Tiskové zprávy

31. 8. 200911:04

Výsledky jednání vlády 31. srpna 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 včetně rozpočtové dokumentace

č.j. 1247/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: přerušeno do 9.9.09

3. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 886)

č.j. 1244/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.

č.j. 1163/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1162/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1164/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh na změnu usnesení vlády č. 1014 ze dne 17. srpna 2009 o nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

č.j. 1230/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

26. Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

č.j. 1105/09 - bod 7 schůze vlády 26.8.2009

Předkládají: ministři dopravy a financí

Výsledek jednání: schváleno

27. Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.

č.j. 967/09 - bod 7 schůze vlády 27.7.2009

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

28. Koncesní projekt "Projekt PPP D3/R3"

č.j. 1259/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Přerušeno do 16.9.

29. Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2012

č.j. 1141/09 - bod 51 schůze vlády 26.8.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy: všechny body schváleny

8. Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Teplice

č.j. 1227/09

Předkládá: ministr financí

9. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Polské republice dne 1. září 2009

č.j. 1237/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Makedonii/FYROM a Bosně a Hercegovině ve dnech 2. - 3. září 2009

č.j. 1235/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

11. Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Stockholm, 4.-5. září 2009)

č.j. 1236/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Oficiální návštěva ministryně zahraničních věcí Knížectví Lichtenštejnsko Aurelie Frick ve dnech 7. - 8. září 2009 v ČR

č.j. 1238/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Národní přírodní rezervace (NPR) Pouzdřanská step - Kolby a Přírodní rezervace (PR) Svatý kopeček - vstup, sběr či odchyt rostlin a živočichů za účelem sledování jejich biodiverzity v rámci projektu Ministerstva zemědělství, žadatel firma Biocont laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno - Slatina

č.j. 1219/09

Předkládá: ministr životního prostředí

14. Žádost LČR, s.p. Lesní správy Choceň o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro použití chemických prostředků při likvidaci buřeně na lesních cestách č.j. 1220/09

Předkládá: ministr životního prostředí

15. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.d) zákona pro pana Jana Šaška, Chotovická 1751, 182 00 Praha, za účelem zřízení dočasné plantáže vánočních stromků v 3. zóně ochrany přírody v CHKO Broumovsko

č.j. 1221/09

Předkládá: ministr životního prostředí

16. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Jaroslava Makovičku za účelem vjezdu 2 motorových vozidel na účelovou komunikaci v trase Výrovka - Chalupa na Rozcestí - Strážné

č.j. 1222/09

Předkládá: ministr životního prostředí

17. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. Velkoobchod TRIO, s.r.o. za účelem zásobování vybraných provozoven na území KRNAP č.j. 1224/09

Předkládá: ministr životního prostředí

18. Žádost společnosti LEXUS CENTRUM s.r.o., Jeseník nad Odrou o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV v obci Pustějov“

č.j. 1239/09

Předkládá: ministr životního prostředí

19. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou sportovního areálu v obci Kameničky

č.j. 1240/09

Předkládá: ministr životního prostředí

20. Žádost Města Nové Město na Moravě o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací

č.j. 1241/09

Předkládá: ministr životního prostředí

21. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu na Lysou horu

č.j. 1242/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumu měkkýšů v lomech

č.j. 1243/09

Předkládá: ministr životního prostředí

23. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro realizaci stavby „Hospodářského objektu s kamenným sklepem“ v areálu Valašského muzea v přírodě"

č.j. 1248/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska

č.j. 1249/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Jankovský potok pro vypouštěních odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Jankov

č.j. 1250/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2009

č.j. 1223/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2008

č.j. 1245/09

Předkládá: ministr financí