Tiskové konference

3. 4. 201214:18

Tisková konference po jednání předsedy vlády Petra Nečase se spolkovou kancléřkou SRN Angelou Merkelovou, 3. dubna 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Začíná tisková konference po přijetí spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové premiérem České republiky Petrem Nečasem. Pane premiére, poprosím vás o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, jsem velice rád, že jsem dnes mohl přivítat v Praze po více než třech letech spolkovou kancléřku paní Angelu Merkelovou. Jsem velice rád, že se tato návštěva uskutečnila i v kontextu dvacetiletého výročí podpisu československo-německé smlouvy a také patnáctiletého výročí podpisu česko-německé deklarace. Česká republika a Spolková republika Německo jsou dobrými partnery a dobrými sousedy. Máme velice dobré vzájemné politické vztahy. Jsme velice intenzivními ekonomickými partnery a jsme také dobrými partnery na půdě Severoatlantické aliance a Evropské unie. Chtěl bych také doplnit, že k tomu se přičítá i velmi intenzivní přes-hraniční spolupráce našich krajů a také obcí a měst. Dnešními hlavními tématy jednání byly samozřejmě bilaterální vztahy, ale také především evropská problematika, a to znamená spolupráce našich zemí v rámci Evropské unie. Co se týče evropských otázek, můžu říci, že se naše pohledy do značné míry shodují. Obě dvě země patří mezi země, které jednoznačně razí rozpočtovou odpovědnost. To znamená konsolidační strategii vedoucí k vyrovnaným rozpočtům. A obě dvě země patří také mezi státy, které jsou si vědomy, že dlouhodobým řešením těchto rozpočtových problémů je důraz na konkurenceschopnost našich ekonomik. To znamená dokončení vnitřního trhu a povzbuzení konkurenceschopnosti evropských ekonomik. My jsme přesvědčeni, že samozřejmě fiskální disciplína je klíčovým prvkem, který musí být zaveden, ale k dlouhodobému růstu musíme skutečně projít přes dokončení vnitřního trhu a přes podporu konkurenceschopnosti našich ekonomik. V mnoha ohledech se naše názory také překrývají v pohledu na víceletý finanční rámec Evropské unie, kde obě dvě naše země patří mezi státy, které nechtějí navyšovat evropský rozpočet a chtějí klást důraz nikoliv na to, abychom utráceli více, ale aby vynaložené evropské prostředky byly vynakládány efektivně a skutečně velmi účelně. A chceme také, aby především kohezní politika se zaměřila na povzbuzení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Ve vzájemných bilaterálních vztazích jsme se samozřejmě zabývali i problematikou energetiky. Já chci zdůraznit, že my plně respektujeme německé rozhodnutí odstoupit od provozování jaderných elektráren a jsme rádi, že je respektováno české rozhodnutí naopak v provozování jaderných elektráren pokračovat. Chtěl bych také velmi zdůraznit, že zde máme zájem na otevřeném sousedském dialogu. Jsme dobří sousedé, a proto v této oblasti nechceme mít žádné skryté záležitosti před našimi německými sousedy. A to je i důvod, proč jsme připraveni sdílet všechny nezbytné informace, proč jsme připraveni uskutečnit veřejné diskuze, které se budou týkat například dostavby jaderné elektrárny Temelín, které proběhnou na německém území. Zabývali jsme se také problematikou propojení jednotlivých energetických sítí. Já chci zdůraznit, že politikou mé vlády není výstavba nějakých oddělovacích transformátorů a oddělování našich energetických sítí, jakkoliv s přes-hraničními přetoky, především díky obnovitelným zdrojům na severu Německa, máme objektivní problémy. Naší sousedskou politikou je naopak posílení české přenosové soustavy a poměrně významné investice v následujících letech. Chceme Evropu integrovanou hospodářsky, s integrovaným trhem včetně trhu s energiemi. Tou cestou tedy není oddělování našich energetických soustav, ale naopak jejich intenzivnější propojení. Já jsem velice rád, že návštěva paní spolkové kancléřky jednoznačně potvrdila velice pozitivní vývoj česko-německých vztahů nejenom v poslední době, ale troufám si říci, jejich velmi vysokou úroveň, která dosáhla možná historické úrovně. Děkuji.

Angela Merkelová, spolková kancléřka SRN: Děkuji moc, děkuji za pohostinnost. Je velmi dobře, že máme dvacetileté výročí sousedské smlouvy a patnáct let po podpisu společné česko-německé deklarace. Je to východisko pro návštěvu opět v Praze. Na této návštěvě jsme mohli diskutovat o bilaterálních otázkách a také o spolupráci v rámci Evropské unie. Co se týká bilaterálních vztahů, tady bych chtěla potvrdit hodnocení českého premiéra, že naše vztahy jsou výjimečně dobré. Pozitivně se vyvíjely v posledních dvaceti letech. Na tomto místě bych chtěla také poděkovat těm, kteří stáli svého času před 15-20 lety u jejich zrodu. Mezi nimi máme také jednoho velkého Evropana, bývalého českého prezidenta Václava Havla, a chtěla bych tady připomenout jeho význam pro tento vývoj. Dostali jsme se obrovskými kroky vpřed. Stačí se tady podívat na výměnu mezi Českou republikou a Německem, jak se přístup a vstup České republiky do Evropské unie vyvíjel také v našich vzájemných vztazích. V této dynamice bychom chtěli pokračovat a dnes jsme také hovořili o vzájemné provázanosti a závislosti obou našich ekonomik. Co se týče spolupráce v oblasti energetiky, tak jsem zdůraznila za německou stranu, že je nám velmi dobře vědomo, že výstavba přenosových sítí je velmi důležitá. Jsme si vědomi toho, že Česká republika očekává konzultace. Máme k tomu k dispozici i příslušná evropská grémia a jsme velmi rádi, že Česká republika se nechce oddělovat, ale chce integrovaný trh s elektřinou. Dále jsme hovořili o tématech, která jsou aktuální v evropském hledisku. Tedy velmi důležité, že Česká republika sdílí s námi zásady evropské hospodářské politiky. Znamená to na jedné straně solidní finance, dodržování paktu stability a růstu, ale také zlepšení konkurenceschopnosti. V této souvislosti máme také vzájemné porozumění v tom, že země, které mají společnou měnu, tak musí dosáhnout toho, aby měly podobnou konkurenceschopnost. A chtěla bych tedy říci na tomto místě, že Česká republika nepodepsala fiskální pakt, tak víme, že česká vláda, Česká republika si toto nechala otevřené. Myslím si, že je nejdůležitější, že česká vláda hájí také cíle tohoto fiskálního paktu. Tady jsme naprosto shodného názoru, a také v případě budoucího finančního rámce máme podobné cíle a velmi úzce spolupracujeme. Dále jsme hovořili o několika zahraničně-politických otázkách. Tady jsme byli podobného názoru. Například se chceme zasazovat na obou stranách o další transatlantické úzké obchodní vazby. Jsou to dvě země, které se hodně snaží o volný obchod. To je pozice, kterou budeme hájit také společně na mezinárodní úrovni. Mockrát děkuji. Vcelku, nehledě na to, že se vždy velmi ráda vracím do Prahy, myslím si, že to dnes byla velmi dobrá přátelská jednání. A zdůrazňuji to, že spolupráce je velmi dobrá nejenom na úrovni vlády, ale musím říci, že tyto vztahy se neodehrávají pouze mezi Prahou a Berlínem, ale máme úzkou spolupráci na všech úrovních našich zemí. Z toho důvodu máme také velmi dobré vztahy mezi jednotlivými spolkovými zeměmi k České republice anebo také mezi obcemi navzájem.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Na úvod poprosím zástupce tisku, aby položili stručnou a jednu otázku. Děkuji.

Česká televize, Eva Pláničková: Ráda bych se zeptala, zmiňovali jste, že jste hovořili o energetice, potažmo o Temelínu. Je pravda, že je německé ANO Temelínu podmíněno souhlasem, českým ANO, tedy fiskálnímu paktu, jak se o tom spekulovalo?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tuto spekulaci nepotvrdím a musím ji jednoznačně vyvrátit. Ani česká vláda a musím říci, že ani spolková vláda ani na okamžik nenaznačila žádný podobný politicky výměnný obchod. Čili musím jednoznačně tyto spekulace vyvrátit, není to zkrátka pravda. My se vzájemně respektujeme, respektujeme své pozice ve vazbě na provozování jaderných elektráren a vzájemně se respektujeme i ve svých pozicích k fiskálnímu paktu.

Angela Merkelová, spolková kancléřka SRN: Upřímně řečeno, až k této vaší otázce jsem o tom nikdy neslyšela. Nehledě na to, že bych na to vůbec někdy pomyslela. Ne, mluvili jsme o Temelínu a to v té souvislosti, že české rozhodnutí respektujeme, tak jak to řekl i pan premiér. Hovořili jsme o tom, že jsme rádi, že budeme mít velmi transparentní diskuzi o bezpečnostních otázkách. Vím, že se v Temelínu již investovalo. To už bylo v rámci vstupu do Evropské unie. A na druhé straně respektujeme politická rozhodnutí našich zemí a oba stojíme za snahami o společný trh s elektřinou.

Německá televize: Paní kancléřko, trochu se smáli tomu, že si prý můžete objednat řízek. Dostala jste dneska řízek na oběd? To byla tedy ta otázka na začátek. Hovořili jste při obědě o obavách Čechů před fiskálním paktem? Mohla byste, nebo rozumíte trochu těm otázkám? Proč říká česká strana NE k fiskálnímu paktu?

Angela Merkelová, spolková kancléřka SRN: Tak moc se omlouvám. Ta otázka řízku. Nevím, jestli bych to ještě uměla takhle objednat správně. Dneska jsme to nevyzkoušeli. Měli jsme skvělou perličku a před tím ještě zvěřinovou paštiku. Takže z toho důvodu jsem nemohla tolik vycházet z těch českých slov, která ještě umím. Nicméně co se týká fiskálního paktu. Hovořili jsme o fiskálním paktu, ale tady neexistuje žádný nátlak nějakým způsobem. Pro nás v Německu je důležité, že fiskální pakt podepsaly všechny země eurozóny. A co se týče celkového zaměření – ekonomické a hospodářské, finanční politiku, tady se cítíme na velmi podobných cestách. Pokud Česká republika ještě nepodepsala, možná to podepíše později. Nejdůležitější je, že pakt stability a růstu se v České republice bere extrémně vážně. Z toho důvodu máme velmi shodné představy a není to téma, které by nás nějakým způsobem tížilo. Česká republika zvládne tři procenta deficitu v roce 2013 podle všeho a bude velkým příkladem pro evropské země, které skutečně dodržují to, na čem se dohodly.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci zdůraznit, že Česká republika má silný zájem na stabilitě eurozóny. Jsme s eurozónou velmi silně ekonomicky propojeni. Koneckonců malá, otevřená, proexportně orientovaná ekonomika, jako je ta česká, nemá jinou variantu. A chci jenom připomenout, že prakticky jedna třetina našeho exportu směřuje do Německa. Čili všechno co směřuje ke stabilitě eurozóny je v našem zájmu. My také uznáváme, že má-li se zachovat měnová unie, musí se změnit ve fiskální unii. Jednoznačně se ukázalo v těch uplynulých letech, že je to nutná cesta a že také musí vést k hlubší integraci členských zemí eurozóny, včetně vyšší koordinace hospodářských politik. To je prostě politická a ekonomická realita. Já musím říci, že my bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme podepsáni pod fiskálním paktem, tak v podstatě jeho ustanovení plníme. To znamená, směřujeme k tomu, abychom v příštím roce plnili maastrichtská kritéria. V loňském roce jsme měli deficit veřejných financí 3,7 % HDP, v letošním roce budeme pod 3,5 % HDP a příští rok pod 3 % HDP. Náš celkový vládní dluh je 41 %, čili jsme bezpečně pod maastrichtskou hranicí. Velice intenzivně jednáme, abychom ještě letos zavedli do naší Ústavy proti-dluhovou brzdu, která bude vytvářet účinné opatření proti budoucím případným deficitům. Čili to co je obsahem fiskálního paktu v podstatě vláda České republiky plní. Bez ohledu na to, jestli je pod ním podepsána nebo ne. Takže já jsem dnes dokonce použil termín, že jsme stínový signatář fiskálního paktu, vzhledem k tomu, že fakticky ho plníme. Musím říci, že také v České republice v tuto chvíli neexistuje širší politická shoda i nad způsobem ratifikace tohoto dokumentu. Čili dokud tyto věci nebudou vyjasněny, tak nemůžeme učinit kroky dále. Na druhé straně nikoho neblokujeme a sami v podstatě ta klíčová ustanovení plníme sami od sebe, aniž k tomu potřebujeme mezinárodní tlak, například v podobě fiskálního paktu.

ČTK, Lucie Petrová: Já jsem se chtěla zeptat paní kancléřky, jak hodlá Německo řešit přetoky energie z obnovitelných zdrojů v Německu do české sítě? Kdy budete investovat do zlepšení vaší vlastní sítě a zda případně Německo je připraveno podílet se finančně na posílení české energetické sítě, tedy na propojení těch soustav? Děkuji.

Angela Merkelová, spolková kancléřka SRN: O nějaké účasti na českých energetických soustavách jsme nehovořili. Na druhé straně půjde také o investice soukromých investorů. V Německu se snažíme, abychom co nejvíce urychlili schvalovací řízení pro další výstavbu přenosové soustavy. Schválili jsme k tomu zvláštní zákon pro urychlení výstavby energetické infrastruktury, kde lze vynechat nějaké instance v soudech. Učinili jsme významné kroky, abychom urychlili tato řízení a tuto výstavbu zejména na severu Německa. Jinými slovy, máme tedy jednak předpoklady předpisů a zákonů, ale také se domnívám, že faktická výstavba se urychlí v nejbližší době. Samozřejmě jsme uvažovali také o tom, zda je někdy možné například vypnout větrnou elektrárnu, když jsou sítě přetížené. My jsme uvažovali o tom, zda by se mohly vypínat takové větrné elektrárny i tehdy, když je dejme tomu přetížená jiná síť. Jinými slovy, že by cizí přenosové soustavy považovaly za podobné, co u nás. Jsme tady v dobré diskuzi.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu potvrdit tato slova, že vedeme velmi užitečnou diskuzi a znovu opakuji, je tady jednoznačně vůle obou stran tento problém vyřešit a je vedena nejenom na politické úrovni, ale i na expertní úrovni a také na úrovni národních operátorů trhu.

Agentura DAPD: Stojím tady vzadu v rohu. Měl bych ještě jeden dotaz ohledně Temelína. Pane premiére, existuje několik tisíc námitek od různých ochránců přírody proti nové výstavbě reaktoru. Myslíte si, že s těmito námitkami se můžete vypořádat v této otevřené diskuzi? A paní kancléřko. Vy jste hovořili před touto cestou o různých pozorovatelích bezpečnostních, podobných. Hovořili jste i tady něco konkrétního?

Angela Merkelová, spolková kancléřka SRN: Z mé strany mohu říci, že jsme nehovořili o tom velmi konkrétně, protože existuje dostatek různých fór a grémií, kde se hovoří. Například probíhá diskuze mezi našimi ministerstvy životního prostředí. Potom jsme se dohodli také na evropské úrovni, že bezpečnostní prověrky jednotlivých elektráren musí probíhat transparentně, že se toho můžou zúčastnit také pozorovatelé z jiných států a pan premiér mě stále přesvědčoval o otevřenosti. Nikdy jsem neslyšela žádnou stížnost z Německa proti tomuto.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu potvrdit, že je naším zájmem pokračovat maximálně transparentně ve všech těchto procesech. Nám jde o bezpečnost vlastních občanů. Provozování bezpečných jaderných elektráren je prvořadou prioritou České republiky a samozřejmě chceme přesvědčit své dobré sousedy, že dbáme i na jejich zájmy a na jejich bezpečnost. Co se týče námitek, ty jsou pochopitelné. V každém podobném velkém infrastrukturním projektu se promítají podobné zájmy, ať se jedná o významnou dopravní stavbu, výstavbu paro-plynové elektrárny nebo i výstavbu jaderné elektrárny. Běží standardní procedury, včetně procedury vyhodnocení dopadů na životní prostředí, která je v České republice upravena zákonem, který je v souladu s evropskými normami. Čili my předpokládáme standardní a transparentní proces.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, tisková konference je u konce. Děkujeme vám za vaši účast. Hezké odpoledne.