Tiskové zprávy

15. 3. 200913:07

Výsledky 48. zasedání LRV dne 5. 3. 2009

Na programu jednání Rady byly 3 návrhy zákonů a 1 návrh věcného záměru zákona. LRV dospěla k následujícím rozhodnutím:

1. Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů (předkladatelem je min. spravedlnosti)

Cílem předkládaného návrhu zákona je zakotvit v našem právním řádu možnost alternativního řešení sporu metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů. Mediací se obecně rozumí účast registrovaného mediátora (tj. profesionála v oblasti efektivního vyjednávání) na smírném řešení sporu. Předmětem mediace může být jakýkoliv spor, u kterého není vyloučeno řešení smírem nebo dohodou. Nejedná se však o mediaci v trestních věcech. Návrh zákona věnuje pozornost zejména rodinné mediaci (výchova a výživa nezletilého dítěte, styk rodičů, prarodičů a sourozenců s ním atd). Návrh zákona dále upravuje vliv zahájení mediace na běh lhůt, podmínky vykonatelnosti mediační dohody, postavení registrovaného mediátora, podmínky pro zápis do registru mediátorů a registru mediátorů v rodinných věcech, jejich odpovědnost za škodu a další.

Legislativní rada vlády se rozhodla tento návrh zákona vrátit předkladatelli k dopracování.

2. Upravené znění návrhu zákona o České národní bance a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ČNB (předkladatelem je guvernér ČNB)

Cílem tohoto návrhu zákona je nově upravit postavení a působnost České národní banky a uvést je do souladu s právní úpravou činnosti národních ústředních bank členských států EU pro období po přijetí eura jako národní měny České republiky, a tak právně začlenit ČR do eurozóny a ČNB do Eurosystému. (Připravovaná právní úprava má nahradit dosavadní právní úpravu, kterou představuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.) Navržená právní úprava rovněž reaguje na nedostatky platné právní úpravy, zmiňované v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky z let 2004, 2006 a 2008. Tyto zprávy obsahují závěry z hodnocení členských států EU s dočasnou výjimkou na zavedení eura, prováděného pravidelně uvedenými orgány EU v oblasti hospodářské a měnové unie. Konvergenční zprávy z let 2006 a 2008 hodnotí určitá ustanovení platného zákona o České národní bance jako nekompatibilní s právem ES/EU.

Legislativní rada vlády se rozhodla tento návrh zákona doporučit vládě schválit ve znění stanoviska LRV.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatelem je min. pro místní rozvoj)

Předkladatel si klade za cíl tímto návrhem zákona posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich nemovitým majetkem, odstranit nebo upravit některé instituty omezující dispoziční právo pronajímatele a přispět tak k větší liberalizaci smluvních vztahů v oblasti nájmu bytů. Proto zákon navrhuje zejména rozšíření oznamovací povinnosti nájemce, kromě sdělování počtu osob, které se v bytě nacházejí i na další údaje týkající se těchto osob, zúžení okruhu osob, které smí nájemce přijmout do své domácnosti bez souhlasu pronajímatele a omezení přechodu nájmu bytu včetně časového omezení jeho trvání.

Legislativní rada vlády se rozhodla tento návrh zákona doporučit vládě schválit ve znění stanoviska LRV.

4. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (předkladatelem je min. vnitra)

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je sjednotit podmínky výkonu práce jednotlivých skupin úředníků ve veřejné správě, a to jak v oblasti pracovně-právní, tak i v oblasti vzdělávání; dále pak určit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě a v samosprávě, a tak zajistit profesionalizaci, stabilizaci a odpolitizování veřejné správy. Podle předkladatele je ve vztahu k adresátům veřejné správy cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona garantovat odborné a kvalifikované plnění úkolů veřejné správy. Původní návrh věcného záměru zákona obsahoval úpravu institutu „manažer veřejné správy“ jako nové kategorie úředníků veřejné správy se zvláštními pracovněprávními podmínkami, nároky a zvláštním systémem odměňování na základě manažerských smluv. Upravený návrh věcného záměru zákona, který předkladatel předložil v návaznosti na závěry schůze Legislativní rady vlády, konané dne 5. února 2009 k původnímu návrhu, od tohoto institutu upouští.

Legislativní rada vlády se rozhodla tento návrh zákona doporučit vládě schválit ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Simona Cigánková, mluvčí ministra a předsedy LRV

Praha, 5. březen 2009