Tiskové zprávy

25. 8. 201119:16

Výsledky 85. zasedání LRV dne 25. 8. 2011

Legislativní rada vlády projednala na svém 85. zasedání ve čtvrtek 25. srpna 2011 následující návrhy zákonů:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 781/11.

Návrh zákona má za cíl stanovit pro fungování trhu zprostředkování pojištění v České republice nové podmínky, které by měly přispět k nápravě negativních jevů, které fungování uvedeného trhu podle provedených analýz dlouhodobě vykazuje, s cílem posílení ochrany spotřebitele.

Zákon obsahuje návrh na úpravu především 3 aspektů distribuce pojištění:

Navrhuje se zjednodušení a zpřehlednění kategorií zprostředkovatelů pojištění jejich snížením se současných 5 kategorií na 2 a přesně a jednoznačně stanovit jejich odpovědnost za výkonu zprostředkovatelské činnosti včetně odpovědnosti za způsobenou škodu. Návrh dále upravuje pravidla jednání se zákazníkem zabezpečující vyšší transparentnost a zejména směřující ke zlepšení informovanosti zákazníka o osobě zprostředkovatele a pojistném produktu.

Zároveň se tímto návrhem do českého právního řádu částečně zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, pokud jde o plnění informačních povinností pojišťovacími zprostředkovateli a pojišťovnami o nabízených pojistných produktech ve vztahu k zákazníkům.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila s tím, že předkladatel návrh zákona upraví podle připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 725/11.

Cílem návrhu zákona je podle předkladatele zabezpečit účinný řídící a kontrolní systém veřejné správy jako jeden z podstatných předpokladů prevence korupce. Navrhuje se vytvořit dvoustupňový systém finanční kontroly ve veřejné správě, kdy v rámci prvního stupně má dojít k posílení manažérské odpovědnosti za kontrolní mechanismy v rámci finančního řízení a ve druhém stupni formou auditu z vnějšku vyhodnocovat účinnost těchto mechanismů. Zároveň mají být upřesněny některé povinnosti vedoucích zaměstnanců orgánů veřejné správy, posílena nezávislost zaměstnanců útvarů interního auditu, odstraněn dvojí režim finanční kontroly pro finanční prostředky Evropské unie a ostatní finanční prostředky, koordinace veřejnoprávních kontrol a celkové zpřehlednění systému finanční kontroly.

K tomu je navrhováno:

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila s tím, že předkladatel návrh zákona upraví podle připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek) – č.j. 720/11.

Účelem návrhu zákona je zapracování do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (tzv. třetí poštovní směrnice). Touto směrnicí se dokončuje postupný proces liberalizace evropského poštovního trhu; v souvislosti s tím musí být zrušena zbývající část dosavadního monopolu, tj. zásilky s písemnostmi do 50 g nebo s cenou do 18 Kč, a musí být odstraněny další právní a ekonomické překážky bránící vstupu na poštovní trh.

Navrhovaná právní úprava má za cíl zvýšení konkurenčního prostředí a právní jistoty na trhu poštovních služeb při současném zachování všeobecné dostupnosti základních poštovních služeb.

Za tímto účelem se navrhuje zejména

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona ke schválení s úpravami podle připomínek Legislativní rady vlády.