Zápisy ze schůzí

29. 10. 200915:51

21. října 2009

Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 21. října 2009

Schůzi Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata
 
 
 
Program:
 
1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu
2) Informace o novém programovém prohlášení vlády
3) Informace o setkání zástupců NNO s premiérem vlády, které proběhlo 6.10.
4) Informace o setkání náměstka Czeslawa Walka s náměstky MF a MPSV.
5) Různé


1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu
 
Předseda RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi a konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. Zároveň vznesl dotaz, zda si někdo z přítomných přeje doplnit návrh programu dnešní schůze. Žádné změny nebyly navrženy.
J. Pavlát: Informoval o změně statutu Výboru pro EU, který na svém posledním jednání schválila RVNNO. Novými členy Výboru pro EU byli jmenovány Ing. Mgr. Bražinová, zástupce NOK MMR a Ing. Zuzana Drhová Ph.D., místopředsedkyně Výboru fondů EU Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Dále informoval o vývoji přípravy poselství českých NNO švédskému předsednictví EU. Poselství bylo projednáno RVNNO a je připraveno k podpisu předsedovi vlády, případně ministrovi Kocábovi – čekáme na vyjádření kanceláře předsedy vlády. 
JUDr. H. Frištenská: Náměstek Czeslaw Walek uvažuje o tom, že poselství by se mohlo adresovat i následnému španělskému předsednictví.
 
Úkol pro sekretariát RVNNO:
Je třeba urychleně dokončit formální proceduru schvalování poselství, pořídit překlad a dopis odeslat.


2) Informace o novém programovém prohlášení vlády

RNDr. M. Kundrata: Jako podklad pro dnešní jednání jste dostali text, který sekretariát RVNOO připravil pro nové vládní prohlášení. Tento text je pro vaši informaci.


3) Informace o setkání zástupců NNO s premiérem vlády, které proběhlo 6.10.
Premiér Jan Fischer setkal se zástupci 11 střešních organizací z různých oblastí. Jednalo se o signatáře iniciativy občanského sektoru „Nevládky a krize“ a Asociaci nevládních organizací.
JUDr. H. Frištenská: Informace o jednání jsou v tiskové zprávě premiéra, kterou máte k dispozici. Z mého hlediska to bylo vstřícné setkání. Premiér podpořil zrychlení harmonogramu poskytování národních dotací pro NNO, změnu zastoupení rezortů v RV NNO, které by měli zastupovat jejich náměstci a také zastoupení ČSÚ. Podpořil úsilí Výboru pro EU v aktivitách pro zlepšení čerpání evropských fondů. Premiér označil zlepšení čerpání fondů EU jako prioritu své vlády. Ministr Kocáb navrhl, aby vláda věnovala na některém svém zasedání speciální prostor problematice NNO. 
MUDr. M. Černá: Postavení NNO v Evropě silné a vláda potřebuje v evropském kontextu prezentovat spolupráci s NNO.
PhDr. K. Schwarz: Ztotožňuji se s informacemi co sdělila JUDr. Frištenská. Byl to zásadní krok ke spolupráci vlády a NNO. Bylo by dobré, aby v tom pokračovaly i následující vlády. Po setkání s premiérem následovala porada u ministra Kocába. Padl návrh na schůzky s ministry resortů. Nejpozději do března 2010 se setkají NNO s premiérem znovu.


4) Informace o setkání náměstka Czeslawa Walka s náměstky MF a MPSV.

JUDr. H. Frištenská: Setkání se zúčastnili Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a předseda RVNNO, Czeslaw Walek, náměstek ministra pro lidská práva, Marian Hošek, náměstek MPSV, Bohdan Hejduk, 1. náměstek MF, Lejla Abbasová, tisková mluvčí ministra pro lidská práva, Pavlína Kalousová, místopředsedkyně RVNNO a Hana Frištenská, vedoucí sekretariátu RVNNO. Nezúčastnil se náměstek Plachý z MMR, se kterým proběhne setkání zvlášť. 
Ve věci ČMZRB pak náměstek Hejduk vyjádřil svoji předběžnou podporu nebyl ani proti záměru sestavit pracovní skupina k řešení tohoto námětu.
Ve věci Fondu malých projektů (FMP) MPSV náměstek Hošek předá návrh kompetentnímu pracovišti MPSV. Možnosti přípravy FMP v OP LZZ bude dále jednat sekretariát RVNNO s Řídícím orgánem OPLZZ.
Ve věci občanských sdružení a sociální ekonomice jsme bohužel nenašli společné stanovisko. MPSV nezměnilo svůj postoj a občanská sdružení dále považuje za nevhodná k podnikání. 
PhDr. P. Francová: V minulém období bylo možné ze SF dávat půjčky. Bylo by dobré prověřit, zda je to možné i nyní a za jakých podmínek.
H. Vlčková: Je potřeba se argumentačně připravit na situace vyplývající z rozdílu programovacích období.
Ing. R. Haken: Navrhuji připravit na příští jednání NNO s premiérem víc variant řešení financování projektů pro NNO z fondů EU. Například chystat produkt ČMZRB, prosazovat 100% předfinancování a třeba navrhovat u resortu obdoby Revolvingového fondu MŽP. 
Ing. R. Haken: Pokud jde o výhrady MMR k produktu ČMRZB pro NNO, uvedl, že pokud tyto produkty fungují pro podnikatele a města, tak by měla fungovat i pro NNO. Buď ty programy jsou v rozporu se zákonem a zruší je nebo ať jsou k dispozic i NNO. Za 2 roky končí půjčkový program 3P, který administruje NROS a potřebujeme, aby dál něco podobného fungovalo.
JUDr. H. Frištenská: Pokud by nefungoval produkt ČMZRB, tak bychom se mohli pokusit získat podporu státu pro program 3P u NROS a prodloužit jej, pokud bude mít NROS zájem. Mohl by být větší a mít státní garance.
PhDr. P. Francová: Jdou hradit transakční náklady 3P ze evropských fondů?
PhDr. H. Šilhánová: NROS by mohla udělat analýzu dosavadních zkušeností s 3P a připravuje metodiku – zatím pro spolupracující banku, ale výhledově bude veřejná.
Ing. R. Haken: Uspořádejme seminář Výboru pro EU RVNNO s řídícími orgány operačních programů, kde bychom diskutovali dostupnost finančních zdrojů pro NNO.
PhDr. K. Schwarz: Seminář je velmi dobrý nápad.
Ing. Mgr. Bražinová: Seminář by měl být s řídícími orgány a mohly by se přednést i další okruhy. Nejen financování, ale i komunikace, zjednodušení administrativy apod.
J. Pavlát: Byla by možná spolupráce na semináři s NOK a MMR.
H. Vlčková: Debata s řídícími orgány by měla obsahovat strategické plánování. Je důležití kontinuita a navazování na předchozí programy. Ne jednotlivé akce, ale dlouhodobé plánování a financování.
JUDr. H. Frištenská: Seminář by se měl uskutečnit na přelomu ledna a února, a příští jednání Výboru pro EU by mělo řešit jeho program.

Úkoly pro sekretariát RVNNO:
Realizace výstupů ze setkání náměstků.
Připravit na přelomu ledna a února seminář RVNNO s řídícími orgány na téma financování projektů NNO.
NROS připraví pro toto setkání prezentaci o svém programu 3P.


5) Různé

SOCIÁLNÍ EKOMOMIKA, vyloučení občanských sdružení z okruhu možných žadatelů

MUDr. M. Černá: Jednali jsme na MPSV s panem Žárským a sdělil nám, že Výzva 30 byla zaměřena na nové podnikatelské subjekty. Bylo záměrem, aby se o nemohly ucházet subjekty, které již sociální ekonomiku realizují. Chtěli nové projekty.
Ing. R. Haken: V Bruselu se koná konference Sociální ekonomika jako východisko z krize. Příklady z konference by se daly použít jako argumenty RV NNO pro podporu občanských sdružení u MPSV. Ing. Haken je předá sekretariátu RVNNO k rozeslání.
Ing. R. Haken: Ještě k omezení občanských sdružení žádat finance na projekty v sociální ekonomice – Výzva 30, vyhlášená MPSV. Trápí jej, že řídící orgán si vyloží podmínky jak chce a tento princip odmítá.
L. Krajdl: Problém je v tom, ze MPSV nyní chce aby NNO zakládaly obecně prospěšné společnosti, ale zrovna ty by se měly za pár roků rušit v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.
PhDr. P. Francová: Jedno z témat na setkáni premiéra s NNO by mohlo byt sociální podnikání jako nástroj na boj s krizi. Jde o to, aby premiér deklaroval podporu.
PhDr. K. Schwarz: Musíme striktně odmítnout, aby byly některé právní formy vylučovány z výzev (třeba o.s.). Zásadně s tímto přístupem nesouhlasit a stále protestovat.


Setkání se členy (zástupci NNO) monitorovacích výborů

RNDr. M. Kundrata: Příští jednání Výboru EU RVNNO bude spojené se setkáním zástupců NNO v monitorovacích výborech a uskuteční se 2.12.
PhDr. P. Francová: Uvítám podněty do programu setkání.
Ing. R. Haken: Navrhuji prodebatovat postaveni zástupců NNO v jednotlivých monitorovacích výborech a srovnat je. Jak funguje rozhodovací proces. Zda je formální nebo skutečně na principu partnerství.
PhDr. P. Francová, H. Vlčková: Informovat o chystaných změnách v OP. Naformulovat jednotnou formu dotazu a sekretariát následně rozešle.
Ing. R. Haken: Měli bychom jim dodat informace, co chceme aby dělali, dodat koncepci, kam směřovat a jak mohou oni pomoct. Bylo by vhodné vytvořit lepší komunikační kanál, podporu. Také bychom měli informovat o činnosti Výboru EU, aktuální analýzu čerpání NNO a taky asi i akční plán MMR.

Úkoly:
Na prosincové zasedání Výboru pro EU a v rámci přípravy jednání se zástupci NNO v monitorovacích výborech:
NOK poskytne podklady pro jednání . Jedná se o aktuální analýzu čerpání NNO a Akční plán na zlepšení čerpání strukturální fondů EU.
Sekretariát RVNNO připraví informaci o činnosti Výboru pro EU od posledního setkání.
Sekretariát RVNNO rozešle dotazy připravené členy výboru, zejména Petrou Francovou ,všem zástupcům NNO v monitorovacích výborech. Sekretariát prosí o jejich přípravu nejpozději do poloviny listopadu 2009.
Na jednání výboru 2. prosince bude projednán program jednání se zástupci řídících orgánů, sekretariát obešle členy s žádostí o návrhy témat a analytických podkladů pro argumentaci


Ostatní

RNDr. J. Kulich: V OP u MŠMT dochází k zásadním změnám. Ruší se individuální výzvy, které byly přístupné široké škály žadatelů a vytváří se nové, kam se přesouvají prostředky a ty jsou určeny pouze pro školy. Celé to vychází z toho, ze MŠMT není schopni pokrýt z rozpočtu některé položky. RNDr. Kulich připraví k problému informaci, kterou dodá na sekretariát RVNNO, aby mohl ve věci jednat.
PhDr. P. Francová: Jsou evaluační zprávy veřejné?
Ing. Mgr. Bražinová: Každý řídící orgán by měl evaluační zprávu zveřejnit a pokud tak neučinil, tak by ji měl poskytnout. V budoucnu bude webový portál, kde budou souhrnně evaluační zprávy k dispozici. 


RNDr. M. Kundrata
předseda Výboru

V Praze, dne 21. října 2009
Zpracoval: Sekretariát RVNNO, J. Pavlát