Národní strategie a akční plány

5. 10. 200912:40

Hodnocení Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Informace o průběhu hodnocení národní protidrogové strategie a akčního plánu její realizace. Výsledky budou k dispozici v březnu 2010.

V roce 2009 skončí platnost Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky proto v červnu 2009 přijala plán evaluace této národní strategie a navazujícího akčního plánu na období 2007–2009 (usnesení č. 03/0609). Závěrečná zpráva z evaluace má být zpracována do konce března 2010.

Evaluace je zaměřena na následující oblasti:

- evaluace provázanosti akčního plánu se strategií a zhodnocení vnitřní struktury akčního plánu,

- evaluace implementace a stavu plnění aktivit akčních plánů a dosažených výstupů z jejich realizace,

- evaluace procesu implementace, identifikace příčin úspěchu či neúspěchu, limitujících faktorů, které ovlivnily realizaci Akčního plánu 2007–2009,

- evaluace stupně dosažení stanovených cílů strategie na základě vzájemného propojení strategie s drogovou situací, tj. vyhodnocení trendů měřitelných indikátorů podle jednotlivých cílů Národní strategie 2005–2009.

Evaluace provádí sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci se subjekty odpovědnými za realizaci národní strategie a akčních plánů. Hodnocení bude zároveň i podkladem pro tvorbu nové strategie na období od r. 2010.