Tiskové konference

30. 11. 200915:28

Tisková konference po zasedání vlády, 30. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády o kterém vás bude informovat premiér Jan Fischer, vicepremiér, ministr obrany Martin Barták a dnes naposledy ve své funkci ministra životního prostředí Ladislav Miko. Pane premiére.

 

Jan Fischer, předseda vlády: Děkuji za slovo, dobré odpoledne, ta slova dnes naposledy, já si vezmu jako můstek, co říci hned na začátek. Dnešní zasedání vlády bylo poslední pro dva její ministry, pana kolegu Fulleho a pana kolegu Mika. Já jsem při té příležitosti oběma jménem celého týmu poděkoval za působení ve vládě. Působili nejen dobře tím, jak vedli své resorty, ale také tím, že byli ministry velice komunikativními, posilovali vnitřní interakce ve vládě. Byli velice vstřícní, oba odcházejí do Bruselu, pan ministr Miko bude pokračovat v práci, ze které jsme ho vytrhli na ten více než půl rok působení v mém kabinetu a pan ministr Fulle odchází, aby se ujal role eurokomisaře čeká ho ještě slyšení v EP. Oběma přeji v té další dráze životní i profesní hodně úspěchů a jsem rád, že se naše cesty na to období, které jsme měli spolu čest působit, že nám štěstí přálo a mohli jsme se setkat. To je jedna věc. Další už k programu schůze. My jsme hned v úvodu navrhli prezidentu republiky, aby odvolal našeho velvyslance v Austrálii, pana Juraje Chmela v souvislosti s jeho dnešním jmenováním do pozice ministra pro evropské záležitosti. Dalším dokumentem, která vláda schválila byla střednědobá koncepce působení ČR v operacích v zahraničí, to je dokument, o kterém se zmíní pan ministr obrany. Velmi potřebný dokument, dává najevo, jak se hodláme vyrovnat s tím, co deklarujeme, tedy splnění aliančních závazků, je to strategický dokument, nejen vojensko-politický, ale všeobecně zahraničně-politického charakteru. Ten předkládali oba vicepremiéři a velmi těsně na něj navazoval materiál perspektivy účasti ČR na stabilizaci Afghánistánu v letech 2010-2012, ten byl z pera pana ministra zahraničních věcí. Měli jsme příležitost se vyjádřit ke třem předlohám poslaneckým. Jeden se týkal, návrh poslanců Bursíka, Jacques, Lišky a Rabase, kterým se mění ústavní zákon ČR, konkrétně se jím mění Ústava tak, že posunuje některé kompetence prezidenta a vedlo by to k striktně vymezenému rozhodování v některých případech, v případě, že se tak nestane, přechází tato pravomoc do působnosti předsedy vlády. Vláda k tomu s ohledem na řadu nedostatků, které ten návrh vykazuje, s ohledem na jeho účelovost k němu přijala negativní stanovisko. Dále jsme se zabývali návrhem poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů. Tady vláda přijala neutrální stanovisko. Neutrální v sobě nese takovou tu polaritu. Vláda oceňuje a vítá všechny návrhy, které snižují ke snížení korupčního potenciálu v této zemi, k tomu tento záměr patří. Nicméně, považujeme ho za ne dostatečně komplexní a vyvážený. Není posuzován v dalších kontextech a vykazuje některé poměrně významné legislativně.-technické nedostatky. Těm by se vláda chtěla vyhnout až bude připravovat tzv. protikorupční balíček a určitě tato problematika do něj bude patřit. Potom to byl návrh poslanců Votavy, Tejce a dalších a týkala se novelizace trestního zákoníku, který nicméně bude účinný od počátku příštího roku, kdy se znovu vracíme ke kvalifikaci některých prohřešků řidičů, které trestný činy už nejsou považovány, ale začal se pojímat jako přestupek. Je to řízení pod vlivem návykových drog bez řidičského průkazu a řízení pod vlivem alkoholu a tady je tendence toho poslaneckého návrhu to vrátit do toho původního modu a považovat to doleza trestné činy, nikoliv za přestupky. Vláda k tomu přijala neutrální stanovisko s tím, že většina ministrů se přiklonila k tomu, že v té debatě ten návrh, který vede ke snižování nehodovosti, chrání lidské životy a vede ke zmenšení ztrát životů a zranění na českých silnicích, takovou tendenci a snahu je dobré ocenit, nicméně vykazuje řadu legislativně-technických nedostatků, které jsou v tom stanovisku kritizovány a proto vyznívá ten postoj vlády jako neutrální. Z dalších dokumentů, návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v ČR, ten dokument představí pan ministr Miko. Bez rozpravy, ale vláda schválila jeho zprávu o životním prostředí ČR. Dále se vláda zabýval podnětem rady vlády ČR pro lidská práva pro využívání kamerových systémů. Tam k tomu přijala usnesení, které spíše říká, je procesní povahy, jak dále jednotlivé resorty budou spolupracovat na tom, aby se s tím podnětem vyrovnaly. To není ještě věcné řešení toho podnětu, ale způsob, jak k němu zaujmout posléze stanovisko. Vláda schválila návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, který je kompatibilní s celkovým rozpočtem na rok 2010. V něm se nic dramatického v tom dokumentu neodehrálo. Schválili jsme návrh statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. A co je ještě důležité, pan Kinšt na základě rozhodnutí vlády bude pokračovat jako zástupce ČR v účetním dvoru EU a to na období 2010-2016. Pak ještě vláda se zabývala některými personálními změnami v členství ve výboru SFDI, schválila jméno Michal Frankl jako člena výboru SFDI. To je myslím z mé strany vše. Jen s tím, že ta agenda pana ministra Mika, byla dnes širší, čili ještě tam měl dokument Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, který rovněž vláda schválila. Jsme rád, byly to dokumenty, které si vyžadovaly poměrně obšírnou debatu a připomínkové řízení a řadu jednání, ne zcela jednoduchých a jsme rád, že dospěli do takových konců, že jsme se na těch dokumentech z tvůrčí huti pana ministra Mika mohli na závěr jeho pobytu ve vládě shodnout.- Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, posléze jsme otevřen vašim dotazům a možná krátce pan vicepremiér Barták k jeho dokumentům na dnešní vláda ě potom pan ministr Miko.

 

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Děkuji pane premiére, dámy a pánové, vláda schválil dnes jednomyslně návrh, společný materiál ministerstva zahraničí, který se jmenuje Střednědobá koncepce působení ČR v operacích v zahraničí. Tento materiál byl předložen s cílem vytvořit systémové prostředí pro stabilitu a dlouhodobější výhled při plánování operací a definovat základní oblasti v nichž předpokládá ČR v horizontu let 2011-2013 působit. V současné době probíhá schvalování vysílání sil a prostředků resortu ministerstva obrany v ročním cyklu. Současná praxe nám ukazuje, že tato perioda není dostatečná a to zejména z hlediska přípravy personálu, plánování, politické transparentnosti vůči spojencům a v neposlední řadě také vzhledem k ekonomickým aspektům. Navrženým řešením je proto přechod na cyklus delší, v jehož rámci by parlament ČR schvaloval zapojení na období dvou let s výhledem na rok třetí. Takovýto cyklus nevylučuje aktuální předkládání a schvalování dílčích mandátů reagujících na nenadálé situace. Z hlediska konkrétních oblastí zapojení předpokládá ČR zachovat a do budoucna utlumit svou angažovanost v kosovu v souladu s celkovým aliančním přístupem k misi KFOR. Chceme se nadále angažovat v Afghánistánu ve čtyřech oblastech, to je především rekonstrukce a obnova, výstavba afghánských bezpečnostních sil, působení speciálních sil a poskytování dalších schopností zajištění podpory sil ISAF. Dále je plánováno zajištění ochrany vzdušného prostoru pobaltských států v roce 2012, zapojení do sil rychlé reakce NATO a EU. Rovněž se počítá s účastí v dalších misích mezinárodního společenství, vysílání expertů do štábů monitorovacích týmů či různých misí. Na tento materiál, který byl schválen navazoval materiál ministerstva zahraničí, pro informaci, týkající se naší angažovanosti při rozvoji Afghánistánu na tyto roky. Materiál byl diskutován též ve výboru pro obranu, kde se setkal s podporou. Uvidíme, po té politické diskusi, jak bude vypadat jeho případných další osud ve sněmovně. My do května příštího roku budeme mí konkrétní návrh předložení naší účasti v zahraničních operacích na daná léta. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana ministra Mika.

 

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo, hezké odpoledne. Jak jste slyšeli můj poslední dne ve funkci a jednání na poslední vládě se neslo v hodně pracovním duchu, je to logické. Snažili jsme se dotáhnout do cíle materiály, které jsem si vytyčil jako prioritní pro sebe a svůj resort během mého působení. Možná nejdůležitější materiál se týká tezí k vypracování adaptační strategie ČR na klimatické změny. Je to materiál poněkud zvláštního typu, protože jednak identifikuje a vyjmenovává možná rizika spočívající v důsledcích klimatické změny. Současně identifikuje jednotlivé resorty, které mají tyto rizika analyzovat a přijít s podklady, které povedou ke zpracování celkové strategie. Zvolili jsme jinou cestu, nikoliv, že by ministerstvo životního prostředí a priori napsalo co ostatní resorty mají dělat, ale spíše identifikovalo problém a požádalo resorty o jejich vlastní analýzu a návrhy řešení, které se potom v průběhu příštího roku dají dohromady a vytvoří ti společnou strategii, kterou bude ministerstvo životního prostředí garantovat. Ten materiál by potom měl být hotov do konce příštího roku. Druhým důležitým dokumentem dneška je zpráva o životním prostředí ČR. Je to zpráva, kterou vydáváme každoročně, letos má malinko novelizovaný kabát, mohu-li to říci. Snažili jsme se postavit informace na mezinárodně uznávaných indikátorech a prezentovat je i formou, která by byla srozumitelná veřejnosti. Tam najdete v té zprávě i formou takových smajlíků, jak se vyvíjela situace za posledních deset let a od posledního roku. Je top zkratka, ale myslím, že názorně ji ukazuje běžným občanům, kde se situace zlepšuje, kde stagnuješ a kde se zhoršila. Dá se obecně říci, že od minulého roku je v životním prostředí u nás situace lepší, někde docela výrazně, to se týká třeba energetické náročnosti nebo stavu našich vod. Část tohoto efektu lze připsat ekonomické recesi, ale je třeba také přiznat, že část je už projevem implementace politik v této oblasti v ČR. Třetím dokumentem, který jsme dneska schválili je aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny, který navazoval na zprávu o stavu přírody a krajiny schválenou před 14 dny a který přináší konkrétní návrhy opatření v jednotlivých resortech a také odhady jejich finanční náročnosti s tím, že jejich implementace bude možná zejména pokud budeme schopni kvalitně využívat finanční zdroje z operačního fondu a další evropské fondy. Ale také podle vývoje situace domácího rozpočtu. Poslední věc, kterou chci zmínit je věc, která byla dána vládě pouze pro informaci, nicméně, pro mne má velmi velký význam, je to informace o tezích zákona o odpadovém hospodářství, které vznikly na základě kulatých stolů, vycházeje z toho, že k původnímu návrhu odpadového hospodářství jsme měli téměř 2000 zásadních připomínek a bylo jasné, že je třeba přistoupit k tomu materiálu jinak. Podařilo se nám dospět ke konsensuálnímu materiálu, který vytváří základ pro tvorbu nového zákona se kterým souhlasí jak Asociace krajů, tak města, obce a další partneři a věří, že jsme dali dobrý základ k tomu, aby mohl vzniknout zákon, který bude možné schválit jak ve vládě, tak v parlamentu. Na podrobnosti jsem připraven odpovědět. Děkuji vám a chtěl bych také poděkovat i touto cestou jak panu premiérovi, tak vládním kolegům za velmi konstruktivní jednání, které umožnilo, že celá řada materiálů o životním prostředí se podařila prosadit a uvést v život. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní prosím vaše otázky.

 

Televize Nova:  Já mám otázku na vás, pane premiére, týdeník EURO dnes napsal, že chystáte nějaké personální změny ve vedení státních podniků. Chci se zeptat, co přesně jste v tomto učinil, a má to nějakou souvislost s těmi zlatými padáky pro bývalý management ČSA? Pokud, co děláte pro to, aby nebyly vyplaceny?

 

Jan Fischer, předseda vlády: Hodně se toho píše, i v týdeníku Euro. To je potřeba takto brát. Já jsem nechtěl nic více ani míň, než že jsme požádal kolegy z vlády, aby mi předložili personální sestavy dozorčích rad, já jsme několikrát dal najevo i ve sněmovně, že státu, coby akcionáři náleží, aby svá akcionářská práva vykonával efektivně, tomu musí odpovídat i složení dozorčích rad, ale tím, že se obrátím na kolegy, že chci být informován a chci mít přehled, protože ho dosud nemám, abych to měl v jedné složce. To ještě neznamená, že Fischer připravuje personální harakiri, obrátí dozorčí rady v této zemi naruby a tak dále. Já o tom nechám spekulovat, ale znovu říkám, efektivní působení a výkon akcionářských práv tam, kde stát má majetkovou účast, tak je povinností státu, aby tak konal a do toho patří i dobrá kompozice dozorčích rad, ať je to kdekoliv. Pokud jde o ten problém, to není přímo v souvislosti se zlatými padáky a odměn ve výši 120 milionů korun pro bývalý management ČSA. Ministerstvo financí tu věc posuzuje, nechává si zpracovat důkladné analýzy a chceme vědět, zda jsme opravdu povinni tyto odměny vyplatit. Jakože jejich výplata je obrovský zásah a velmi zasahuje do toho ozdravného programu, který přijímá podnik. Ta zpráva přišla nečekaně, 120 milionů není 120 korun.

 

Televize Prima: Dobrý den, já bych měl otázku na pana ministra životního prostředí, týká se té jeho zprávy o stavu životního prostředí. Těch problémů je několik, kamionová doprava, defoliace a celkový stav ovzduší. Zajímá mne, jestli máte nějaký problém, který je nejzávažnější v českém prostředí? Pana premiéra se ptám, zda vláda řešila nějaké možné kroky k nápravě těch problémů? Děkuji.

 

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: bych se vrátil k tezi, kterou jsem prezentoval několikrát. Nejvážnější vliv je komplexní vliv na českou krajinu. To jsou jednotlivé stresory, které v kombinaci způsobují negativní dopady a ty se týkají fungování krajiny, ekosystému a funkcí typu prevence povodní, funkcí lesa a tak dále. Důsledky, které takto popisujeme mají celou řadu příčin a jejich řešení není jednoduché, nejsou dvě opatření, která by vedla k jejich eliminaci, je to otázka komplexního přístupu, ale co je podstatné, právě dnes diskutované teze přinášejí poměrně komplexní pohled na to, co je možno dělat. Nechceme ten recept psát sami, je nutná spolupráce ostatních resortů. Proto jsme zvolili tento přístup.

 

Jan Fischer, předseda vlády: Těch opatření bude celá řada, nemá smysl některé vytrhovat z kontextu a přisuzovat mu nějakou větší váhu jen proto, že je hned po ruce. Je třeba, celá řada opatření se přijímala a přijímá, nehrajme si na to, že s životním prostředím tu máme dnes v pondělí úplně nové téma. To téma tu je, já bych byl rád, aby to bylo jedno z témat, jako řada dalších, která umějí přežít politický cyklus nebo se v něm chovat tak, že vždy nevydrží s jedním mandátem, jednou koalicí, ale měla by být chápána jako celospolečenská, tak bychom se vždy k tomu měli stavět. Je to a long. Všiml jsme si, že v některých usneseních jsou termíny zcela neobvyklé, třeba v roce 2015 a jeden termín je dokonce 2021, což není dehonestace dokumentu, ale to je o tom, jaké to téma má délku a jaký má cyklus a že přesahuje mandáty několika vláda.

 

Hospodářské noviny: Dobrý den, já bych se ráda zeptala na ty dozorčí rady. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžete vyloučit, že chystáte personální změny v radách státem ovládaných firem? A jestli je na vás činěn, byl vznesen požadavek ze strany stra ať už, abyste výměny činil či naopak nečinil.

 

Jan Fischer, předseda vlády: Ani tak, ani tak. Pokud jde o to druhé. Já bych se v tom případě docela uměl ozvat, už asi to víte. To je jedna věc. Druhá věc je, že se chci v klidu na ty dozorčí rady podívat. Opravdu to není, že si chci a priori s nimi hrát a nad nimi hrát a někoho měnit, abych se personálně nějak vyřádil v tom svém mandátu. Jde o to, aby prostě pozice státu byla dobrá. Víte jaké jsme dělali last minute zásahy vůči dozorčí radě ČSA a teď nevím, jestli to bylo za 2 minuty dvanácté, doufám, nebo dvě po dvanácté. Pevně věřím že to druhé nikoliv a jsme přesvědčen že ty změny byly prospěšné, ale byly ad hoc, když už zkrátka zvonila hrana. To bych si nerad v některých jiných případech zopakoval. To je vše.

 

Hospodářské noviny: Jen ještě jeden malý detail. Do kdy můžeme čekat, že zhodnotíte nějaké ty informace, které vám poskytli vaši resortní ministři? A kdy bude nějaký výstup?

 

Jan Fischer, předseda vlády: Já si myslím, že tak do měsíce.

 

ČTK: Já mám dotaz na pana ministra obrany. Znamená to, že to budete předkládat jednou za dva roky ty mise? Či každý rok na dva roky s výhledem? A jak bude vyřešeno financování? Děkuji.

 

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Tak, vzhledem k dvouletému cyklu s výhledem na další rok, tak je to dvouletý cyklus, schvalování na dva roky s předloženým výhledem na rok třetí. Já tam zdůrazňoval, že ty zásahy do dílčího mandátu jsou možné, vyžaduje to schválení 101 poslanci. Pokud se Parlament rozhodne, přistoupí na tyto podle nás rozumné argumenty. Naše argumenty ministerstvo zahraničí, celé vlády a pak se může tento cyklus schvalovat na dva roky. Právě pro ty výhody, které jsem zmiňoval. Peníze? To ej věc jednoznačná, těch určitě kapitola 307 nemá dost. Už jsme o tom hovořili. Předpokládám, že poslanci budou při druhém a třetím čtení rozpočtu v tomto zodpovědní, protože bezpečnost státu má své nezastupitelné místo, byť rozumím tomu, že sociální sféra je důležitá, ale nelze prostě na úkor jednoho ničit to druhé a my jsme zatím byly schopni pokrýt náklady z našeho rozpočtu, který je nám svěřován. Po diskusi s ministerstvem financí by toto neměl být problém. V případě, že nebude docházet k dalším škrtům, jestliže ano, bude třeba vysvětlit, že budeme muset na některé naše ambice, což bude velice nepříjemné v mezinárodním kontextu, rezignovat a poté na tom, aby i ti dotyční k tomu zaujali ten adekvátní postoj.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Agentura RTA.

 

RTA: Dotaz na pana premiéra, probírala vláda dnes zákon o elektronických komunikacích? Pokud ano, co to přináší v rámci digitálního vysílání?

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Obávám se, že to nebyl bod programu dnešního zasedání, prosím, ještě jednou TV Nova. Je to jeden z posledních dotazů.

 

Televize Nova: Já mám ještě dvě otázky od kolegy z redakce. Zajímalo ho, jaké změny se chystají v činnosti ministerstva pro evropské záležitosti? Druhá věc, jestli měli ministři, kteří opouštějí vládu, jestli chystají nějaký večírek?

 

Jan Fischer, předseda vlády: To druhé je spíš dotaz na ně, to první, zdravím redakčního kolegu a odpovídám na jeho dotaz, že ministerstvo pro evropské záležitosti řízený ministrem jako dominantní prioritu bude mít, aby udělal analýzu či reflexi Lisabonské smlouvy a působení smlouvy, jejíž platnost začíná právě dneškem na české poměry. Já bych uvítal, a dnes jsem s ministrem, který bude jmenován, jsem s ním o tom hovořil. S panem Chmelem jsme se dohodli, že jedna z prvních aktivit bude zpracování takové analýzy a názoru na to, jak se nás smlouva dotýká, co pro nás z ní vyplývá a pro Evropu jako celek, ale hlavně pro roli, kterou má ČR v integraci hrát. Jinak ten útvar bude pokračovat plněním úkolů, které plnil pan ministr Fulle dosud. Příprav jednání evropského výboru, příprava a koordinace řady rad na nejvyšší úrovni, příprava českých stanovisek a spolupráce či koordinace s českým zastoupením u EU v Bruselu a tak dále. Je to agenda, ve které se bude pokračovat. Co je nové, to je implikace z Lisabonu pro ČR.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, dámy a pánové, já budu muset, a pardon, ještě večírek. (smích)

 

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: Já nemohu mluvit za pana ministra Fulleho, ale já jsme se rozloučil se svými kolegy z ministerstva minulý pátek odpoledne ve čtyři hodiny v jídelně ministerstva. Měli jsme číši vína a trošku jsem zhodnotil, čeho jsme spolu dosáhli, poděkoval jim za spolupráci a popřál jim hodně zdaru, jako svému nástupci. S vládními kolegy a ostatními partnery, využil jsme příležitosti, my jsme měli slavnostní zasedání rady vlády pro udržitelný rozvoj minulý týden ve čtvrtek a po tomto zasedání jsme měli krátkou recepci, kterou jsme využil a poděkoval jsem za spolupráci. Čili tímto způsobem.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Nevím jak dnes, ale každopádně předseda vlády za chvilinku odjíždí na hrad ke jmenování nových členů jeho vlády. To jsou veřejně známé informace. Já jen připomínám, že posléze premiér uvede nové členy kabinetu do jejich úřadů. Takže máte možnost se s nimi ještě dnes sejít. Stejně tak i s nástupcem pana ministra Mika. Dámy a pánové, mockrát děkuji za vaši účasti za otázky na dnešní tiskové konferenci a loučím se s vámi. Nashledanou.