Aktuálně

18. 8. 200914:49

MZe: zpráva o stavu vodního hospodářství

Zpráva tradičně shrnuje vývoj všech důležitých faktorů v oboru vodního hospodářství. Přináší tak dlouhodobě ucelený přehled o dění v tomto oboru.

V oblasti čištění odpadních vod a kanalizací probíhá setrvalý rozvoj, za rok 2008 byla kanalizační sít prodloužena o 1 015 km a dosáhla tak délky 38 704 km. Bylo zároveň dobudováno 87 čistíren odpadních vod, kterých je v současnosti v ČR 2091. Počet obyvatel napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 114 992. Objem vypouštěných odpadních vod do kanalizace, bez vod srážkových, klesl meziročně o 10,48 mil. m3

Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 37 887 ks a dosáhl počtu 1 880 007 ks. V roce 2008 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,664 mil. obyvatel, tj. 92,7 % z celkového počtu obyvatel. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2008 v Hlavním městě Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (97,8 %), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji Středočeském (83,1 %) a Plzeňském (83,4%). V loňském roce žilo v domech připojených na kanalizaci 8,459 mil. obyvatel ČR, to je 81,1 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 508,9 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo čištěno 95,3 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 485,0 mil. m3.

Zpráva obsahuje informace o hydrologické bilanci, povodňových situacích, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, zdrojích znečištění, správě vodních toků, dále pak informace o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státních finančních podporách ve vodním hospodářství a ochraně vod, legislativních opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě informace o mezinárodních vztazích a výzkumu a vývoji v obou hlavních popisovaných oblastech, tj. vodním hospodářství a ochraně vod.

Zpráva o stavu vodního hospodářství bude uveřejněna na webových stránkách www.mze.cz vyjde tradičně tiskem.