Tiskové zprávy

26. 1. 201010:36

56. zasedání LRV ve čtvrtek 28. 1. 2010

56. zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve čtvrtek dne 28. ledna 2010 od 9.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR

Legislativní rada má na programu projednání těchto návrhů zákonů:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (předkládá min. spravedlnosti, č.j. 1826/09).

Účelem navržené právní úpravy je do českého právního řádu provést implementaci rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV (z 26. 2. 2009) o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, a dále rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV (z 24. 7. 2008) o zohledňování odsouzení v členských státech EU při novém trestním řízení. Za hlavní změny vyplývající z implementace těchto rámcových rozhodnutí Rady lze považovat např. automatické zahrnutí informací o notifikovaných odsouzeních občanů ČR soudy jiných členských států EU do evidence Rejstříku trestů a do výstupů z této evidence, předávání informací o notifikovaných odsouzeních občanů ČR soudy jiných členských států EU dalším členským státům EU, možnost vyžadovat od příslušného orgánu jiného členského státu EU a podobně.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá min. spravedlnosti, č.j. 1755/09).

Cílem předloženého návrhu novely zákona je především zpřesnění právní úpravy dohledu Ministerstva spravedlnosti nad činností insolvenčních správců; navrhovanou úpravou jsou konkretizována oprávnění ministerstva při výkonu zmíněného dohledu (například oprávnění provádět kontroly v prostorách, kde insolvenční správce vykonává svou činnost, nahlížet do spisů, požadovat písemné vyjádření insolvenčního správce či jeho ústní vysvětlení apod.), zároveň je stanovena povinnost insolvenčního správce poskytnout ministerstvu požadovanou součinnost. Navrhované právní úpravy si vyžádaly i promítnutí změn legislativně technického charakteru.

3. Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (předkládá min. dopravy, č.j. 1740/09).

Cílem předloženého návrhu zákona je upravit jednotně samostatným zákonem podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti území včetně podmínek pro vynakládání veřejných prostředků (kompenzací) na tuto dopravní obslužnost v rámci plnění závazků veřejné služby a adaptovat tak právní řád ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (předkládá min. zdravotnictví, č.j. 62/10.)

Cílem návrhu zákona je vytvoření zákonného rámce pro nakládání s osobními údaji v rámci jejich poskytování centrálnímu úložišti elektronických receptů, zejména pak ve vztahu k výdeji léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením, mezi které patří i léčivé přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin, zneužívané pro výrobu drog.

O výsledcích jednání bude vydána tisková zpráva.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ministra a předsedy LRV