránily v proplácení peněz z evropských fondů.

Český rozhlas, Martina Zpěváčková: Dobrý den. Já bych měla dvě otázky. První jestli byste mohl říci, které ty věci chcete konkrétně dolaďovat v tom návrhu o stávce a výluce? A co říkáte na ty výhrady odborářů? Oni tvrdí, že ten zákon je zbytečný a že omezuje právo odborů na stávku a konkrétně povinnost dodat ten jmenný seznam považují za protiústavní. Tak jestli to je třeba bod, o kterém byste byli ochotni s nimi ještě jednat, protože pan ministr práce a sociálních věcí říkal, že se nebrání ještě změně toho návrhu. A druhá otázka je potom na pana ministra Pospíšila, jestli by mohl říci, jak vidí projednávání toho návrhu, který zakazuje anonymní akcie, ve sněmovně, jestli třeba už zjišťoval, jestli může počítat s podporou opoziční ČSSD? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych chtěl zdůraznit, že u toho návrhu, který řeší stávku a výluku, se jedná teprve o věcný záměr zákona. Čili se nejedná o paragrafové znění. A například jednou z věcí, kterou jsme diskutovali, opravdu byla otázka jmenného seznamu odevzdávaného dopředu, nebo ex post, nebo otázka poskytování tzv. minimálních služeb, otázka zajištění ochrany zdraví a života občanů. Například aby případná blokáda provedená v rámci té stávky nenechala pouze na dobré vůli organizátorů té protestní stávky, zda například projedou sanitky nebo hasičské vozy. Co se týče námitek. Já musím říci, že Ústava stanoví, že právo na stávku bude upraveno zákonem a že dokonce na to existuje i judikatura soudu, které upozorňují na to, že by mělo být upravené toto právo zákonem. My v současné době máme upraveno pouze právo na stávku, které se týká kolektivního vyjednávání, ale všichni víme, že takových stávek je v České republice minimum. Pokud si vůbec na nějakou mimochodem vzpomeneme. S výjimkou snad mladoboleslavské Škodovky, většina stávek v naší zemi má politický charakter, nemohou být tedy řešeny na základě zákona o kolektivním vyjednávání. Je tedy logické, že bude právně upravena i ta část stávkového hnutí, které má tuto část, ale vláda je připravena o tomto jednat a je připravena diskutovat.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Ještě k vašemu dotazu. Jedná se o vládní návrh. Předpokládám tedy, že bude mít podporu vládních poslanců. Pokud sociální demokraté myslí vážně své permanentní proklamace, že podporují zrušení anonymních akcií, tak tady mají první kompletní propracovaný návrh, který neskončí okamžitě zrušením u Ústavního soudu. Takže doufám, že bude podpořen i opozicí, nicméně předpokládám, že prvotně ho podpoří vládní koalice.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych chtěl zdůraznit, že tento návrh zákona v podstatě odpovídá rakouskému vzoru. Čili pokud ho někdo chce kritizovat, tak samozřejmě může, to je právem každého, nebo pro něj nehlasovat, nicméně pak musí vysvětlit, proč tedy například sousední Rakousko má tuto úpravu tak špatně, že u nás nemůže podobná analogická úprava platit.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý den. Já bych ještě měla jeden doplňující dotaz k tomu, co sem zvukově doléhá, co se děje před Strakovou akademií. Jim, jak říkají, seniorům demonstrujícím, jde hlavně o to, aby se zachovala stávající valorizace důchodů. Tak jestli je možné vůbec ekonomicky jim v tomto nějak případně vyjít vstříc? A druhý dotaz, jestli mohu k úternímu jednání PS, jestli byste, prosím, mohli případně jednotlivě říci, jestli je vůbec něco, co byste chtěli od Davida Ratha slyšet, na co se případně budete ptát, co by měl vysvětlit?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu od zadu. Já od Davida Ratha nic slyšet nechci a nemám žádný specifický požadavek. Je to jeho ústavní právo vystoupit před komorou, která rozhoduje o jeho trestním stíhání. Více k tomu nemám co dodat. Co se týče požadavku na valorizaci. Já chci zdůraznit, že důchody budou valorizovány, na rozdíl od celé řady zemí Evropské unie, kde důchody valorizovány nejsou, nebo dokonce klesají. Za další, že požadavek zachování plné výše valorizace je mimo ekonomickou a rozpočtovou realitu této země. Já chci připomenout, že i tak sociálně silně orientované země jako je Švédsko nebo Německo podvazují výši valorizace, výši vybraného pojistného na důchodové pojištění. Jinými slovy, pokud se vybere méně, tak dokonce důchody klesají, Takže z tohoto pohledu se nepohybujeme nikde mimo hlavní proud Evropské unie. Chci také připomenout, že v loňském roce výše starobních důchodů dosáhla v naší zemi největší reálné hodnoty od roku 1989 a že i po této nižší valorizaci to bude pořád výrazně vyšší reálná hodnota důchodu, než například byla kdy za vlád sociální demokracie.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Tak já od pana poslance Ratha neočekávám, ani že bych se ho na cokoliv ptal. Neočekával bych odpověď.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR: Já také nic neočekávám.

Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR: Já se na nic ptát nebudu. Nicméně je to problematika, která se bude týkat jak státních zástupců, tak samozřejmě Policie České republiky a potom soudů. Takže já si myslím, že tam je potřeba si počkat také na vyjádření těchto institucí.

iDnes, Kopecký: Inspirován odpovědí pana premiéra o nabobovi, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste hlasoval pro ten návrh, který přednesl pan ministr Dobeš na vládu, že by si mohl požádat o registrační značku na přání. Vlastně jste ty lidi označil, že jsou to nabobové, kdo by to udělal. A na pana ministra dopravy, když jste řekl, že o to projevujete zájem, jestli už máte představu, co byste na tom autě chtěl mít napsáno a zda si tedy připadáte jako nabob.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pane Kopecký, já jsem pro to samozřejmě hlasoval, protože jsem přesvědčený, že je to věc, která snižuje prostor pro korupci, protože dnes jsou přidělovány tyto privilegované značky. Nicméně buďto z protekce nebo za úplatu, to je naprosto zjevné. Jen málokdo má takovou smůlu a já si dodnes pamatuji, když jsem vyřizoval novou SPZ, tak jsem trnul hrůzou, jakou mi na městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm dají, protože určité bych reklamoval okamžitě na místě. Právě kdyby čirou náhodou měly nějaké tyto parametry. Takže jsem hlasoval pro prostě proto, že to snižuje korupci při přidělování SPZ. Navíc ten návrh zákona, přestože toto je jaksi mediálně nejchytlavější, my jsme to věděli, proto přišel pan ministr na tuto tiskovku, aby o tom tady mluvil, tak obsahuje celou řadu dalších věcí, které si určitě podporu také zaslouží.

Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR: Tak co se týče té druhé části otázky. Ono to bylo zmíněno ze strany pana premiéra. Nám opravdu jde o to, aby pokud někdo má zájem na tom mít specifickou SPZ, nechť si ji opravdu koupí, ať není tou náhodou, že mají prostě značky 1111 nebo nějaké jiné obdobné znaky na SPZ. Prostě pokud někdo chce mít specifickou, nechť si ji zaplatí, nechť si ji objedná. Dokonce je tam možnost i nějaké lhůty pro registraci, pokud na ni chce někdo čekat. Je to běžná praxe v ostatních členských státech Evropské unie, kde v řadě z nich je možnost právě široké veřejnosti, ať si prostě koupí tuto SPZ takovou, jakou chce. Já v tuto chvíli nemám žádnou představu, co já bych tam chtěl osobně mít. Pokud prostě by byla taková specifická značka, kterou bych chtěl, tak si ji prostě koupím. Mně vyhovuje ta možnost, že nemusím nijak zvlášť prostě někde obíhat, ale prostě můžu si objednat přesně to, co chci, zaplatit za to a pak nemusím prostě mít problém s tím, že úplnou náhodou, že ten či onen má na té SPZ specifická čísla. Takže to je dobře, je to krok správným směrem a úplně stejně je ta problematika stanic technické kontroly, kde opravdu nám jde o to, abychom zvýšili bezpečnost na silnících, aby nedocházelo k obcházení, což bohužel se v současné době v řadě případů děje. My chceme, aby opravdu automobily jezdily do stanic technické kontroly a odjížděly s co nejlepším stavem, aby toto nebylo obcházeno. Takže já si myslím, že ten návrh je velmi dobrý, je velmi kvalitní a já doufám, že projde ve sněmovně.

ČTK, Jakub Dospiva: Ono to tady nezaznělo úplně jasně. Jenom k té standardizaci v počtu policistů. Co je ten hlavní problém s těmi 40 389 policisty?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci prostě proto, že ten návrh vůbec nevycházel z nějakého analytického základu. Proč zrovna toto číslo 40 tisíc? Protože k číslu 40 tisíc se dospělo v jisté době při krácení rozpočtu prostou trojčlenkou, na základě kterého se ze zmenšeného množství peněz, a tím ze zmenšeného množství výdajů na personál jednoduchou trojčlenkou vypočetl počet 40 tisíc z původních 46 tisíc, to za prvé. Za druhé, ten návrh vůbec neabsolvuje některé strukturální změny. Například větší důraz na zcivilnění některých pozic v rámci Policie České republiky, těch pozic, které nejsou především v koncovém výkonu služby, mají spíše obslužný nebo administrativní charakter, vůbec není nezbytné, aby seděl člověk v policejní uniformě. Vůbec neobsahoval odpovědi na otázky, zda náhodou skrytě nedochází k obnovení třístupňového systému řízení policie, kdy se pomalu tzv. územní odbory pod krajskými ředitelstvími skrytě mohou měnit v podstatě v nová okresní ředitelství policie a podobně a podobně. Především jsme nedostali odpověď na otázky, proč například sousední Polsko, země téměř čtyřikrát tak veliká, než jakou jsme my, má 100 tisíc policistů a u nás nemá stačit 38 tisíc policistů. Proč stejně velké Maďarsko má nižší počet policistů, než máme my dnes těch 38 tisíc, a tak dále a tak dále. Proto mimo jiné byla zadána i ta komparační analýza.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, tisková konference je u konce. Děkujeme vám za účast i za vaše dotazy. Hezké odpoledne.