2. 7. 200914:08

29. května 2009

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 29. května 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1).

 

Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda Ing. R. Haken.

 

Program schůze:

 

1)     Zahájení

2)     Sumarizace došlých a existujících návrhů, vysvětlení nejasných námětů

3)     Diskuse na téma „Partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni“ – dle situace vytvoření menších pracovních skupin k jednotlivým tématům

Navržená témata / okruhy pro diskusi:

- Určení politika a úředníka pro kontakt s neziskovými organizacemi v rámci kraje

- Zastoupení představitelů neziskových organizací v orgánech krajů

- Pravidelná setkávání volených představitelů kraje s neziskovými organizacemi

- Společná tvorba a oponentura dotačních pravidel krajů

- Vytvoření krajských servisních středisek pro neziskové organizace

- Vzdělávání představitelů a pracovníků veřejné správy o neziskových organizacích

- Vzájemné stáže pracovníků krajské samosprávy a neziskových organizací

- Burza projektových záměrů – společné integrované projekty

- Dokument o spolupráci kraje s neziskovým sektorem

4)     Různé

 

 

Ad 1) Zahájení

Ing. R. Haken přivítal přítomné na schůzi Výboru a požádal je, aby se představili.

Schůzi Výboru měl oficiálně zahájit ministr pro lidská práva a menšiny, který se bohužel na poslední chvíli musel omluvit. Schůzi proto místo něj zahájila JUDr. H. Frištenská, která stručně představila Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), její výbory, její fungování a náplň práce.

Ing. R. Haken poté shrnul dosavadní činnost Výboru od konce roku 2007. Cílem dnešního setkání by měl být návrh usnesení / dokumentu, který by projednala RVNNO na svém zasedání dne 30. června 2009. Tento dokument by se měl týkat „standardizace“ principu partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni.

 

 

 

Ad 2) Sumarizace došlých a existujících návrhů, vysvětlení nejasných námětů

Ing. R. Haken představil přítomným seznam témat / okruhů pro diskusi o partnerství (viz program schůze) a vysvětlil jejich obsah. Těmito tématy se budou zabývat pracovní skupiny v další části schůze Výboru. Z dnešního jednání by měl vzejít dokument, který by mohla schválit vláda (aniž by cokoli ukládala krajům), materiál pro jednání s Asociací krajů ČR a materiál pro projednání v jednotlivých krajích mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Ing. M. Berdychová upozornila na vliv změny politické reprezentace v krajích na partnerské dohody s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“). Dokument by měl být zpracován tak, aby měl platnost bez ohledu na změny politické reprezentace. To se samozřejmě týká i měst a obcí.

PhDr. B. Hejná uvedla, že zmínění témata pro diskusi by se dala shrnout do cca tří okruhů, aby bylo jednodušší o nich debatovat. Ohledně databáze NNO upozornila, aby se maximálně využilo toho, co již existuje.

JUDr. H. Frištenská konstatovala, že ze všech témat, kteráIng. R. Haken přednesl, je nejdůležitější dokument o spolupráci kraje s neziskovým sektorem. Ostatní témata mohou být obsahem tohoto dokumentu. Doporučila, aby členem Výboru byl i zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, a požádala Ing. R. Hakena, aby tento návrh přednesl na zasedání RVNNO.

D. Černý uvedl, že je vhodná doba k tomu, aby se zástupci krajských NNO sešli s představiteli krajské samosprávy a projednali své budoucí vztahy a spolupráci.

PhDr. B. Hejná k možnosti vzdělávat veřejnou správu o neziskovém sektoru navrhla zpracovat publikaci / skripta, která by byla k dispozici na Internetu. Dále doporučila jednat s akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a požadovat, aby se takový vzdělávací modul dostal do vzdělávacích schémat všech akreditovaných oborů vysokých škol.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. podpořila myšlenku dokumentu o spolupráci kraje s NNO. Navrhla vytvořit místo krajských servisních středisek pro NNO speciální internetové stránky. Slíbila spolupracovat v oblasti vzdělávání veřejné správy.

Ing. R. Haken konstatoval, že dokument o spolupráci kraje s NNO by měl být jakýmsi vzorem, standardem pro budoucí jednotlivé dokumenty o spolupráci. Měl by obsahovat základní body, jejichž konkrétní obsah a náplň by byly ponechány na jednotlivých dohodách krajů s neziskovým sektorem.

M. Čermák navrhl, aby s myšlenkou takového dokumentu byli nejprve seznámeni hejtmani na jednání 25. června 2009, aby došlo ke shodě ve všech krajích. Tento návrh podpořil i RSDr. Ing. S. Recman.

JUDr. H. Frištenská navrhla, aby se v pracovních skupinách jednalo o podobě tohoto dokumentu, o jeho povaze a osnově, jakou bude mít právní formu (memorandum, deklarace, smlouva) apod.

Ing. M. Sochor také doporučil jednat o dokumentu nejdříve s hejtmany.

Ing. R. Haken tedy navrhl, aby se všechny tři pracovní skupiny zabývaly podobou a obsahem dokumentu o spolupráci krajů s NNO. Tento dokument bude posléze předán Asociaci krajů ČR s tím, že jeho konkrétní náplň bude ponechána na jednotlivých krajích. Pokud bude možné něco z tohoto dokumentu použít pro RVNNO, resp. vládu, bude to RVNNO postoupeno k projednání. Jinak bude RVNNO pouze informována o probíhajícím procesu.

M. Čermák navrhl, aby se všechna témata (viz program schůze) stala obsahem dokumentu o spolupráci – s výjimkou vzájemných stáží pracovníků krajské samosprávy a neziskových organizací, protože to pokládal za absolutně nereálné. Hrozilo by podle něj nebezpečí, že se hejtmani na tomto problému neshodnou a projednávání celého dokumentu by kvůli tomu skončilo.

RSDr. Ing. S. Recman upozornil na to, že by neměla zapadnout myšlenka skript o neziskovém sektoru pro veřejnou správu. Nemuselo by to však být obsahem dokumentu o spolupráci. Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. konstatovala, že by takovou příručku mohla se svými kolegy i z jiných vysokých škol zpracovat.

 

 

 

Ad 3) Diskuse na téma „Partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni“ – dle situace vytvoření menších pracovních skupin k jednotlivým tématům

Výbor byl rozdělen na tři pracovní skupiny, které se nezávisle na sobě zabývaly podobou a obsahem dokumentu o spolupráci krajů a neziskového sektoru. Facilitátoři pracovních skupin, Ing. R. Haken, L. Kubový a Bc. L. Krajdl, poté představili ostatním výstupy jednání svých pracovních skupin.

V diskusi uvedl V. Keprt, že byli vedeni myšlenkou, že se má jednat o veřejné společensko politické prohlášení, kde je vztah deklarován spíše jednostranně. Kraj má partnery dvojího typu: NNO samy o sobě a konkrétní NNO pro různé oblasti. V dokumentu musí být vymezeny základní pojmy, aby byly chápány stejně.

V diskuzi dále byla zmíněna možnost úpravy zákona o krajích ve smyslu partnerství mezi NNO a kraji, dále v praxi že je možné zohlednit a vycházet ze spolupráce krajských měst a také obcí kraje s NNO. Praktickým produktem partnerství by mohla být Krajská informační a servisní střediska pro NNO. Pro lepší porozumění NNO je potřeba přikročit ke kategorizaci oborů NNO při zajištění pestrosti občanského sektoru a třídění NNO na dobrovolná sdružení nebo profesionalizovaná. Při formulování budoucí spolupráce je možné uplatnění dobrých zkušeností z krajů s rozvinutým přístupem – např. kraj Vysočina, Ústecký kraj.

V další diskusi nad různými koncepty dokumentu, vzešlými ze tří pracovních skupin, bylo dohodnuto, že dokumenty budou dva: nejprve bude přijat dokument na úrovni hejtmanů / Asociace krajů ČR a poté jednotlivé dokumenty na úrovni krajů. Tuto myšlenku podpořili PhDr. K. Schwarz, PhDr. B. Hejná a M. Čermák.

PhDr. V. Picková navrhla, aby deklarace Asociace krajů ČR obsahovala kromě vůle ke spolupráci s NNO i výzvu pro jednotlivé kraje, aby uzavřely s NNO dohodu o spolupráci, jejíž návrh vzejde od Výboru. M. Čermák tento návrh podpořil.

Ing. R. Haken konstatoval, že co se týče časového harmonogramu, tak v červenci a srpnu může vzniknout metodika pro přijetí dokumentu a jeho vzor a v září a říjnu může probíhat jeho ratifikace v krajích.

PhDr. B. Hejná doporučila, aby Výbor, resp. RVNNO apelovala na vládu ohledně vzdělávacího modulu o občanské společnosti pro veřejnou správu, když už to nebude obsahem dokumentů o spolupráci krajů s NNO.

Ing. R. Haken uvedl, že na podzim bude řešena otázka těch členů Výboru, kteří se schůzí dlouhodobě neúčastní. Výbor bude rozšířen o zástupce Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra. Na příští schůzi Výboru bude vybrán jeho nový místopředseda, který bude zastupovat krajskou samosprávu. Ing. R. Haken dále informoval přítomné, že Českomoravská záruční a rozvojová banka by měla zájem připravit produkty pro NNO pro předfinancování projektů ze strukturálních fondů EU. Na příští zasedání RVNNO proto doporučil přizvat jejího zástupce.

Z výstupů tří pracovních skupin byla jejich facilitátory navržena finální podoba dokumentu o spolupráci krajů s neziskovým sektorem (viz Příloha č. 2).

Příští schůze Výboru se bude konat dne 11. září 2009 od 10:00 hod. v Lichtenštejnském paláci v Praze.

 

 

Závěry:

- Sekretariát RVNNO zajistí ve spolupráci s předsedou Výboru jmenování nových členů Výboru, zastupujících Hospodářskou komoru ČR, Agrární komoru ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra.

- Sekretariát RVNNO zpracuje ve spolupráci s předsedou Výboru metodiku přijetí dokumentu o spolupráci krajů s neziskovým sektorem a jeho vzorový obsah (Termín: červenec – srpen 2009).

- M. Čermák bude informovat Asociaci krajů ČR o přípravě dokumentu o spolupráci krajů s neziskovým sektorem a předloží jí návrh deklarace Asociace krajů ČR o této problematice včetně nástinu budoucích dohod krajů s NNO (Termín: září 2009).

- Sekretariát RVNNO, zástupci RVNNO, zástupci Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií University Karlovy a zástupci Oborové rady pro vzdělávání v občanském sektoru sestaví informační materiál „Organizace občanského sektoru (neziskové organizace)“ určený pro pracovníky veřejné správy. Budou jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ohledně zařazování předmětu „Občanský sektor“ do akreditovaných studijních oborů vysokých škol a s Ministerstvem vnitra ohledně vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti občanského sektoru. O těchto aktivitách bude předseda Výboru informovat RVNNO na jejím zasedání dne 30. června 2009.

- Dle možností bude na zasedání RVNNO přizván zástupce Českomoravské záruční a rozvojové banky, který podá informaci o možnosti přípravy produktů pro NNO pro předfinancování projektů ze strukturálních fondů EU.

- Sekretariát RVNNO rozešle členům Výboru seznam všech jeho členů včetně kontaktních údajů.

 

Ing. R. Haken

předseda Výboru

 

 

V Praze, dne 12. června 2009

Zpracoval: Sekretariát RVNNO